بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تاثیر محصورشدگی بر رفتار تیرهای بتنی مسلح‌شده با میلگردهای پلیمری شیشه‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زابل

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 دانش آموخته دوره کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

میلگردهای پلیمری مسلح الیافی شیشه‌ای(GFRP) مقاومت کششی بالا و مقاومت زیاد در برابر خوردگی دارند در این پژوهش، به بررسی اثرات محصورکنندگی میلگردهای عرضی فولادی تیرهای بتنی مسلح شده با میلگردهای طولی پلیمری شیشه‌ای پرداخته شده است برای این منظور شش نمونه‌ی تیر بتنی با ابعاد مقطع عرضی 20 و 30 سانتی‌متر و طول دهانه‌ی بارگذاری 2 متر ساخته شدند. میلگردهای طولی تیرها دارای سطح مقطع عرضی با مقدارهای 7/1، 6/2 و 5/3 برابر مقدار متوازن بودند. میانه‌‌ی سه تا از تیرها به کمک خاموت‌های فولادی با فاصله‌ی کم، مسلح شدند. این نمونه‌ها دورگیر شده نامیده شدند. نمونه‌ها به صورت استاتیکی زیر آزمایش چهار نقطه‌ای قرار گرفتند. در بررسی رفتار نمونه‌ها از پارامترهای مقاومت تسلیم نخستین، سختی بخش ترک‌خوردگی، نیروی نهایی و شاخص شکل ‌پذیری استفاده شد. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که محصور شدگی سبب افزایش سه پارامتر نخست به ترتیب تا حدود 35 ، 27 و 29درصد شده است. شاخص شکل ‌پذیری برای دو نمونه‌ یا میلگرد طولی 7/1 و 3/2برابر متوازن، حدود 6 و 22 درصد کاهش و در نمونه‌ی دیگر، حدود 6 درصد افزایش را نسبت به نمونه‌های شاهد نشان داد. همچنین رابطه‌های تحلیلی موجود برای تخمین ظرفیت تیرهای دورگیر نشده و دورگیر شده بکار رفت که خطای آن بین 5 تا 16 درصد بود و این بیانگر انطباق خوب نتایج تحلیلی با نتایج آزمایش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimentally and Analytically Investigating Effect of Confinement on Behavior of RC Beams Reinforced by GFRP

نویسندگان [English]

  • Mahmoud-Reza Hposseini-Tabatabaei 1
  • hossein ali rahdar 2
  • Seyed Roohollah Mousavi 3
  • Seyyed Mostafa Tabatabaei 4
1 Civil Engineering depatrtment
2 Faculty Member, Faculty of Engineering, Zabol University
3 Assistant Professor, Dept. of Civil Engineering, Univ. of Sistan and Baluchestan
4 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University of Zahedan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) rebars have high tensile strength and high resistance against corrosion. This study addressed the investigation of the confining effects of the transverse steel rebars on concrete beams reinforced using GFRP rebars. For this purpose, six beam specimens with cross-section dimensions of 20 and 30 cm and a span length of 200 cm were constructed. The rebars had cross-section area values of 1.7, 2.6, and 3.5 times the balance value. The middle of three beams was reinforced using stirrups with small spacing. These specimens were called confined beams. The specimens were tested under four-point static loading. The behavior of the unconfined and confined specimens was evaluated using the parameters of the initial yield strength, the stiffness of the cracking part, the ultimate load, and the ductility index. The experimental results indicate that confining the beams by steel stirrups increased the first three behavioral parameters to about 35, 27, and 29 percent, respectively. The ductility index for the two samples, having the longitudinal rebars of 2.6 and 3.5 times the balanced amount, decreased by about 6 and 22 percent. The other sample's ductility index increased approximately 6 percent compared to the control samples. Moreover, the capacities of both unconfined and confined specimens are estimated by existing analytical relationships with an error of 5 to 16 percent, having good agreements with the experimental results.

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced concrete beam
  • GFRP
  • Transverse rebars
  • Bending strength
  • Flexibility
[1] Abdalla, J.A., Abu-Obeidah, A.S., Hawileh, R.A. and Rasheed, H.A. (2016). Shear strengthening of reinforced concrete beams using externally-bonded aluminum alloy plates: An experimental study. Construction and Building Materials, 128, 24-37.
[2] Al-Mahmoud, F., Castel, A., François, R. and Tourneur, C. (2009). Strengthening of RC members with near-surface mounted CFRP rods. Composite Structures, 91(2), 138-147.
[3] Attari, N., Amziane, S. and Chemrouk, M. (2012). Flexural strengthening of concrete beams using CFRP, GFRP and hybrid FRP sheets. Construction and Building Materials, 37, 746-757.
[4] Auman, H., Stratford, C. and Palermo, A. (2020). An Overview of Research and Applications of FRP in New Zealand Reinforced Concrete Structures. Structural Engineering International, 30(2), 201-208.
[5] Choi, J. (2014). Comparative study of effective stresses of concrete beams strengthened using carbon-fibre-reinforced polymer and external prestressing tendons. Structure and infrastructure engineering, 10(6), 753-766.
[6] Dayhim, N., Nicknam, A., Barkhordari, M., Hosseini, A. and Mehdizad, S. (2013). Experimental investigation of square RC column strengthened with near surface mounted GFRP bars subjected to axial and cyclic lateral loads. scientiairanica, 20(5), 1361-1371.
[7] Gazovicova, N.,Bilcik, J., Holly, I. and Halvonik, J. (2018).  Bond Behaviour between GFRP Reinforcement and Concrete Using a Pull-Out Test. In Solid State Phenomena. Trans Tech Publ, 232-237.
[8] Golafshani, E.M., Rahai, A. and Sebt, M.H. (2014). Bond behavior of steel and GFRP bars in self-compacting concrete. Construction and Building Materials, 61, 230-240.
[9] Mahmoud, K. and El-Salakawy, E. (2015). Shear strength of glass fiber reinforced polymer–reinforced concrete continuous beams without transverse reinforcement. Canadian Journal of Civil Engineering, 42(12), 1073-1082.
[10] Noor, A.A.H., Rendy, T., Azmi, I. and Hamid, H.A. (2014). Strain distribution on reinforcement of concrete beams reinforced with glass fiber reinforced polymer (GFRP) bars: Trans Tech Publ.
[11] Önal, M.M. (2014). Strengthening reinforced concrete beams with CFRP and GFRP. Advances in Materials Science and Engineering, 2014.
[12] Peng, J., Tang, H. and Zhang, J. (2017). Structural behavior of corroded reinforced concrete beams strengthened with steel plate. Journal of Performance of Constructed Facilities, 31(4), 04017013.
[13] Saatcioglu, M., Salamat, A.H. and Razvi, S.R. (1995). Confined columns under eccentric loading. Journal of Structural Engineering, 121(11), 1547-1556.
[14] Sallal, A.K. and Rajan, A. (2016). Flexural Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthening with Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) at Different Sides. International Journal of Science and Research (IJSR), 5.
[15] Santos, P., Laranja, G., França, P.M. and Correia, J.R. (2013). Ductility and moment redistribution capacity of multi-span T-section concrete beams reinforced with GFRP bars. Construction and Building Materials, 49, 949-961.
[16] Si-Larbi, A., Agbossou, A., Ferrier, E. and Michel, L. (2012). Strengthening RC beams with composite fiber cement plate reinforced by prestressed FRP rods: Experimental and numerical analysis. Composite Structures, 94(3), 830-838.
[17] Tanarslan, H. (2017). Flexural strengthening of RC beams with prefabricated ultra high performance fibre reinforced concrete laminates. Engineering Structures, 151, 337-348.
[18] Zhang, W. and Kanakubo, T. (2016). Flexural strengthening of RC beams with externally bonded CFRP plate: experimental study on shear-peeling debonding. Magazine of Concrete Research, 68(14), 724-738.
[19] Rahman, S.H., Mahmoud, K. and El-Salakawy, E. (2017). Behavior of glass fiber–reinforced polymer reinforced concrete continuous T-beams. Journal of Composites for Construction, 21(2), 04016085.
[20] Tasnima, A.A. and Salimi, M. (2007). The effect of concrete confinement on the behavior factor of concrete structures Journal of school of engineering, 19(1), 1-19.
[21] Ehsani, M.R., Saadatmanesh, H. and Tao, S. (1997). Bond behavior of deformed GFRP rebars. Journal of composite materials, 31(14), 1413-1430.
[22] Ju, M. and Oh, H. (2015). Experimental assessment on the flexural bonding performance of concrete beam with GFRP reinforcing bar under repeated loading. International Journal of Polymer Science, 2015.
[23] Veljkovic, A., Carvelli, V., Haffke, M.M. and Pahn, M. (2017). Concrete cover effect on the bond of GFRP bar and concrete under static loading. Composites Part B: Engineering, 124, 40-53.
[24] Yan, F., Lin, Z. and Yang, M. (2016). Bond mechanism and bond strength of GFRP bars to concrete: A review. Composites Part B: Engineering, 98, 56-69.
[25] Ashrafi, H., Bazli, M. and Oskouei, A.V. (2017). Enhancement of bond characteristics of ribbed-surface GFRP bars with concrete by using carbon fiber mat anchorage. Construction and Building Materials, 134, 507-519.
[26] Rahdar, H.A. and GHalehnovi, M. (2019). Post-Cracking Behavior of the Tensile Specimens Made from Ultra High Performance Concrete, Reinforced by GFRP Rebar. Journal of Structural and Construction Engineering (JSCE), 6(1), 176-201.
[27] Naderi, M. and Esmealizadeh, S. (2019). Numerical modelling of the Concrete Beams Strengthened with externally bonded CFRP Fabrics at High Temperatures. Journal of Structural and Construction Engineering (JSCE), 6(3), 71-88.
[28] ACI Committee 440 1R-15 (2015).  Guide for the Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars. American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan.
[29] Razvi, S. and Saatcioglu, M. (1999). Confinement model for high-strength concrete. Journal of Structural Engineering, 125(3), 281-289.
[30] Ziara, M.M., Haldane, D. and Kuttab, A.S. (1995). Flexural behavior of beams with confinement. Structural Journal, 92(1), 103-114.
[31] Razvi, S.R. and Saatcioglu, M. (1994). Strength and deformability of confined high-strength concrete columns. Structural Journal, 91(6), 678-687.
[32] Esfahani, M.R. and Hoseini-Tabatabaei, M-R. (2011). Numerical analysis of reinforced concrete beams based on nonlinear geometric behaviors and materials. Journal of Iranian Society of Civil Engineering, 27, 36-48.
[33] You, Z., Chen, X. and Dong, S. (2011). Ductility and strength of hybrid fiber reinforced self-consolidating concrete beam with low reinforcement ratios. Systems Engineering Procedia, 1, 28-34.