ارزیابی سیستم پایش سلامت سازه‌ها در کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات ابنیه و تاسیسات مناطق پرخطر لرزه‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه آزاد نور

10.22065/jsce.2021.290663.2473

چکیده

امروزه سیستم پایش سلامت سازه بر پایه تحلیل و آزمایش‌های مختلف غیرمخرب بخصوص در مناطق با لرزه خیزی بالا، بمنظور عملکرد بهتر و جلوگیری از بوجود آمدن آسیب‌های بیشتر در سازه، بسیار گسترش یافته است. با توجه به اینکه تاکنون سیستم‌های مختلف پایش سلامت سازه معرفی گردیده است و از سوی دیگر بحث هزینه نگهداری و تعمیرات با این روشها می‌تواند در انتخاب روش بهینه‌تر برای این منظور راهگشا باشد، لذا در این تحقیق به بررسی بکارگیری سیستم پایش سلامت سازه ها در کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات ابنیه و تاسیسات مناطق پرخطر لرزه ای پرداخته شد. بدین منظور پنج سیستم نوین پایش سلامت سازه ها شامل روش بررسی تغییر در اطلاعات پایه‌ای؛ روش به‌روزرسانی مدل المان محدود، روش آکوستیک و اولتراسونیک، روش میدان مغناطیسی و روش میدان حرارتی، در 5 دسته مدیریتی و فنی و اقتصادی و نیروی انسانی و ایمنی به همراه 20 زیر معیار در حوزه تعمیر و نگهداری انتخاب گردید. سپس از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی و دریافت نظرات متخصصین و خبرگان در این زمینه، به سنجش و اولویت سیستم‌های مختلف پایش سلامت سازه جهت انتخاب سیستم بهینه بر اساس مهمترین معیارهای تعمیر و نگهداری ابنیه پرداخته شد. نتایج نشان داد که سیستم پایش سلامت سازه به روش مدل المان محدود در همه 5 عامل اصلی مدیریتی، فنی-اجرایی، اقتصادی، نیروی انسانی، ایمنی، رتبه اول ارجحیت را کسب نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of structural health monitoring system in reducing the cost of maintenance and repair of buildings in high seismic areas

نویسنده [English]

  • sepideh rahimi
Islamic Azad university of Nour branch
چکیده [English]

Today, the structural health monitoring system based on various non-destructive analysis and tests has been greatly expanded in order to better performance and prevent further damage to the structure especially in areas with high seismicity. Given that, various structural health monitoring systems have been introduced. On the other hand, the discussion of maintenance costs with these methods can be helpful in choosing the most optimal method for this purpose. To this end, five new systems for health monitoring of structures, including the method of examining changes in basic information; Finite element model upgrade method, acoustic and ultrasonic method, magnetic field method and thermal field method were selected in 5 categories: management, technical, economic, human source and safety along with 20 sub-criteria in the field of maintenance. Then, through the pairwise comparison questionnaire of analytic hierarchy process method and receiving the opinions of experts in this field, different structural health monitoring systems were evaluated and prioritized to select the optimal system based on the most important criteria of building maintenance. The results showed that the structural health monitoring system by finite element model method has gained the first rank in all 5 main factors of management, technical, economic, human source and safety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health monitoring
  • Finite element method
  • Maintenance
  • Analytic hierarchy process
  • High seismic areas
  • تاریخ دریافت: 24 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 19 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 23 آبان 1400