بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه در پروژه‌های ساخت با ارائه یک روش پیشنهادی بر اساس استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22065/jsce.2021.263171.2317

چکیده

پروژه‌های ساخت،‌ گروه‌های کاری زیادی را با اهداف مختلف درگیر می‌کنند که هر یک از آنها در معرض ریسک‌های زیادی قرار دارند. در عمل، ذینفعان مختلف پروژه درک متفاوتی از ریسک‌های پروژه دارند و هرکدام بدون تکیه بر یک متدولوژی مشترک، ریسک‌های پروژه را شناسایی و تحلیل می‌کنند. به همین دلیل، در اکثر پروژه‌های ساخت‌، بحث در مورد ریسک‌های پروژه و تصمیم‌گیری مبتنی بر ریسک از مشکلات رایج است که باعث ایجاد اختلاف بین طرفین پروژه می‌شود. بنابراین، مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت یک چالش اساسی است. این تحقیق با هدف بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه با تأکید بر پروژه‌های ساخت شکل گرفته است؛ و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی و مقایسه زیرفرآیندهای ریسک در مدل‌های ارائه شده بعد از سال 1990میلادی پرداخته است. با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف مدل‌های مختلف، یک روش جدید مدیریت ریسک پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی از ترکیب استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU، تشکیل شده است و زیرفرآیندهایی مانند تعریف پروژه، تصمیم‌گیری بر اساس سود/هزینه و مدیریت پیاده‌سازی را که در مدل‌ها کمتر مورد توجه بوده‌اند؛ پوشش داده است. اضافه شدن این زیرفرآیندها به‌دلیل ماهیت خاص پروژه‌های ساخت بوده است و می‌توانند ریسک‌ها را با جزئیات بیشتر نسبت به مدل‌های موجود مورد ارزیابی قرار دهند و کمک مؤثری به ذینفعان مختلف برای رسیدن به درکی مشترک در شناسایی و تحلیل ریسک‌های پروژه ‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the Project Risk Management Process in Construction Projects by Provide a Suggested Method Based on PMBOK Standard and SHAMPU Model

نویسندگان [English]

 • Reza Mohajeri Borje Ghaleh 1
 • Towhid Pourrostam 2
 • Naser Mansour Sharifloo 3
 • Javad Majrouhi Sardroud 2
 • Ebrahim Safa 4
1 Ph.D. Student in Engineering and Construction Management, Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Construction projects involve many groups with different goals, which each of them is exposed to many risks. In practice, different project stakeholders have different understandings of project risks. Each of which identifies and analyzes project risks without relying on a common methodology. For this reason, in most construction projects, discussing project risks and decision-making based on risk is a common problem that causes differences between project parties. Therefore, risk management in construction projects is a fundamental challenge. This research has been formed to improve the project risk management process with emphasis on construction projects; and use library resources, has investigated and compared the risk sub-processes in the models presented after 1990. By identifying the strengths and weaknesses of different models, a new method of risk management has been proposed. The proposed method consists of a combination of the PMBOK standard and the SHAMPU model and supports sub-processes that have received less attention in models, such as project definition, decision-making based on benefit/cost and Implementation Management. The addition of these sub-processes has been due to the specific nature of construction projects. These sub-processes can assess risks in more detail than existing models, and effectively help the project stakeholders to achieve a common understanding of risks in identifying and analyzing project risks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Construction projects
 • PMBOK
 • Risk
 • Risk management
 • SHAMPU
 • تاریخ دریافت: 05 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 14 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 آبان 1400