دوره و شماره: دوره 9، شماره 8 - شماره پیاپی 61، آبان 1401 
تخمین خرابی دیوارهای برشی بتن مسلح با استفاده از تصاویر الگوی ترک سطحی

صفحه 20-39

10.22065/jsce.2022.306462.2590

محمدجواد حمیدیا؛ ثنا شاه‌اویسی؛ حامد مومنی؛ کیارش محتشم دولتشاهی


پیش‌بینی رمبندگی و خواص خمیری خاک تثبیت شده به وسیله مادۀ افزودنی پلیمری در ساخت‌وساز

صفحه 82-98

10.22065/jsce.2022.282092.2431

سودابه جلالی؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ مسعود عامل سخی؛ سید عظیم حسینی؛ رامین خواجوی