دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 56، خرداد 1401 
بررسی مدیریت ایمنی بیمارستان‌های شهرستان بابل در برابر آتش‌

صفحه 83-98

10.22065/jsce.2021.271291.2353

مرتضی حسینعلی بیگی؛ سید محمد امید جلالی؛ سیروس غلامپور دهکی؛ هومن شبابی


بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی با پی انحنادار

صفحه 149-164

10.22065/jsce.2021.289202.2468

فرهاد صالحی راد؛ جمشید صبوری؛ فریبا بهروز سرند؛ حسین سلطانی جقیه