دوره و شماره: دوره 9، شماره 10 - شماره پیاپی 63، دی 1401