بررسی رفتار پل‌های بتن مسلح روگذر تحت اثر حرکت نسبی حاصل از شکست گسل نرمال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

10.22065/jsce.2021.306577.2591

چکیده

احداث سازه‌های زیرساخت شهری نظیر پل، تونل و ... واقع بر خط گسل در بسیاری از موارد امری اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو برای کاهش خسارت وارد بر شریان‌های حیاتی ملی راهکارهای مختلفی ارائه و پیشنهاد شده است. در این تحقیق از پی صندوقه‌ای مشبک برای سیستم پی پایه پل استفاده شده است تا اثرات مخرب انتشار گسلش را کاهش دهد. ابتدا مدل عددی المان محدود سه بعدی با استفاده از مدل‌های آزمایشگاهی اعتبارسنجی شد. با مقایسه بین تغییرشکل سطح زمین ناشی از گسلش نرمال بین دو مدل عددی و آزمایشگاهی حداکثر اختلاف 5 درصد مشاهده شد که از تطبیق خوبی برخوردار بود. سپس، مطالعه پارامتریک به منظور تأثیر پارامترهایی نظیر ضخامت پی، سختی پی، موقعیت نسبی پی نسبت به محل رخنمون گسل و پیوستگی عرشه دال پل بر عملکرد کلی پل انجام گرفت. نتایج مطالعات عددی نشان داد که پی گسترده نمی‌تواند پایداری کلی پل را تحت گسلش نرمال برآورده نماید. سیستم پی صندوقه‌ای مشبک دارای عملکرد بهتری است. این سیستم توانست تغییرشکل‌های بزرگ تکتونیک را تحمّل کند. نامعین نمودن سازه موجب تأثیرات منفی بر روی المان‌های سازه شده است. در حالی‌که با کاهش درجات نامعینی سازه، موجب کاهش تنش در اعضای پایه و عرشه دال پل می‌شود. استفاده از خاک ماسه‌ای شل، موجب تماس بیشتر پی با خاک زیرین می‌شود و نشست تفاضلی آن نسبت به وضعیتی که خاک ماسه‌ای متراکم استفاده شود، کمتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the behavior of overburden reinforced concrete bridges under the relative motion of normal fault rupture

نویسندگان [English]

 • Ali Salimi 1
 • Mohamad Hoseinzadeh 2
 • morteza hosseinali beygi 3
 • Sepideh Rahimi 2
1 PhD Candidate, Department of Civil Engineering, School of Engineering, Islamic Azad University Nour Branch, Nour, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, School of Engineering, Islamic Azad University Nour Branch, Nour, Iran
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

The construction of urban infrastructure structures such as bridges, tunnels, etc. located on the fault line is inevitable in many cases. Therefore, various solutions have been proposed to reduce the damage to national vital arteries. In this research, grid caisson foundations have been used for the bridge foundation system to reduce the destructive effects of fault propagation. First, the three-dimensional finite element numerical model was validated using experimental models. By comparing the deformation of the ground surface due to normal fault between the numerical and laboratory models, a maximum difference of 5% was observed, which had a good agreement. Then, a parametric study was performed to influence the parameters such as foundation thickness, foundation stiffness, relative position of the foundation relative to the fault outcrop, and the connection of the bridge slab deck on the overall performance of the bridge. The results of numerical studies showed that mat foundation cannot meet the overall stability of the bridge under normal fault. The grid caisson system had better performance. This system was able to withstand large tectonic deformations. Indeterminate of the structure has caused negative effects on the elements of the structure. While reducing the degrees of structural indetermination, it reduces the stress on the pier members and the deck of the bridge slab. The use of loose sandy soils resulted in more contact of the foundation with the subsoil, and its differential settlement was less than in the case where dense sandy soils were used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reinforced-concrete bridge
 • Normal fault rupture
 • Caisson foundation
 • Dense sand
 • Differential settlement
 • تاریخ دریافت: 03 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 14 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 23 آبان 1400