تخریب پیشرونده در سازه‌های قاب خمشی فولادی: مطالعه چندپارامتری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

4 استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

عموماً تخریب پیشرونده در اثر حوادث پیش‌بینی‌نشده تصادفی، با تخریب یکی از اعضای اصلی ساختمان مانند ستون یا دیوار باربر، شروع می‌شود و با ایجاد بار افزون در اعضا و اتصالات متصل به عضو تخریب‌شده باعث گسترش تخریب در کل سازه می‌شود. در این تحقیق، سناریوهای مختلف حذف تک‌ستون (5 مورد) و حذف جفت‌ستون (6 مورد) در سازه‌های 4، 8 و 12 طبقه دارای قاب خمشی فولادی در نرم‌افزار OpenSeesبررسی شد. مدل‌سازی‌ها به‌صورت ماکرو و سه‌بعدی انجام‌شده است. اثرات غیرخطی مصالح و هندسه در مدل‌ها در نظر گرفته‌شده است. هم‌چنین اثرات قائم سقف کامپوزیت به‌صورت فنرهای دوخطی در محل گره‌های اتصال تیر به ستون در نظر گرفته‌شده است. نتایج نشان داد، سازه‌ها در مقابل تخریب پیشرونده آسیب‌پذیر هستند. با کاهش تعداد طبقات سازه، آسیب ایجادشده در سازه بیشتر ‌است، به‌طوری‌که جابجایی‌های ایجادشده در حذف تک‌ستون گوشه (سناریوی 1) به ترتیب برای سازه‌های 4، 8 و 12 طبقه برابر با 70 و 56 و 51 میلی‌متر است. حذف جفت‌ستون نسبت به حذف-تک‌ستون به‌شدت آسیب‌های ایجادشده در سازه را افزایش می‌دهد. به‌طوری‌که در سازه 8 طبقه جابجایی‌های حداکثر حذف جفت‌ستون گوشه (سناریوی 11) نسبت به حذف تک‌ستون گوشه (سناریوی 1) برابر با 7/3 است. هم‌چنین لحاظ اثر سقف کامپوزیت در سناریوهای حذف تک‌ستون و جفت‌ستون، جابجایی‌های قائم را به ترتیب 40 و 60 درصد می‌تواند کاهش دهد. در پایان، جهت تیرچه‌ها در سقف کامپوزیت می‌تواند در کاهش جابجایی‌های قائم موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Progressive collapse in steel moment frame structures: multi-parameter study

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Mohammadi Dehcheshmeh 1
  • Mohammad Kamalizad 2
  • Vahid Broujerdian 3
  • Gholamreza Ghodrati Amiri 4
1 Ph.D. Candidate, School Civil Eng., Iran University of science and Technology, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, School Civil Eng., Yazd University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, School Civil Eng., Iran University of science and Technology, Tehran, Iran
4 Professor, School Civil Eng., Iran University of science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Progressive collapse due to unexpected accidents usually begins with the collapse of one of the main members of the structures, such as a column or a load-bearing wall. The collapse expands the entire structure by creating additional loads on the members and connections attached to the collapsed member. In this research, various scenarios of single-column-removal (5 cases) and double -column-removal (6 cases) in 4, 8 and 12-story structures with steel moment frames were investigated in OpenSees software. The simulation was done in a 3D macro-modeling manner. The nonlinear behavior of materials and geometry were taken into account. Moreover, the vertical effects of the composite floors were considered as double-line springs at the beam to column joints. The results showed that the structures are vulnerable to progressive collapse. According to the results, as the number of stories of the structure decreases the damage caused to the structure is increases. In this regard, the displacements occurred in the corner single-column-removal (Scenario 1) were 70, 56 and 51 mm for 4, 8 and 12 story structures, respectively. The double-column-removal compared to single-column removal greatly increases the structural damage. So that in an 8-story structure, the ratio of maximum displacement of the corner double-column-removal (Scenario 11) compared to the corner single-column-removal (Scenario 1) is equal to 3.7. Furthermore, the impact of the composite floor in the single- and double-column-removal scenarios can reduce the vertical displacements by 40% and 60%, respectively. Finally, the joist beams direction in the composite floor can be effective in reducing the vertical displacements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive collapse
  • Multi-column-removal
  • Steel moment frame
  • Nonlinear dynamic analysis
  • OpenSees software