شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار رفتار مدیران سازمانی بر کاهش دعاوی در پروژه‌های صنعت ساخت‌وساز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مدیریت پروژه، دانشکده‌ی معماری، موسسه‌ی آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، گرمسار، ایران

10.22065/jsce.2021.281304.2423

چکیده

شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش دعاوی ذی‌نفعان یک پروژه و مدیریت این عوامل می‌تواند کمک بسیاری به دستیابی بر اهداف پروژه و سازمان نماید. پژوهشگران مختلف از جنبه‌های مختلف به شناسایی این عوامل پرداخته‌اند، اما تا به این لحظه پژوهش کمتری به شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار رفتار مدیران سازمانی بر کاهش دعاوی در پروژه‌های صنعت ساخت‌وساز پرداخته است. هدف این پژوهش شناسایی این مؤلفه‌های رفتاری و ارائۀ راهکارهای مرتبط مؤثر برای کاهش تنش‌ها است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی است و ازنظر جمع‌آوری داده‌ها نیز میدانی تلقی می‌شود. ابزار‌های گردآوری داده‌ها در این پژوهش مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه است و جامعۀ آماری پژوهش مدیران پروژه‌ها، اساتید و خبرگان رشتۀ مدیریت و مهندسین مشغول در پروژه‌ها هستند. مطالعات کتابخانه‌ای برای شناسایی مؤلفه‌های رفتاری مدیران سازمانی و مصاحبه به روش دلفی با 18 نفر از خبرگان برای تکمیل این مؤلفه‌ها انجام گرفت. با توجه به نامحدود بودن تعداد اعضای جامعه، از فرمول کوکران حالت نامحدود برای محاسبۀ تعداد اعضای نمونه استفاده ‌شد و تعداد نمونه برابر 196 به‌دست آمد. به‌منظور بررسی تأثیر یا عدم تأثیر مؤلفه‌های رفتاری مدیران سازمانی بر کاهش دعاوی پرسشنامه‌ی ساختاریافته بین اعضای نمونه توزیع شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی با نظر اساتید و کارشناسان استفاده شد و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ 872/0 تأیید گردید. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از روش «آزمون دوجمله‌ای» در نرم‌افزار SPSS20 استفاده گردید. بر اساس یافته‌های پژوهش بیش از 95 درصد شرکت‌کنندگان معتقد بودند که مؤلفه‌های رفتاری اخلاق مدیر، شخصیت مدیر، قضاوت عادلانه و انصاف مدیر، عملکرد مدیر، صراحت و مسئولیت‌پذیری مدیر، انعطاف و چالاکی مدیر، فرهنگ‌سازمانی مدیر، نوع و سبک‌های رفتاری مدیر، رفتار جرئت‌ورزانه و شجاعانۀ مدیر، تبیین شفافیت، عدم دروغ‌گویی و ریاکاری، رفتار انگیزشی مدیر و عدم بی‌تفاوتی مدیر در کاهش تعارضات و دعاوی در پروژه‌های صنعت ساخت‌وساز نقش برجسته‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the influential components of organizational managers' behavior on reducing claims in construction projects

نویسندگان [English]

 • Yaghoub Alipouri 1
 • Seyed Ali Taheri Duraki 2
1 Assistant Professor, Department of Construction Engineering and Management, Faculty of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
2 MSc. Graduated, Department of Project Management, Faculty of Architecture, Alaoddoleh Semnani Institute of Higher Education, Garmsar, Iran.
چکیده [English]

Identifying and managing the factors affecting the claim reduction of stakeholders can help a lot to achieve the goals of a project and an organization. Researchers have identified these factors from different perspectives, but so far seldom research has identified the influential components of organizational managers' behavior on reducing claims in construction projects. Current study aims to identify these behavioral components and provide effective strategies to reduce conflicts. The present study is applied and descriptive and is a field study in terms of purpose and data collection, respectively. The data collection tools are library studies, interviews and questionnaires and the statistical population of the research is project managers, professors and experts in the field of management and engineers working on projects. Library studies were conducted to identify the behavioral components of organizational managers and Delphi interviews were conducted with 18 experts to complete these components. Due to the infinite number of members of the community, the Cochran's infinite formula was used to calculate the number of sample members which calculated to be 196. To investigate the effect of the behavioral components of organizational managers on claim reduction, a structured-questionnaire was distributed among the sample members. To check the validity of the questionnaire, the content validity method was used with the opinion of experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.872. Testing the hypotheses was done using the "binomial test" in SPSS20 software. According to the findings, more than 95% of the participants believed that the behavioral components of manager’s ethics, personality, fair judgment, performance, openness and responsibility, flexibility and agility, organizational culture, behavioral style, courage, explaining transparency, no lying and no hypocrisy, motivational behavior and lack of indifference play a prominent role in reducing conflicts and claims in construction projects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Managers
 • Manager&rsquo؛ s Behavior
 • Reducing Projects&rsquo؛ Claims
 • Project Stakeholders
 • Construction industry
 • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 24 آبان 1400