مطالعه آزمایشگاهی عملکرد لرزه‌ای ستون‌های مربعی کامپوزیتی سیمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه‌ای و بتن توانمند، گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی ،تهران،ایران

10.22065/jsce.2022.326102.2704

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی کامپوزیت سیمانی مهندسی شده (ECC) به عنوان عاملی برای افزایش عملکرد لرزه‌ای ستون‌های کوتاه انجام شده است. یازده ستون کوتاه ECC و یک ستون کوتاه بتن مسلح (RC) تحت بارگذاری چرخه‌ای جانبی با درصد حجمی الیاف مختلف (۰ تا ۱.۵ درصد) و نسبت‌های ابعادی ‏(۰ تا ۱.۵ درصد )طراحی و آزمایش شدند. تأثیردرصد حجمی الیاف و نسبت ابعادی بر الگوی ترک، رفتار هیسترزیس، اتلاف انرژی، حالت‌های شکست و طول ناحیه تسلیم ارائه و مورد بحث قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که جایگزینی بتن معمولی با ECC می تواند به طور موثری رفتار لرزه ای ستون های کوتاه را بهبود بخشد. علاوه بر این، ستون های کوتاه ECC انعطاف پذیری و تحمل آسیب پذیری خوبی داشته و با افزایش نسبت ابعادی و درصد الیاف، طول ناحیه پلاستیک بزرگتری حاصل شد. تأثیردرصد حجمی الیاف و نسبت ابعادی بر الگوی ترک، رفتار هیسترزیس، اتلاف انرژی، حالت‌های شکست و طول ناحیه تسلیم ارائه و مورد بحث قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که جایگزینی بتن معمولی با ECC می تواند به طور موثری رفتار لرزه ای ستون های کوتاه را بهبود بخشد. علاوه بر این، ستون های کوتاه ECC انعطاف پذیری و تحمل آسیب پذیری خوبی داشته و با افزایش نسبت ابعادی و درصد الیاف، طول ناحیه پلاستیک بزرگتری حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Experimental Study on Seismic Performance of Engineered Cementitious Composites (ECC) Square Columns

نویسندگان [English]

  • Mohsen dayyani 1
  • Alireza Mortezaei 2
  • Mohammad Sadegh Rohanimanesh 3
  • Jafar Asgari Marnani 3
1 PhD candidate Department of Civil Engineering ,, Faculty of Civil and Earth Recources Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Seismic Geotechnical and High Performance Concrete Research Centre, Civil Engineering Department, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Civil Engineering Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad ‎University, Tehran, Iran,‎
چکیده [English]

This study aims to investigate the effectiveness of engineered cementitious composite (ECC) as a ‎means to enhance the seismic performance of short columns. Eleven ECC short columns and one reinforced concrete (RC) short column were ‎designed and tested under lateral cyclic loading with different fiber volume fractions(0 -1.5%) and shear ‎aspect ratios(3-7). The influence of fiber volume ‎fraction, and shear aspect ratio on crack pattern, hysteresis behavior, energy dissipation, failure ‎modes, and length of yielding region is presented and discussed. The test results show replacing ‎conventional concrete with ECC can effectively improve the seismic behavior of short columns. ‎Further more , ECC short columns show excellent ductility and damage tolerance. Results shows ‎larger plastic hinge lengths were obtained with an increase of aspect ratio and fiber fraction‎.The influence of fiber volume ‎fraction, and shear aspect ratio on crack pattern, hysteresis behavior, energy dissipation, failure ‎modes, and length of yielding region is presented and discussed. The test results show replacing ‎conventional concrete with ECC can effectively improve the seismic behavior of short columns. ‎Further more , ECC short columns show excellent ductility and damage tolerance. Results shows ‎larger plastic hinge lengths were obtained with an increase of aspect ratio and fiber fraction‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cementitious Composites (ECC)
  • Square column
  • Seismic Performance
  • Aspect ratio
  • short column
[1] Huang, H., Hao, R., Zhang, W., & Huang, M. (2019). Experimental study on seismic performance of square RC columns subjected to combined loadings. Engineering Structures184, 194-204.
[2] Chae, Y., Lee, J., Park, M., & Kim, C. Y. (2019). Fast and slow cyclic tests for reinforced concrete columns with an improved axial force control. Journal of Structural Engineering145(6), 04019044.
[3] Yi, W. J., Zhou, Y., Hwang, H. J., Cheng, Z. J., & Hu, X. (2018). Cyclic loading test for circular reinforced concrete columns subjected to near-fault ground motion. Soil Dynamics and Earthquake Engineering112, 8-17.
[4] Li VC (1992) Performance driven design of fiber reinforcedcementitious composites. In: Swamy RN (ed) 4th Internationalsymposium on fiber reinforced concrete, Chapmanand Hall, pp 12–30
[5] Li VC (1992) Postcrack scaling relations for fiber reinforcedcementitious composites. J Mater CivEng 4(1):41–57
[6] Li VC, Leung CKY (1992) Steady-state and multiplecracking of short random fiber composites. J EngMech118(11):2246–2264
[7] Li VC, Wu HC (1992) Conditions for pseudo strain-hardeningin fiber reinforced brittle matrix composites. J ApplMech Rev 45(8):390–398
[8] Li VC, Wang S, Wu C (2001) Tensile strain-hardeningbehavior of polyvinyl alcohol engineered cementitiouscomposite (PVA-ECC). ACI Mater J 98(6):483–492.
[9] Hosseini, F., Gencturk, B. (2015). Parametric Study of an InnovativeBridge Concept with Ecc and Cu-Al-Mn Sea Bars .Eleventh U.S. National Conference on Earthquake Engineering. Los Angeles, California
[10] Al-Gemeel, A. N., &Zhuge, Y. (2019). Using textile reinforced engineered cementitious composite for concrete columns confinement. Composite Structures210, 695-706.
[11] Gao, S., Zhao, X., Qiao, J., Guo, Y., & Hu, G. (2019). Study on the bonding properties of Engineered Cementitious Composites (ECC) and existing concrete exposed to high temperature. Construction and Building Materials196, 330-344.
[12] Ge, W., Ashour, A. F., Cao, D., Lu, W., Gao, P., Yu, J., ...&Cai, C. (2019). Experimental study on flexural behavior of ECC-concrete composite beams reinforced with FRP bars. Composite Structures208, 454-465.
[13] Deng, M., & Yang, S. (2018). Cyclic testing of unreinforced masonry walls retrofitted with engineered cementitious composites. Construction and Building Materials177, 395-408.
[14] Pourfalah, S., Cotsovos, D. M., Suryanto, B., &Moatamedi, M. (2018). Out-of-plane behaviour of masonry specimens strengthened with ECC under impact loading. Engineering Structures173, 1002-1018.
[15] Shanour, A. S., Said, M., Arafa, A. I., & Maher, A. (2018). Flexural performance of concrete beams containing engineered cementitious composites. Construction and Building Materials180, 23-34.
[16] AL-Gemeel, A. N., &Zhuge, Y. (2018). Experimental investigation of textile reinforced engineered cementitious composite (ECC) for square concrete column confinement. Construction and Building Materials174, 594-602.
[17] Ding, Y., Yu, K. Q., Yu, J. T., & Xu, S. L. (2018). Structural behaviors of ultra-high performance engineered cementitious composites (UHP-ECC) beams subjected to bending-experimental study. Construction and Building Materials177, 102-115.
[18] Cai, J., Pan, J., & Lu, C. (2018). Mechanical behavior of ECC-encased CFST columns subjected to eccentric loading. Engineering Structures162, 22-28.
[19] Yang, X., Gao, W. Y., Dai, J. G., Lu, Z. D., & Yu, K. Q. (2018). Flexural strengthening of RC beams with CFRP grid-reinforced ECC matrix. Composite Structures189, 9-26.
[20] Zheng, Y., Zhang, L. F., & Xia, L. P. (2018). Investigation of the behaviour of flexible and ductile ECC link slab reinforced with FRP. Construction and Building Materials166, 694-711.
[21] Deng, M., Zhang, Y., & Li, Q. (2018). Shear strengthening of RC short columns with ECC jacket: Cyclic behavior tests. Engineering Structures160, 535-545.
[22] Ge, W. J., Ashour, A. F., Ji, X., Cai, C., & Cao, D. F. (2018). Flexural behavior of ECC-concrete composite beams reinforced with steel bars. Construction and Building Materials159, 175-188.
[23] Georgiou, A. V., &Pantazopoulou, S. J. (2018). Flexural Capacity of Reinforced Strain-Hardening Cementitious Composite Beams: Experimental Results and Analysis. Journal of Structural Engineering144(12), 04018214.
[24] Singh, S. B., Patil, R., &Munjal, P. (2017). Study of flexural response of engineered cementitious composite faced masonry structures. Engineering Structures150, 786-802.
[25] Kang, S. B., Tan, K. H., Zhou, X. H., & Yang, B. (2017). Influence of reinforcement ratio on tension stiffening of reinforced engineered cementitious composites. Engineering Structures141, 251-262.
[26] Hung, C. C., & Chen, Y. S. (2016). Innovative ECC jacketing for retrofitting shear-deficient RC members. Construction and building materials111, 408-418.
[27] Ebead, U., Shrestha, K. C., Afzal, M. S., El Refai, A., &Nanni, A. (2016). Effectiveness of fabric-reinforced cementitious matrix in strengthening reinforced concrete beams. Journal of Composites for Construction21(2), 04016084.
[28] Dehghani, A., Nateghi-Alahi, F., & Fischer, G. (2015). Engineered cementitious composites for strengthening masonry infilled reinforced concrete frames. Engineering Structures105, 197-208.
[29] Gencturk, B., & Hosseini, F. (2015). Evaluation of reinforced concrete and reinforced engineered cementitious composite (ECC) members and structures using small-scale testing. Canadian Journal of Civil Engineering42(3), 164-177.
[30] Varela, S., &Saiidi, M. (2014). Dynamic performance of novel bridge columns with superelasticCuAlMn shape memory alloy and ECC. International journal of bridge engineering2(3), 29-58.
[31] Fukuyama, H. (2000). Structural performance of engineered cementitious composite elements. composite and hybrid structures. In Proceedings of 6th ASCCS Conference (pp. 969-976). ASCCS-6 Secretariat.
[32] Parra-Montesinos, G., & Wight, J. K. (2000). Seismic response of exterior RC column-to-steel beam connections. Journal of structural engineering126(10), 1113-1121.
[33] Fischer, G., & Li, V. C. (2002). Effect of matrix ductility on deformation behavior of steel-reinforced ECC flexural members under reversed cyclic loading conditions. Structural Journal99(6), 781-790.
[34] Kim, Y. Y., Fischer, G., & Li, V. C. (2004). Performance of bridge deck link slabs designed with ductile engineered cementitious composite. Structural Journal101(6), 792-801.
[35] Kesner, K., &Billington, S. L. (2005). Investigation of infill panels made from engineered cementitious composites for seismic strengthening and retrofit. Journal of Structural Engineering131(11), 1712-1720.
[36] Li, V. C. (2008). Engineered cementitious composites (ECC) material, structural, and durability performance.
[37] Akkari, A. (2011). Evaluation of a polyvinyl alcohol fiber reinforced engineered cementitious composite for a thin-bonded pavement overlay (No. MN/RC 2011-11). Minnesota Department of Transportation, Research Services Section.
[38] Yuan, F., Pan, J., Xu, Z. et al. )2013).A comparison of engineered cementitious composites versus normal concrete in beam-column joints under reversed cyclic loading. Material Structcture 46, 145–159 :(https://doi.org/10.1617/s11527-012-9890-6
[40] American Concrete Institute. Guide for testing reinforced concrete structuralelements under slowly applied simulated seismic loads. ACI 374.2R-13, 2013.
[41] ASCE41-13(2012), American society of civil engineers, Evaluation and Retrofit Rehabilitation of Existing Buildings[42]Park, R., &Paulay, T. (1975). Reinforced concrete structures. John Wiley & Sons.
[43]Kowalsky, M. J. (2000). Deformation limit states for circular reinforced concrete bridge columns. Journal of Structural Engineering126(8), 869-878.
[44] Berry, M. P., & Eberhard, M. O. (2005). Practical performance model for bar buckling. Journal of Structural Engineering131(7), 1060-1070.
[45] Mortezaei, A. (2013). Plastic hinge length of RC columns considering soil-structure interaction. Earthquakes and Structures5(6), 679-702.
[46] Mortezaei, A. (2014). Plastic hinge length of RC columns under the combined effect of near-fault vertical and horizontal ground motions. PeriodicaPolytechnica Civil Engineering, 58(3), 2
‎[47] ‎Shao, Yi & Billington, Sarah. (2020). Flexural performance of steel-reinforced engineered cementitious composites with different reinforcing ratios and steel types. Construction and Building Materials. 231. 117159. 10.1016/j.conbuildmat.2019.11715