ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه پایدار محله‌ای بافت فرسوده شهر کرج و ارائه راهکارهای مدیریتی (مطالعه موردی: منطقه 1 کرج)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی واحد کرج دانشگاه آزاداسلامی

چکیده

دیدگاه توسعه پایدار، استفاده از نیروهای توانمند درون‌زا در محلات شهری، یعنی گروه‌ها و اجتماعات محلی را راه‌حل مشکلات شهری می داند. توسعه محله‌ای در قالب فرآیندی مردمی، به عنوان محور برنامه‌های توسعه پایدار شهری و مناطق کلان شهری مورد تاکید قرار گرفته است. این تحقیق با شناسایی شاخص‌های توسعه پایدار محله‌ای و تلفیق و اولویت بندی آنها در محلات مختلف منطقه یک شهرداری کرج، سعی در بررسی و ارائه الگویی در ارتباط با این محلات دارد. در این تحقیق از روش پرومته که از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در حوزه تحقیق در عملیات است؛ برای انتخاب گزینه بهینه استفاده ‌شده است. همچنین برای وزن دهی به معیارها نیز از روش کریتیک که از روش‌های بسیار سازگار با تصمیم‌گیری‌های چند معیاره است، استفاده شد. پرسشنامه‌های توزیع‌شده در میان خبرگان دارای 8 معیار اصلی مشارکت، هویت و سرزندگی، عدالت اجتماعی، رضایتمندی، ایمنی و امنیت، زیست‌محیطی، منظر شهری و شاخصه‌های عمرانی بوده و شامل 34 زیر معیار و 5 گزینه که محله‌های اسلام‌آباد، بهار، عظیمیه، طالقانی شمالی و خیابان برغان می‌باشند. محاسبات جریان های خالص رتبه بندی محلات صورت پذیرفته و نتایج حاصل از جریان‌های مثبت و منفی نشان می‌دهد محله عظیمیه در بهترین وضعیت و سپس به ترتیب محله‌های طالقانی شمالی، بهار، خیابان برغان و اسلام‌آباد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. به ‌علاوه زیر معیارهای بحرانی و معضلات اساسی در هر محله تشخیص داده‌ شده و پیشنهادها و راهکارهای کلی و جزئی در ارتباط با محلات ارائه گردیده است. این نتایج می‌تواند به‌عنوان الگویی در ارتباط با توسعه پایدار محله‌ای بافت فرسوده در خدمت ارگان‌های مربوطه ازجمله وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و تمامی ارگان‌های مربوطه برای استفاده در مناطق دیگر مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating of Effective Factors in Sustainable Development of Dilapidated Neighborhoods in Karaj and Presenting Management Solutions (Case study: District 1 of Karaj)

نویسندگان [English]

  • Bahador Farazmand
  • Zahra Sabzi
Department of civil engineering, karaj branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Sustainable development considers the use of endogenous capabilities in urban areas, local groups and communities as social capitals that have an important role in maintaining and developing the metropolises. Local development in the form of a popular process has been emphasized as the focus of sustainable urban development programs and metropolitan areas. In this study, considering the indexes of sustainable districts development as one of the main concerns of developing communities, a model in relation to the district one of Karaj city is presented. The Promethee method, which is one of the multi-criteria decision-making methods used to select the optimal and preferred options. Critic method, which is very consistent with multi-criteria decisions, used to weigh the criteria. The questionnaires distributed among experts have 8 main criteria of participation, identity and vitality, social justice, satisfaction, safety and security, environment, urban landscape and developmental characteristics and include 34 sub-criteria and 5 options which was ‘Islamabad’, ‘Bahar’, ‘Azimiyeh’, ‘North Taleghani’ and ‘Baraghan’ district. The results of advantages and disadvantages analyses showed that ‘Azimiyeh’ has the best condition and then, ‘North Taleghani’, ‘Bahar’, ‘Baraghan’ and ‘Islamabad’ are in the next ranks, respectively. In addition, critical sub-criteria have been identified in each district. Finally some general and detailed suggestions and solutions have been proposed to promote districts. These results can be used as a model for the sustainable development of urban decay by relevant agencies, including ministries, municipalities and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • district
  • Karaj city
  • Promethee method
  • Critic method
[1] Sarvar, Rahim. (2018). Ranking the components of sustainable development towards restoring old bone (Case Study: Jolfa district of Isfahan). Territory Journal, 57, 89-104.
[3] Shafiei Dastjerdi, Masoud. (2017). Accomplishment the Renovating Projects of Worn-out Areas, Method of the (BSC) and (AHP) Procedures (Case Study: Zeynabieh DIST., Isfahan, Iran). Bagh-e Nazar, 14(46), 5-16.
[4] Davoudpoor, Zohre. (2018). Rehabilitation & Renovation of Urban Distressed Areas as a Strategy to Achieve the Physical Dimensions of Urban Sustainable Development. Management System, 15(35), 31-59.
[5] Piran, Parviz, 2008, Encyclopedia of Urban and Rural Management, Municipalities Organization Publications, Tehran.
[6] Laghaei, Hassan Ali and Mohammadzadeh Titkanloo, Hamideh, 1999 Introduction to the concept of sustainable urban development and the role of urban planning, No. 6, Journal of Fine Arts, University of Tehran.
[7] Sharifzadeh, Ebrahim. (2019). the Assessment of the Participatory Management in Good Urban Governance (Case Study: Piranshahr). Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 7 (28), 45-60.
[8] Yan, Y., Wang, C., Quan, Y., Wu, G., & Zhao, J. (2018). Urban sustainable development efficiency towards the balance between nature and human well-being: Connotation, measurement, and assessment. Journal of Cleaner Production, 178, 67–75. doi:10.1016/j.jclepro.2018.01.013.
[9] Rodrigues, M., & Franco, M. (2019). Measuring the urban sustainable development in cities through a Composite Index: The case of Portugal. Sustainable Development. doi:10.1002/sd.2005.
[10] Bibri, S. E., & Krogstie, J. (2017). On the social shaping dimensions of smart sustainable cities: A study in science, technology, and society. Sustainable Cities and Society, 29, 219–246. https://doi.org/10.1016/j.scs. 2016.11.004.
[11] Badland, Hannah and Whitzman, Carolyn. (2014). Urban liveability: Emerging lessons from Australia for exploring the potential for indicators to measure the social determinants of health. Soc Sci Med, 64–73.
[12] Saidi Mofrad, Sanaz and Gordfaramarzi Marjan. (2013). Evaluation of healthy cities indices with the approach to sustainable urban development. Eighth Symposium on Advances in Science and Technology, Mashhad: Islamic azad university of Mashhad,10.
[13] Haruna Danladit, Musa. (2019). Delphi exploration of subjective well-being indicators for strategic urban planning towards sustainable development in Malaysia. Urban Management, 8, 28-41.
[14] Bartlett, Peter L. (2013). Pilot Test for Reliability and Validity of a New Assessment Tool Measuring Relationships between Individual Health and Environmental Sustainability. Dalhousie University: Halifax, 38
[15] Aran, Roqaye. (2011). Evaluation of sustainable urban development and sustainable cities rating based on the experiences of countries in America, Great Britain and Australia. In: The first conference on sustainable urban development.Tehran: Islamic Azad university of Tehran, 29.
[16] Farhadikhah, Hossein and Ziari, Keramatollah. (2020). Social sustainability between old and new neighborhoods (case study: Tehran neighborhoods). Environment, Development and Sustainability, 21, 5-18.
[17] Poor Mohammad, Sanaz and Mahmoudi, Azadeh, 2016, Social Sustainability, 3rd International Congress on Sustainability in Architecture and Urban Planning - Dubai and Masdar.
[18] Saraei, Mohammad Hossein and Rosta, Mojtaba. (2012). Evaluation of Social sustainability neighborhoods in Jahrom city. Journal of geography and urban planning perspective Zagros, 5 (15), 131-146
[19] Eizenberg, Efrat and Jabareen, Yosef. (2017). Social Sustainability: A New Conceptual Framework. Sustainability, 9(68), 1-16.
[20] Meshkini, Abolfazl and Borhani, Kazem. (2013). The spatial analysis of urban social sustainability (Case study: 22 districts of Tehran). International Journal of Iran Geographic Society's, 11 (39), 186- 211.
[21] Dempsey, Nicola and Bramley, Glen. (2011). The social dimension of sustainable development: Defining urban social sustainability. Sustainable development, 19 (5), 289-300.
[22] Firoozbakht Ali, Ebrahimi Reza, Rabieifar Valiollah, Heidari Taghi. Evaluation of socio-cultural structure of the city with the approach of sustainable urban development (Case study: Karaj city). Urban research and planning. 1391.
[23] Nevens, F., Frantzeskaki, N., Gorissen, L., & Loorbach, D. (2013). Urban transition labs: Co-creating transformative action for sustainable cities. Journal of Cleaner Production, 50, 111–122. https://doi.org/10.1016/j. jclepro.2012.12.001.
[24] Marianna d’Ovidio, Alberto Cossu, Culture is reclaiming the creative city: The case of Macao in Milan, Italy, City, Culture and Society, Volume 8, 2017, Pages 7-12, ISSN 1877-9166, https://doi.org/10.1016/j.ccs.2016.04.001.
[25] Faraji,Amin and Mirehei, Mohammad. (2017). The study of renewal policy on urban worn-out areas (Case study: Karaj). Geographical Urban Planning Research, 1, 55-72.
[26] District one of Karaj municipality, (2015). General specifications of the area. [Online] Available at: https://mant1.karaj.ir/portal/home/ [Accessed on 6 August 2016].
[27] Habibi, Arash. and Izadyar,Sedighe. (2015). Fuzzy multi-criteria decision making. Rasht: Katibeh Gil, 93-117.
[28] Bloom Consulting (2017). Portugal consulting city brand ranking 2016 — Municípios Portugueses. Bloom Consulting Countries Regions and Cities, 1–56. Retrieved from. http://www.bloom-consulting.com
[29] Bosch, P., Jongeneel, S., Rovers, V., Neumann, H.-M., Airaksinen, M., & Huovila, A. (2017). CITYkeys CITYkeys list of city indicators.
[30] European Comission. (2015). An EU action plan for the circular economy, 614, 21, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
[31] Stanícˇková, M., & Melecký, L. (2018). Understanding of resilience in the context of regional development using composite index approach: The case of European Union NUTS-2 regions. Regional Studies, Regional Science,5(1), 231–254. https://doi.org/10.1080/21681376.2018. 1470939
[32] Fani, Z., and Saremi, F. (2013). Neighborhood sustainable development Approach in the metropolis of Tehran, Case study: Bahar neighborhood, District 7. Geography and Development, 11 (30 consecutive), 35-55.
[33] M. Behzadian; R.B. Kazemzadeh; A. Albadvi; M. Aghdasi (2010). "PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and applications". European Journal of Operational Research.
[34] Wu,Yunna. (2019). a decision framework of offshore wind power station site selection using a PROMETHEE method under intuitionistic fuzzy environment: A case in China. Ocean and Coastal Management, 184, 105016.
[35] Ghodsipour, Hasan. (2013). Analytic Hierarchy Process (AHP). Tehran: Amirkabir University, 20-45.
[36] Mirzakhalili M, Rafieian M. Evaluation of Social Sustainability in Urban Neighbourhoods of Karaj City. IJAUP. 2014; 24 (2) :122-130