دوره و شماره: دوره 9، شماره 9 - شماره پیاپی 62، آذر 1401