دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 54، فروردین 1401 
مطالعه آزمایشگاهی عملکرد لرزه‌ای ستون‌های مربعی کامپوزیتی سیمانی

صفحه 212-231

10.22065/jsce.2021.326102.2704

محسن دیانی؛ علیرضا مرتضایی؛ محمد صادق روحانی منش؛ جعفر عسگری مارنانی