دوره و شماره: دوره 9، شماره 7 - شماره پیاپی 60، مهر 1401