بررسی تاثیر شکل مخازن مایع بر رفتار لرزه ای آنها با احتساب اندرکنشهای سیال و سازه و خاک و سازه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم/قم/ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

در این تحقیق،تاثیر شکل هندسی مخازن مایع بر رفتار لرزه ای آنها با احتساب اندرکنشهای سیال و سازه و خاک و سازه مورد مطالعه قرار گرفته است. اساسا مخزن سازه ای است که برای ذخیره انواع مایع به کار می رود و در انواع زمینی و هوایی و نیز بتنی و فولادی کاربرد گسترده ای در تصفیه خانه ها و پالایشگاهها و کارخانه ها دارد. با توجه به اعمال نیروهای دینامیکی و هیدرودینامیکی عظیم به یک مخزن بزرگ در هنگام زلزله و اهمیت زیاد تداوم عملکرد کامل سازه مذکور در شرایط بحرانی، مطالعه رفتار لرزه ای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان تحلیله ای گوناگون، تحلیل لرزه ای مخزن دارای اهمیت قابل ملاحظه ای است زیرا با بررسی نتایج حاصل از آن می توان شناخت مفیدی را از کیفیت رفتار مخزن در هنگام وقوع یک زلزله واقعی به دست آورد.در این تحقیق مخازن مایع مدفون مستطیلی و لوزوی و بیضوی معادل، تحت مولفه های طولی و عرضی زلزله های السنترو و منجیل و کیپ به طور همزمان تحت تحلیل دینامیکی قرار گرفته اند و پارامترهای لرزه ای مختلف سیستم مانند ارتفاع ماکزیمم موج، جابه جایی ماکزیمم دیوار، تنشهای کششی ماکزیمم بتن و تنش فشاری ماکزیمم خاک در حالت های مذکور با هم مقایسه شده اند.بابررسی نتایج حاصل ازاین تحقیق،مشخص گردیدکه در شرایط یکسان، شکل هندسی مخازن مایع بر روی رفتار لرزه ای آنها تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد. همچنین مشخص شد که نوع تاثیر شکل های هندسی مختلف بر روی پارامترهای لرزه ای گوناگون، یکسان نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect ofliquid tanks shape on their seismic behavior considering fluid – structure and soil – structure interactions

نویسندگان [English]

  • Reza Lotfi 1
  • Masooud Mahmoudabadi 2
  • Ehsan Dehghani 3
1 Department of engineering, University of Qom,, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technology and the University of Qom, Qom, Iran
3 Assistant Professor, department of Civil Engineering, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

The effect of liquid tanks shape on their seismic behavior considering fluid – structure and soil – structure interactions has been investigated in the current study. Basically, the tank is a structure used to store different types of fluid, and it is also widely used in refineries, sewage treatment plants and factories in the form of on ground and elevated tanks made from concrete and steel. Regarding the application of the huge dynamic and hydrodynamic loads on a tank at the time of earthquake and the great importance of the structure’s complete function continuity in the critical situations, it is highly important to study its seismic behavior. Among the different analyses, the seismic analysis of the tank is highly important because by investigating the results obtained from this analysis, a useful recognition of the quality of the tank’s behavior at the time of a real earthquake can be obtained. The equivalent rectangular and diamond and ellipticalburiedliquid tanks have been dinamicallyanalyzedunder Elcentro andManjil and Cape earthquakes simoultaneously in the longitudinal and transverse directions and the variousseismicparametersof the system such as thewave maximum height,wallmaximumdrift,concrete maximum tensile stresses and soil maximum compressive stress have been compared with eachother in above mentioned cases in the current research. By study of the computed results of current research, it was revealed that the liquid tanks shape has a considerable effecton their seismic behavior in the same conditions. It also was revealed that the effecttype of variousshapes is not same on the various seismic parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquidtanks
  • Seismicbehavior
  • Fluid &ndash
  • Soil &ndash
  • structure interaction
  • sloshing
[1] Meserole, J., Fortini, A. (1987). Slosh dynamics in a toroidal tank, J. Spacecraft, Volume (24), Page (523 –531).
[2] Bauer, H., Eidel, W. (1989). Liquid oscillations in a prolate spheroidal container, Ing. Archiv., Volume (59), Page (371–381).
[3] Barnyak, O. (1997). Normal oscillations of a viscous liquid partially filling a circular horizontal channel, Int. Appl. Mech., Volume (33), Page (335–343).
[4] Bauer, H. (1999). Oscillations of non-viscous liquid in various container geometries, Forschungbericht LRT-WE, Volume (), Page ().
[5] Bauer, H., Eidel, W. (2000). Free and forced oscillations of a frictionless liquid in a long rectangular tank with structural obstructions at the free liquid surface, Arch. Appl. Mech., Volume (70), Page (550–560).
[6] Chen, J., Kianoush, M. (2010). Generalized sdof system for dynamic analysis of concrete rectangular liquid storage tanks effect of tank parameters on response, Canadian journal of civil engineering, Volume (37), Page (262-272).
[7] Shakib, H., Omidinasab, F., Ahmadi, M. (2010). Seismic demand evaluation of elevated reinforced concrete water tanks, Journal of civil engineering, Volume (8), Page (204-220).
[8] Algreane, G., Osman, S., Karim, O., Kasa, A. (2011). Behaviour of elevated concrete water tank subjected to artificial ground motion, Journal of geotechnical engineering, Volume (16), Page (387-406).
[9] Gavrilyuk, I., Hermann, M., Lukovsky, I., Solodun, O., Timokha, A. (2012). Multimodal method for linear liquid sloshing in a rigid tapered conical tank, Engineering computations journal, Volume (29), Page (198-220).
[10] Meskouris, K., Holtschoppen, B., Butenweg, C., Rosin, J. (2011). Seismic analysis of liquid storage tanks, International workshop on active tectonics and earthquake geology and archaeology and engineering, Corinth.
[11] Graczyk, M., Moan, T. (2011). Structural response to sloshing excitation in membrane lng tank, Journal of offshore mechanics and arctic engineering, Volume (133), Page (1-9).
[12] Kianoush, M., Ghaemmaghami, A. (2011). The effect of earthquake frequency content on the seismic behavior of concrete rectangular liquid tanks using the finite element method incorporating soil structure interaction, Engineering structures journal, Volume (33), Page (2186-2200).
[13] Cakir, T., Livaoglu, R. (2012). Fast practical analytical model for analysis of backfill rectangular tank fluid interaction systems, Soil dynamics and earthquake engineering journal, Volume (37), Page (24-37).
[14] Moslemi, M., Kianoush, M. (2012). Parametric study on dynamic behaviour of cylindrical ground supported tanks, Engineering structures journal, Volume (42), Page (214-230).
[15] Jabar, A., Patel, H. (2012). Seismic behaviour of rc elevated water tank under different staging pattern and earthquake characteristics, Journal of advanced engineering research and studies, Volume (1), Page (293-296).
[16] Kazem, H., Mehrpouya, S. (2012). Estimation of sloshing wave height in broad cylindrical oil storage tanks using numerical methods, Journal of structural engineering and geotechnics, Volume (2), Page (55-59).
[17] Madhurar, G., Madhuri, M. (2013). Comparison between static and dynamic analysis of elevated water tank, Journal of scientific and engineering research, Volume (4), Page (2043-2052).
[18] Ranjbar, M., Bozorgmehrnia, S., Madandoust, R. (2013). Seismic behaviour evaluation of concrete elevated water tanks, Civil engineering infrastructures journal, Volume (46), Page (175-188).
[19] Yosefi, A., Naderi, R., Talebpur, M., Shahabifar, H. (2013). Static and dynamic analysis of storage tanks considering soil structure interaction, Journal of applied and basic sciences, Volume (6), Page (515-532).
[20] Kalani, L., Navayineya, B.,Tavakoli, H.,Vaseghi, J. (2014). Dynamic analysis of elevated water storage tanks due to ground motions rotational and translational components, Journal of science and engineering, Volume (39), Page (4391-4403).
[21] Mittal, V., Chakraborty, T., Matsagar, V. (2014). Dynamic analysis of liquid storage tank under blast using coupled euler lagrange formulation, Thin walled structures journal, Volume (84), Page (91-111).
[22] Kotrasova, K., Grajciar, I., Kormanikova, E. (2014). Dynamic time history response of cylindrical tank considering fluid structure interaction due to earthquake, Applied mechanics and materials journal, Volume (617), Page (66-69).
[23] Khadiranaikar, R., Dhundasi, A. (2014). Equation for estimation of fundamental time period for elevated water tank, International journal of civil engineering and technology, Volume (5), Page (266-275).
[24] Tiwari, N., Hora, M. (2015). Interaction analysis of intze tank fluid layered soil system, Journal of engineering and applied sciences, Volume (10), Page (940-953).
[25] Wang, Y., Xiong, M. (2015). Analysis of axially restrained water storage tank under blast loading, Journal of impact engineering, Volume (86), Page (167-178).
[26] Tiwari, N., Hora, M. (2015). Transient analysis of elevated intze water tank fluid soil system, Journal of engineering and applied sciences, Volume (10), Page (869-882).
[27] Lotfi, R., Mahmoudabadi, M. (2016). Investigation of vibration of buried water tank considering fluid structure and soil structure interactions, Fourth international conference of civil and architectural engineering and urban development, Tehran.
[28] Salunke, S., Kulkarni, S., Kadlag, V. (2017). Analysis of solid and hollow wall of circular steel petroleum tank for stresses in staad pro, Journal of engineering and technology, Volume (4), Page (1716-1719).
[29] Yazdanian, M., Ghasemi, S. (2017). Study on the fundamental frequencies of rectangular concrete tanks using fem and analytical codes, Journal of optimization in civil engineering, Volume (7), Page (617-632).
[30] Yazdanian, M., Ghasemi, S. (2017). Study on fundamental frequencies of cylindrical storage tanks obtained from codes and finite element method, Civil engineering infrastructures journal, Volume (50), Page (135-149).
[31] Musa, A., Eldamatty, A. (2017). Design procedure for liquid storage steel conical tanks under seismic loading, Journal of civil engineering, Volume (), Page (1-53).
[32] Alemzade, H., Shakib, H. (2016). Numerical study of the response of ground steel tanks with free rocking motion under effect of horizontal excitation of earthquake, Structure and steel journal, Volume (13), Page (71-79).
[33] Sensebastian, N., Thomas, A., Kurian, J. (2017). Seismic analysis of elevated water tank in a framed building, Journal of engineering and technology, Volume (4), Page (1629-1632).
[34] Gurkalo, F., Du, Y., Poutos, K., Bescos, C. (2017). The nonlinear analysis of an innovative slit reinforced concrete water tower in seismic regions, Engineering structures journal, Volume (134), Page (138-149).
[35] Kotrasova, K., Hegedusova, I., Harabinova, S., Panulinova, E., Kormanikova, E. (2017). The possible causes of damage to concrete tanks numerical experiment of fluid structure soil interaction, Key engineering materials journal, Volume (738), Page (227-237).
[36] Naresh, K. (2019). Seismic analysis of over head INTZE water tank subjected to sloshing effect, International journal of innovative research in technology, Volume (6), Page (105–112).
[37] Joseph, A. and Joseph, G. (2019). Fluid structure soil interaction effect on dynamic behaviour of circular water tanks, International journal of structural engineering, Volume (10).
[38] Rawat, A., Mittal, V., Chakraborty, T. and Matsagar, V. (2019). Earthquake induced sloshing and hydrodynamic pressures in rigid liquid storage tanks analyzed by coupled acoustic structural and Euler Lagrange methods, Thin walled structures journal, Volume (134), Page (333–346).
[39] Behnamfar, F., Moradi, R. and Hashemi, S. (2019). Dynamic analysis of flexible concrete cylindrical storage tanks subjected to horizontal and vertical ground motion, Journal of concrete research, Volume (12), Page (39–57).
[40] Uhlirova, L. and Jendzelovsky, N. (2019). Dynamic analysis of rectangular tank using response spectra, Vibroengineering procedia journal, Volume (23), Page (99–104).
[41] Zhang, R., Chu, S., Sun, K., Zhang, Z. and Wang, H. (2020). Effect of the directional components of earthquakes on the seismic behavior of an unanchored steel tank, Applied sciences journal, Volume (10).
[42] Rawat, A., Matsagar, V. and Nagpal, A. (2020). Seismic analysis of steel cylindrical liquid storage tank using coupled acoustic-structural finite element method for fluid-structure interaction, International journal of acoustics and vibration, Volume (25), Page (27–40).
[43] Jani, B., Agrawal, V. and Patel, V. (2020). Effects of soil condition on elevated water tank using time history analysis with different staging systems, International journal of civil engineering, Volume (7), Page (41–47).
[44] Dubey, A., Maurya, M. and Tripathi, S. (2020). Time history analysis of underground water tank for different seismic intensities, International journal of science and research, Volume (9), Page (963–967).
[45] Pandit, A. and Biswal, K. (2020). Evaluation of dynamic characteristics of liquid sloshing in sloped bottom tanks, International journal of dynamics and control ,  Volume (8), Page (162–177).
[46] Ibrahim, R. (2005). Liquid sloshing dynamics, Cambridge university press, New York, USA.
[47] Wolf, J. (1985). Dynamic soil structure interaction, Prentice Hall international series in civil engineering and engineering mechanics, New Jersey, USA.
[48] Karampour, P. (2019). Seismic analysis of buried concrete square tank, www.abaqusfem.com, Tehran, Iran.
[49] Simulia. (2014). ABAQUS analysis user’s manual, ABAQUS documentation, Providence, USA.
[50] Bowles, J. (1997). Foundation analysis and design, Mc Graw Hill book companies, Singapore, Singapore.