دوره و شماره: دوره 9، شماره 6 - شماره پیاپی 59، شهریور 1401 
بررسی تاثیر آتش بر رفتار اتصالات پیچی تیر به ستون با صفحه انتهایی و سپری اتصال

صفحه 108-129

10.22065/jsce.2021.303562.2563

وحید صابری؛ حمید صابری؛ سید پوریا پناه خواه؛ عباسعلی صادقی؛ احسان نوروزی نژاد فرسنگی