ارزیابی عملکرد ستون بتن مسلح تحت اثر بار ناشی از انفجار مکانیکی مخازن CNG خودرو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی زلزله. دانشکده مهندسی.دانشگاه کردستان.سنندج. ایران

2 استادیار- دانشکده مهندسی- دانشگاه کردستان- سنندج- ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی سازه. دانشکده مهندسی. دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران.

چکیده

با افزایش قیمت بنزین در ایران تمایل به استفاده از خودروهای دوگانه سوز با مخازن گاز طبیعی فشرده (CNG) به طرز گسترده‌ای رو به افزایش است. اخیراً آمار انفجار مخازن CNG در خودروهای با عمر بیش از ده سال رو به افزایش است. انفجار این مخازن در نزدیکی ستونها خصوصا در پارکینگ‌ها موجب آسیب به ساختمان‌ها شده است. هدف این پژوهش، بررسی اثر انفجار مخازن خودروهای گازسوز بر روی ستونهای بتنی است. برای نیل به این هدف بررسی جابجایی میانه ستون‌ بتن مسلح ناشی از انفجار با در نظر گرفتن سه متغیر فاصله مخزن CNG تا ستون‌، مقاومت بتن و سطح مقطع ستون مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا بمنظور مدل سازی ستون بتنی از روش المان محدود و از نرم‌افزار Abaquse و برای بار اعمالی با تی‌ان‌تی‌ معادل از نرم افزار Phast استفاده شد. بمنظور صحت سنجی، نتایج شبیه سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی مرجع شماره 9 مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان ‌می‌دهد که موثرترین پارامترها به ترتیب عبارتند از: ۱) فاصله مخزن تا ستون بتنی و کاهش مقاومت بدنه خودرو 2) سطح مقطع ستون 3) مقاومت فشاری بتن. با افزایش فاصله مخزن تا ستون از 5۰ سانتی‌متر به ۱30 سانتی‌متر جابجایی حداکثر میانه ستون 63‌%، با کاهش مقاومت خودرو تا 80 درصد جابجایی حداکثر میانه ستون حدود 64%، با افزایش مقاومت بتن از ۲۰ مگاپاسکال به ۴۰ مگاپاسکال جابجایی حداکثر میانه ستون 14‌% و با افزایش ابعاد مقطع ستون از ۳۵سانتیمتر به ۵۰ سانتی متر مقدار جابجایی حداکثر میانه ستون 45‌% کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the performance of the reinforced concrete column under the influence of the load caused by the explosion of the CNG capsule of cars

نویسندگان [English]

  • Edris Yousefi 1
  • Masoud Khalighi 2
  • yosef Yousefi 3
1 M.Sc. of Earthquake Engineering. Faculty of Engineering. University of Kurdistan. Sanandaj. Iran
2 Assistant professor - Faculty of Engineering- University of Kurdistan- Sanandaj- Iran
3 M.Sc. of Structural Engineering. Faculty of Engineering. Razi University. Kermanshah. Iran.
چکیده [English]

With the increasing cost of petrol for Iranian customers, the interest in using dual fuel cars is increasing widely. It is common to use CNG vessels in Iranian dual-fuel cars. Nowadays there are millions of CNG vessels with more than 10 years of Commissioning time in Iran. In this study, the burst CNG car tank performance of steel reinforced concrete (RC) columns was numerically investigated with Abaqus software; and using Phast software for modeling equivalent TNT force exertion. Recently, the number of explosions of CNG tanks is increasing which has caused a lot of casualties and financial losses. In this study, the effect of CNG tank explosion on the Reinforced concrete column was investigated by considering four variables, including the distance between the CNG tank and column, reduction of the resistance of the car body, strength of concrete, and dimensions of the column’s section. Investigations showed that the most effective parameters according to the changes of the examined parameters are 1) distance between CNG tank and column and reduction of the resistance of the car body 2) section area of a column and 3) strength of concrete as, by increasing distance from 50 to 130-centimeter the maximum displacement decreased 63 %, by decrease the resistance of the automobile body to 80% the maximum displacement decreased 64%, by change strength of concrete from 20 to 40 Mpa the maximum displacement decreased 15% and by increase section from 35×35 to 50×50 cm2 the maximum displacement decreased 45%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CNG
  • Explosion load
  • Reinforced Concrete Column
  • Finite element method
  • Performance