ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه پایدار محله‌ای بافت فرسوده شهر کرج و ارائه راهکارهای مدیریتی (مطالعه موردی: منطقه 1 کرج)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی واحد کرج دانشگاه آزاداسلامی

10.22065/jsce.2021.299209.2524

چکیده

دیدگاه توسعه پایدار، استفاده از نیروهای توانمند درون‌زا در محلات شهری، یعنی گروه‌ها و اجتماعات محلی را راه‌حل مشکلات شهری می داند. توسعه محله‌ای در قالب فرآیندی مردمی، به عنوان محور برنامه‌های توسعه پایدار شهری و مناطق کلان شهری مورد تاکید قرار گرفته است. این تحقیق با شناسایی شاخص‌های توسعه پایدار محله‌ای و تلفیق و اولویت بندی آنها در محلات مختلف منطقه یک شهرداری کرج، سعی در بررسی و ارائه الگویی در ارتباط با این محلات دارد. در این تحقیق از روش پرومته که از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در حوزه تحقیق در عملیات است؛ برای انتخاب گزینه بهینه استفاده ‌شده است. همچنین برای وزن دهی به معیارها نیز از روش کریتیک که از روش‌های بسیار سازگار با تصمیم‌گیری‌های چند معیاره است، استفاده شد. پرسشنامه‌های توزیع‌شده در میان خبرگان دارای 8 معیار اصلی مشارکت، هویت و سرزندگی، عدالت اجتماعی، رضایتمندی، ایمنی و امنیت، زیست‌محیطی، منظر شهری و شاخصه‌های عمرانی بوده و شامل 34 زیر معیار و 5 گزینه که محله‌های اسلام‌آباد، بهار، عظیمیه، طالقانی شمالی و خیابان برغان می‌باشند. محاسبات جریان های خالص رتبه بندی محلات صورت پذیرفته و نتایج حاصل از جریان‌های مثبت و منفی نشان می‌دهد محله عظیمیه در بهترین وضعیت و سپس به ترتیب محله‌های طالقانی شمالی، بهار، خیابان برغان و اسلام‌آباد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. به ‌علاوه زیر معیارهای بحرانی و معضلات اساسی در هر محله تشخیص داده‌ شده و پیشنهادها و راهکارهای کلی و جزئی در ارتباط با محلات ارائه گردیده است. این نتایج می‌تواند به‌عنوان الگویی در ارتباط با توسعه پایدار محله‌ای بافت فرسوده در خدمت ارگان‌های مربوطه ازجمله وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و تمامی ارگان‌های مربوطه برای استفاده در مناطق دیگر مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating of Effective Factors in Sustainable Development of Dilapidated Neighborhoods in Karaj and Presenting Management Solutions (Case study: District 1 of Karaj)

نویسندگان [English]

 • Bahador Farazmand
 • Zahra Sabzi
Department of civil engineering, karaj branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Sustainable development considers the use of endogenous capabilities in urban areas, local groups and communities as social capitals that have an important role in maintaining and developing the metropolises. Local development in the form of a popular process has been emphasized as the focus of sustainable urban development programs and metropolitan areas. In this study, considering the indexes of sustainable districts development as one of the main concerns of developing communities, a model in relation to the district one of Karaj city is presented. The Promethee method, which is one of the multi-criteria decision-making methods used to select the optimal and preferred options. Critic method, which is very consistent with multi-criteria decisions, used to weigh the criteria. The questionnaires distributed among experts have 8 main criteria of participation, identity and vitality, social justice, satisfaction, safety and security, environment, urban landscape and developmental characteristics and include 34 sub-criteria and 5 options which was ‘Islamabad’, ‘Bahar’, ‘Azimiyeh’, ‘North Taleghani’ and ‘Baraghan’ district. The results of advantages and disadvantages analyses showed that ‘Azimiyeh’ has the best condition and then, ‘North Taleghani’, ‘Bahar’, ‘Baraghan’ and ‘Islamabad’ are in the next ranks, respectively. In addition, critical sub-criteria have been identified in each district. Finally some general and detailed suggestions and solutions have been proposed to promote districts. These results can be used as a model for the sustainable development of urban decay by relevant agencies, including ministries, municipalities and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable development
 • district
 • Karaj city
 • Promethee method
 • Critic method
 • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 23 آبان 1400