بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه در پروژه‌های ساخت با ارائه یک روش پیشنهادی بر اساس استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پروژه‌های ساخت،‌ گروه‌های کاری زیادی را با اهداف مختلف درگیر می‌کنند که هر یک از آنها در معرض ریسک‌های زیادی قرار دارند. در عمل، ذینفعان مختلف پروژه درک متفاوتی از ریسک‌های پروژه دارند و هرکدام بدون تکیه بر یک متدولوژی مشترک، ریسک‌های پروژه را شناسایی و تحلیل می‌کنند. به همین دلیل، در اکثر پروژه‌های ساخت‌، بحث در مورد ریسک‌های پروژه و تصمیم‌گیری مبتنی بر ریسک از مشکلات رایج است که باعث ایجاد اختلاف بین طرفین پروژه می‌شود. بنابراین، مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت یک چالش اساسی است. این تحقیق با هدف بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه با تأکید بر پروژه‌های ساخت شکل گرفته است؛ و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی و مقایسه زیرفرآیندهای ریسک در مدل‌های ارائه شده بعد از سال 1990میلادی پرداخته است. با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف مدل‌های مختلف، یک روش جدید مدیریت ریسک پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی از ترکیب استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU، تشکیل شده است و زیرفرآیندهایی مانند تعریف پروژه، تصمیم‌گیری بر اساس سود/هزینه و مدیریت پیاده‌سازی را که در مدل‌ها کمتر مورد توجه بوده‌اند؛ پوشش داده است. اضافه شدن این زیرفرآیندها به‌دلیل ماهیت خاص پروژه‌های ساخت بوده است و می‌توانند ریسک‌ها را با جزئیات بیشتر نسبت به مدل‌های موجود مورد ارزیابی قرار دهند و کمک مؤثری به ذینفعان مختلف برای رسیدن به درکی مشترک در شناسایی و تحلیل ریسک‌های پروژه ‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the Project Risk Management Process in Construction Projects by Provide a Suggested Method Based on PMBOK Standard and SHAMPU Model

نویسندگان [English]

  • Reza Mohajeri Borje Ghaleh 1
  • Towhid Pourrostam 2
  • Naser Mansour Sharifloo 3
  • Javad Majrouhi Sardroud 2
  • Ebrahim Safa 4
1 Ph.D. Student in Engineering and Construction Management, Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Construction projects involve many groups with different goals, which each of them is exposed to many risks. In practice, different project stakeholders have different understandings of project risks. Each of which identifies and analyzes project risks without relying on a common methodology. For this reason, in most construction projects, discussing project risks and decision-making based on risk is a common problem that causes differences between project parties. Therefore, risk management in construction projects is a fundamental challenge. This research has been formed to improve the project risk management process with emphasis on construction projects; and use library resources, has investigated and compared the risk sub-processes in the models presented after 1990. By identifying the strengths and weaknesses of different models, a new method of risk management has been proposed. The proposed method consists of a combination of the PMBOK standard and the SHAMPU model and supports sub-processes that have received less attention in models, such as project definition, decision-making based on benefit/cost and Implementation Management. The addition of these sub-processes has been due to the specific nature of construction projects. These sub-processes can assess risks in more detail than existing models, and effectively help the project stakeholders to achieve a common understanding of risks in identifying and analyzing project risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction projects
  • PMBOK
  • Risk
  • Risk management
  • SHAMPU
[1] Hatefi, S.M. and Heidari, A. (2017). Evaluating Construction Projects based on the Risk Factors by using an Integrated Fuzzy AHP and Fuzzy VIKOR Model. Journal of Structural and Construction Engineering, 5(4), 156-175.
[2] Danesh, D. Ryan, M.J. and Abbasi, A.R. (2018). Multi-criteria decision-making methods for project portfolio management: A literature review. International Journal of Management and Decision Making, 17(1), 75-94.
[3] Parhizkar, T., Hogenboom, S., Vinnem, J.E. and Utne, I.B. (2020). Data driven approach to risk management and decision support for dynamic positioning systems. Reliability Engineering and System Safety, 201, 1-15.
[4] Arroyo, P., Tommelein, I.D. and Ballard, G. (2014). Comparing AHP and CBA as decision methods to resolve the choosing problem in detailed design. Journal of Construction Engineering and Managemen, 04014063.
[5] Antoniou, F. and Aretoulis, G. (2018). A multi-criteria decision-making support system for choice of method of compensation for highway construction contractors in Greece. International Journal of Construction Management, DOI: 10.1080/15623599.2018.1452103
[6] Thomas, A.V., Kalidindi, S.N. and Ganesh, L.S. (2006). Modelling and assessment of critical risks in BOT road projects. Construction Management and Economics, 24, 407-424.
 [7] Zavadskas, E.K., Turskis, Z. and Tamosaitiene, J. (2010). Risk assessment of construction projects. Journal of Civil Engineering and Management, 16(1), 33-46.
[8] Aven, T. and Flage, R. (2020). Foundational challenges for advancing the field and discipline of risk analysis. Risk Analysis, 40(1), 2128-2136.
 [9] Cagliano, A.C., Grimaldi, S. and Rafele, C. (2015). Choosing project risk management techniques. A theoretical framework, Journal of risk research, 18(2), 232-248.
[10] Olechowski, A., Oehmen, J., Seering, W. and Ben-Daya, M. (2016). The professionalization of risk management: what role can the ISO 31000 risk management principles play?. International Journal of Project Management, 34(8), 1568-1578.
[11] Dyer, R. (2016). Cultural sense-making integration into risk mitigation strategies towards megaproject success. International Journal of Project Management, 35(7), 1338–1349.
[12] Mu, S., Cheng, H., Chohr, M. and Peng, W. (2014). Assessing risk management capability of contractors in subway projects in Mainland China. International Journal of Project Management, 32(3), 452–460.
[13] Yaraghi, N., and Langhe, R.G. (2011). Critical Success Factors for Risk Management Systems. Journal of Risk Research, 14(5), 551–581.
[14] Aven, T. (2016). Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation. European Journal of Operational Research, 253, 1-13.
[15] Hoseini, E., Hertogh, M. and Rekeldt, M.B. (2019). Developing a generic risk maturity model (GRMM) for evaluating risk management in construction projects. Journal of Risk Research, DOI: 10.1080/13669877.2019.1646309.
[16] Project Management Institute, (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 6th ed., Newtown Square, PA: PMI.
[17] Olamiwale, I.O. (2014). Evaluation of risk management practices in the construction industry in swaziland. Master of Quantity Surveying Thesis. Tshwane University of Technology, Pretoria, South Africa.
[18] Haghbin, M. and Sajedi, H. (2011). Risk Management for Project Managers (Models and Tools). Tehran: Rasa Publisher.
[19] Projects in Controlled Environments 2 (PRINCE2). (2017). Managing successful projects with PRINCE2, 5th ed., London: The Stationery Office.
[20] International Standard Organization (ISO), (2009). International Standard IEC/FDIS 31010: Risk management-Risk techniques. [online] Available at: https://www.iso.org/standard/51073.html [Accessed 10. 08. 2020].
[21] Hatefi, S.M. and Mohseni, H. (2018). Evaluating and prioritizing the risks of BOT projects using structural equations and integrated model of fuzzy AHP and fuzzy. Journal of Structural and Construction Engineering, 6(4), 111-130.
[22] Dziadosz, A. and Rejment, M. (2015). Risk analysis in construction project - chosen methods. Procedia Engineering, no. 122: 258–265.
[23] Lotfi, M.R. and Bageri, S. (2015). Proposing a model for selecting the most suitable risk management techniques and tools in project management. Journal of Quality and Standard Management, 4(18), 27-35.
[24] Husein, A.A. and Majdi, A. (2020). Assessment of risk management and evaluate the level of risk in construction project: Case study. Technium, 2, 66-72.
[25] Nazari, A., Forsatkar, E. and Kiafar, B. (2009). Risk Management in Projects (Code 659). Tehran: Deputy for Strategic Planning and Supervision, 320.
[26] Mohajeri Borje Ghaleh, R., Pourrostam, T., Mansour Sharifloo, N. and Safa, E. (2018). Comparison of risk management models and their application in the construction industry. In: The Second International Conference on Construction Management. Tehran, Iran.
[27] Jaberi, M. and Nazari, A. (2015). Introduction and comparison of risk management models and processes. In: National Conference on Organizational Risk Management. Tehran, Iran.
[28] Chapman, C. and Ward, S. (2003). Project Risk Management: Processes, Techniques and Insights. 2nd ed, Chichester: Wiley.
[29] World road association (PIARC). (2006). A study on risk management in road projects. Tehran: Ministry of Roads and Transportation, Deputy Minister of Research and Technology, Transportation Research Institute, 44.
[30] Yuan, J., Chen, K., Li, W., Ji, C., Wang, Z. and Skibniewski, M.J. (2018). Social network analysis for social risks of construction projects in high-density urban areas in China. Journal of Cleaner Production, 198, 940-961.
[31] Huda, M. and Maliki, A. (2019). Relationship Knowledge Project Management (PMBOK5TH) on Manager Competence and Construction Project Performance. International Journal of Civil Engineering and Technology, 10(12), 466-478.
[32] Yarandi, M.S., Jafarnia, E., Ghiyasi, S. and Soltanzadeh, A. (2020). The Integrated Methodology of Health, Safety, and Environmental (HSE) Risk Assessment based on the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). International Journal of Occupational Hygiene, 217-227.