بررسی بهره وری نیروی کار در ساخت و ساز بر اساس سطوح اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

افزایش بهره وری نیروی انسانی یکی از برنامه ‌های اصلی مدیران در هر سازمان می باشد، زیرا نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی به شمار می ‌رود. بهره ‌وری نیروی انسانی یعنی حداکثر استفاده از مهارت ها و توان نیروی انسانی. در این تحقیق شش کارکرد جذب و استخدام، تحلیل شغل، آموزش، ارزیابی عملکرد، روابط کار و خدمات کارکنان به عنوان عوامل تاثیر گذار در مدیریت منابع انسانی برای افزایش بهره وری نیروی انسانی در نظر گرفته می شوند. همچنین دو متغیر توانمندی شغلی و انگیزه شغلی نیز به عنوان متغیرهای میانجی در نظر گرفته می شوند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت تحقیق توصیفی، از نظر روش کاربردی داده ها جزء روش های توصیفی- پیمایشی و از نظر روند اجرای تحقیق کیفی است. در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت های پیمانکاری با درجه یک تا پنج به تعداد 150 نفر می باشد. در این تحقیق داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از میان کارکردهای شش گانه مدیریت منابع انسانی، متغیرهای مستقل تحلیل شغل و خدمات کارکنان بیشترین تاثیر و متغیر مستقل ارزیابی عملکرد کمترین تاثیر را بر متغیر میانجی انگیزه شغلی دارند. همچنین دو متغیر مستقل جذب و استخدام و خدمات کارکنان بیشترین تاثیر و متغیر مستقل تحلیل شغل کمترین تاثیر را بر متغیر میانجی توانمندی شغلی دارند. در نتیجه از بین دو متغیر میانجی توانمندی شغلی و انگیزه شغلی، متغیر عملکرد فردی بیشتر به توانمندی شغلی وابسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating labor productivity in construction based on the levels of implementation of human resources management practices

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim Yazdanshenas Basefat 1
  • Pooria Rashvand 2
1 Master of Construction Management, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Increasing the productivity of human resources is one of the main plans of managers in every organization because human resources are the most important capital of every organization. Human resource productivity means the maximum use of skills and human resources. In this research, six functions of recruitment, job analysis, education, performance evaluation, work relationships, and employee services are considered effective factors in human resource management to increase the productivity of human resources. Also, the two variables of job ability and job motivation are also considered mediating variables. The current research is practical in terms of purpose, in terms of the nature of the research, it is descriptive, in terms of data application method, it is part of survey descriptive methods, and in terms of the research implementation process, it is qualitative. In this research, library studies and questionnaires were used to collect information. The statistical population of the research is all employees of contracting companies with grades one to five, numbering 150 people. In this research, the data were analyzed using the structural equation method with the partial least squares approach and using PLS software. The results of this research show that among the six functions of human resources management, the independent variables of job analysis and employee services have the greatest impact and the independent variable of performance evaluation has the least impact on the mediating variable of job motivation. Also, the two independent variables of recruitment and employment services have the greatest impact and the independent variable of job analysis has the least impact on the mediating variable of job ability. As a result, among the two mediating variables of job ability and job motivation, the variable of individual performance is more dependent on job ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Labor force
  • Management
  • Human Resources
  • Construction