دوره و شماره: دوره 10، شماره 11 - شماره پیاپی 76، بهمن 1402 
انتخاب و رتبه بندی روابط کاهندگی برای منطقه تهران

10.22065/jsce.2023.393094.3088

ساسان معتقد؛ سید نصراله افتخاری؛ مژگان خزاعی؛ احسان یوسفی