بررسی تاثیر شکل مخازن مایع بر رفتار لرزه ای آنها با احتساب اندرکنشهای سیال و سازه و خاک و سازه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم/قم/ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه قم

10.22065/jsce.2021.262235.2309

چکیده

در این تحقیق،تاثیر شکل هندسی مخازن مایع بر رفتار لرزه ای آنها با احتساب اندرکنشهای سیال و سازه و خاک و سازه مورد مطالعه قرار گرفته است. اساسا مخزن سازه ای است که برای ذخیره انواع مایع به کار می رود و در انواع زمینی و هوایی و نیز بتنی و فولادی کاربرد گسترده ای در تصفیه خانه ها و پالایشگاهها و کارخانه ها دارد. با توجه به اعمال نیروهای دینامیکی و هیدرودینامیکی عظیم به یک مخزن بزرگ در هنگام زلزله و اهمیت زیاد تداوم عملکرد کامل سازه مذکور در شرایط بحرانی، مطالعه رفتار لرزه ای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان تحلیله ای گوناگون، تحلیل لرزه ای مخزن دارای اهمیت قابل ملاحظه ای است زیرا با بررسی نتایج حاصل از آن می توان شناخت مفیدی را از کیفیت رفتار مخزن در هنگام وقوع یک زلزله واقعی به دست آورد.در این تحقیق مخازن مایع مدفون مستطیلی و لوزوی و بیضوی معادل، تحت مولفه های طولی و عرضی زلزله های السنترو و منجیل و کیپ به طور همزمان تحت تحلیل دینامیکی قرار گرفته اند و پارامترهای لرزه ای مختلف سیستم مانند ارتفاع ماکزیمم موج، جابه جایی ماکزیمم دیوار، تنشهای کششی ماکزیمم بتن و تنش فشاری ماکزیمم خاک در حالت های مذکور با هم مقایسه شده اند.بابررسی نتایج حاصل ازاین تحقیق،مشخص گردیدکه در شرایط یکسان، شکل هندسی مخازن مایع بر روی رفتار لرزه ای آنها تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد. همچنین مشخص شد که نوع تاثیر شکل های هندسی مختلف بر روی پارامترهای لرزه ای گوناگون، یکسان نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect ofliquid tanks shape on their seismic behavior considering fluid – structure and soil – structure interactions

نویسندگان [English]

 • Masooud Mahmoudabadi 1
 • Reza Lotfi 2
 • Ehsan Dehghani 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technology and the University of Qom, Qom, Iran
2 Department of engineering, University of Qom,, Iran
3 Assistant Professor, department of Civil Engineering, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

The effect of liquid tanks shape on their seismic behavior considering fluid – structure and soil – structure interactions has been investigated in the current study. Basically, the tank is a structure used to store different types of fluid, and it is also widely used in refineries, sewage treatment plants and factories in the form of on ground and elevated tanks made from concrete and steel. Regarding the application of the huge dynamic and hydrodynamic loads on a tank at the time of earthquake and the great importance of the structure’s complete function continuity in the critical situations, it is highly important to study its seismic behavior. Among the different analyses, the seismic analysis of the tank is highly important because by investigating the results obtained from this analysis, a useful recognition of the quality of the tank’s behavior at the time of a real earthquake can be obtained. The equivalent rectangular and diamond and ellipticalburiedliquid tanks have been dinamicallyanalyzedunder Elcentro andManjil and Cape earthquakes simoultaneously in the longitudinal and transverse directions and the variousseismicparametersof the system such as thewave maximum height,wallmaximumdrift,concrete maximum tensile stresses and soil maximum compressive stress have been compared with eachother in above mentioned cases in the current research. By study of the computed results of current research, it was revealed that the liquid tanks shape has a considerable effecton their seismic behavior in the same conditions. It also was revealed that the effecttype of variousshapes is not same on the various seismic parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Liquidtanks
 • Seismicbehavior
 • Fluid &ndash؛ structure interaction
 • Soil &ndash؛ structure interaction
 • Sloshing
 • تاریخ دریافت: 25 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 08 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 08 مهر 1400