تاثیر فشار اولیه بر مقاومت چسبندگی بین لایه تعمیری و بتن بستر و ارزیابی مقاومت فشاری ملات های تعمیری با به کارگیری آزمون های نیمه مخرب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

یکی از عوامل کلیدی که باعث افت مقاومت چسبندگی بین ملات های تعمیری و بستر بتنی می گردد، تراکم نامناسب لایه تعمیری در هنگام اعمال روی بتن می باشد. با توجه به اینکه تراکم تاثیر مستقیم بر چسبندگی سطح مشترک دو لایه دارد، لذا عدم تراکم مناسب باعث به وجود آمدن حفرات ریز بین دو لایه شده و در نتیجه موجب افت مقاومت چسبندگی می گردد. لذا در این مقاله با به کارگیری آزمون های نیمه مخرب "پیچش" و "کشیدن از سطح"، با اعمال فشارهای اولیه به مدت 24 ساعت روی ملات اعمال شده بر بستر بتنی، تاثیر فشارها بر چسبندگی برشی و کششی بین لایه تعمیری و بتن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیر یک هفته عمل آوری بر جمع شدگی ملات های تعمیری ارائه گردیده است. در ادامه نیز با استفاده از آزمون های درجای "پیچش" و "کشیدن از سطح"، مقاومت فشاری درجای ملات های تعمیری ارزیابی شده است. در این خصوص اقدام به رسم نمودارهای کالیبراسیون بین آزمون های آزمایشگاهی و آزمون های نیمه مخرب گردید و معادلات خطی جهت تبدیل نتایج حاصل از آزمون های نیمه مخرب به مقاومت فشاری ملات ها ارائه شده است. برای بررسی ترک ها و تنش های به وجود آمده در ملات ها، از نرم افزار ABAQUS استفاده شد. نتایج حاصله بیانگر افزایش مقاومت چسبندگی برشی و کششی حاصل از آزمون های "پیچش" و "کشیدن از سطح" بین ملات تعمیری و بستر بتنی با اعمال فشارهای اولیه می باشد. اعمال پیش فشار 5/0 کیلوگرم بر سانتی مربع روی ملات سفت نشده باعث افزایش مقاومت چسبندگی برشی و کششی بین لایه تعمیری و بتنی در سن 90 روز به ترتیب برابر 9/36 و 4/31 درصد گردیده است. همچنین رابطه خطی با همبستگی بالا بین قرائت های به دست آمده از آزمون های فوق با مقاومت فشاری ملات های تعمیری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of initial compression on the interface of repair/concrete and the evaluation of the compressive strength of mortars

نویسندگان [English]

  • Ali Saberi Vaezaneh 1
  • Mahmood Naderi 2
1 Ph.D , Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Professor, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

One of the key factors that reduce the bond strength between repair mortars and concrete substrate is improper compaction of the repair layer when applied to concrete. Due to the fact that compacting has a direct effect on the adhesion of the interface of two layers, so the lack of proper compaction causes small cavities between the two layers and as a result causes a decrease in bond strength. Therefore, in this paper, by applying semi-destructive tests, by applying initial compression for 24 hours on the mortar applied to the concrete substrate, the effect of compression on bond between the repair layer and the concrete has been studied. The effect of one week of curing on the dry shrinkage of repair mortars is also presented. In the following, the compressive strength of repair mortars was evaluated using the "twist-off" and "pull-off" tests. In this regard, calibration diagrams were drawn between laboratory tests and semi-destructive tests and linear equations were presented to convert the original results from semi-destructive tests to the compressive strength of mortars. ABAQUS software was used to investigate cracks and stresses in mortars. The results show an increase in bond strength between the repair mortar and the concrete substrate by applying initial compression. Applying initial compression of 0.5 kg/cm2 on unhardened mortar increased the shear and tensile strength between the repair and concrete layers at the age of 90 days by 36.9% and 31.4%, respectively. Also, a linear relationship with high correlation was observed between the readings obtained from the above tests with the compressive strength of repair mortars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shrinkage
  • Compaction
  • In-situ methods
  • Bond
  • ABAQUS
[1] ASTM C42/C42M-18a. (2018). Standard test method for obtaining and testing drilled cores and sawed beams of concrete. West Conshohocken PA, American Society for Testing and Materials.
 [2] Masi. A., Digrisolo. A., Santarsieo. G. (2013). arsiero, “Experimental evaluation of drilling damage on the strength of cores extracted from RC buildings. In Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 7(7). p. 749.
[3] ASTM C900-15. (2015) Standard Test Method for Pullout Strength of Hardened Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[4] ASTM C805/C805M-18. (2018) Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[5] ASTM C597-16. (2016) Standard Test Method for Pulse Velocity through Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[6] M., Naderi, (2006) “Assessing the Insitu Strength of Concrete, Using new Twist-off Method”, Interntional Journal of Civil Engineering, Vol.4, No. 2, 146-155.
[7] ASTM C1583, (2004) Standard test method for tensile strength of concrete surfaces and the bond strength or tensile strength of concrete repair and overlay materials by direct tension (pull-off method), West Conshohocken PA, American Society for Testing and Materials.
[8] M., Naderi, (2013) “New Method for Nondestructive Evaluation of Concrete Strength”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(2): 438-447.
[9] M., Naderi, (2011) “Using Twist-Off Method for Measuring Surface Strength of Concretes Cured under Different Environments”, Journal of Materials in Civil Engineering, 23: 385-392.
[10] A. Saberi Varzaneh, and M. Naderi. (2020) Determination of Compressive and Flexural Strengths of In-situ Pozzolanic Concrete Containing Polypropylene and Glass Fibers Using "Twist-off" Method. Modares Civil Engineering Journal (M.C.E.J). Vol.20, No.5.
[11] M. Naderi, A. Smaili, and A. Saberi Varzaneh, (2021) Assessment of the application "twist-off" method for determining the in situ compressive and flexural strengths in the fiber concrete. Journal of Structural and Construction Engineering (JSCE) Accepted paper.
[12] A. Saberi Varzaneh, and M. Naderi, (2020) NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF SEMI-DESTRUCTIVE TESTS TO EVALUATE THE COMPRESSIVE AND FLEXURAL STRENGTH OF POLYMER-MODIFIED MORTARS AND THEIR ADHESION TO THE CONCRETE SUBSTRATE. Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials, 50(4), 537 – 544.
[13] A. Saberi Varzaneh, and M. Naderi, (2020) Determination of shrinkage, tensile and compressive strength of repair mortars and their adhesion on the concrete substrate using "twist-off" and "pull-off" methods. Iran J Sci Technol Trans Civ Eng. https://doi.org/10.1007/s40996-020-00548-w.
[14] A. Saberi Varzaneh, and M. Naderi, (2021) Using "twist-off" and "pull-off" tests to investigate the effect of polypropylene fibers on the bond of mortar/concrete and to evaluate their in-situ compressive strength. Amirkabir Civil Engineering Journal, 10.22060/CEEJ.2021.19711.7240.
[15] M., Naderi, (2005) “Friction-Transfer Test for the Assessment of in-situ Strength & Adhesion of Cementitious Materials”, Construction & Building Materials, 19 (6) 454-459.
[16] Naderi, M. (2011). “An alternative method for in situ determination of rock strength, Can. Geo tech. J. 48: 1901-1905
[17] Naderi, M. (2006). “Evaluating in situ shear strength of bituminous pavements”. Proceedings of the institution of Civil Engineering, pp 61-65, 2006.
[18] Naderi, M. (2005). “Friction-Transfer Test for the Assessment of in-situ Strength & Adhesion of Cementitious Materials”, Construction & Building Materials, 19(6) 454-459.
[19] Naderi, M. (2013). “New Method for Nondestructive Evaluation of Concrete Strength.” Aust. J. Basic Appl. Sci., 7 (2), 438-447.
[20] A. Maryoto, (2019) The Effect of Compaction Method on Compressive Strength of Self Compacting Concrete in Laboratory. 1st International Conference on Material Science and Engineering for Sustainable Rural Development, AIP Conf. Proc. 2094, 020002-1 – 020002-7.
[21] M. Tuncan, O. Arioz, K. Ramyar, and B. Karasu, (2014) Effect of Compaction on Assessed Concrete Strength. pp. 847-853.
[22] R.A. Junior, M.G. Lima, and A. Oliveira, (2018) Influence of different compacting method on concrete compressive strength. Journal of Materials, Rio de Janeiro, vol. 23, no.3.
 
 
[23] Neville, A.M. (2012) Properties of concrete, fifth ed., Harlow, United Kingdom.
[24] G.P., Tilly, J., Jacobs, (2007) “Concrete repairs: Observations on performance in service and current practice”. Watford, UK.
[25] G., Martinola, H., Sadouki, F., Wittmann, (2001) “Numerical model for minimizing the risk of damage in a repair system”, J. Mater. Civ. Eng, 13, 121–129.
[26] W. Zhang, M. Zakaria, Y. Hama, (2013) Influence of aggregate materials characteristics on the drying shrinkage properties of mortar and concrete, Construction and Building Materials, 49, 500-510.
[27] M.F.bin, .H.M. Zain, (1996) The study on the physical properties of surface layer concrete under the influence of medium temperature environments, Kyushu university, Ph.D thesis.
[28] H., Beushausen, M., Alexander, (2007) “Localised strain and stress in bonded concrete overlays subjected to differential shrinkage”, Mater. Struct, 40, 189–199.
[29] Naderi, M. (2008) Adhesion of Different Concrete Repair Systems Exposed to Different Environments, J. Adhesion. 84 78-104.
[30] M. Santandrea, I. A. O. Imohamed, H. Jahangir, C. Carloni, C. Mazzotti,  S. De Miranda, and P. Casadei, (2016) An investigation of the debonding mechanism in steel FRP-and FRCM-concrete joints. In 4th Workshop on the new boundaries of structural concrete 289-298.
[31] M. Bagheri, A. Chahkandi, and H. Jahangir, (2019) Seismic Reliability Analysis of RC Frames Rehabilitated by Glass Fiber-Reinforced Polymers. International Journal of Civil Engineering, 17(11) 1785-1797.
[32] H. Jahangir, and M. R. Esfahani, (2020) Investigating loading rate and fibre densities influence on SRG-concrete bond behaviour. Steel and Composite Structures, 34(6) 877-889.
[33] ASTM C136, (2006) Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates, West Conshohocken PA, American Society for Testing and Materials.
[34] ASTM C127, (2012) Standard test method for density, relative density (specific gravity), and absorption of fine aggregate, West Conshohocken PA, American Society for Testing and Materials.
[35] ASTM C128, (2015) Standard test method for relative density (specific gravity) and absorption of coarse aggregate, West Conshohocken PA, American Society for Testing and Materials.
[36] C. ASTM C157, (2008) Test method for length change of hardened hydraulic cement mortar and concrete, West Conshohocken PA, American Society for Testing and Materials.
[37] ASTM C490, (2011) Standard practice for use of apparatus for the determination of length change of hardened cement paste, mortar, and concrete, West Conshohocken PA, American Society for Testing and Materials.
[38] Courard, L. (2000) "Parametric study for the creation of the interface between concrete and repair products", Journal of materials and structures, 33, 65.