دوره و شماره: دوره 9، شماره 5 - شماره پیاپی 58، مرداد 1401 

علمی - پژوهشی

بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه در پروژه‌های ساخت با ارائه یک روش پیشنهادی بر اساس استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU

صفحه 5-19

10.22065/jsce.2021.263171.2317

رضا مهاجری برج قلعه؛ توحید پوررستم؛ ناصر منصور شریفلو؛ جواد مجروحی سردرود؛ ابراهیم صفا


تخریب پیشرونده در سازه‌های قاب خمشی فولادی: مطالعه چندپارامتری

صفحه 20-38

10.22065/jsce.2021.279072.2403

اسماعیل محمدی ده چشمه؛ محمد کمالی‌زاد؛ وحید بروجردیان؛ غلامرضا قدرتی امیری