تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک با مقطع متغیر از جنس مواد مدرج تابعی تحت شرایط مرزی مختلف

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

در این پژوهش پایداری جانبی-پیچشی تیر غیرمنشوری با مقطع جدار نازک متقارن ساخته شده از مواد مدرج تابعی تحت بارگذاری عرضی مورد مطالعه قرار گرفته‌است. خواص مکانیکی ماده مدرج براساس تابع توزیع توانی در راستای طول عضو به‌طور پیوسته تغییر می‌کند. نسبت پواسون بعلت تغییرات اندک در مواد مهندسی ثابت فرض شده است. معادلات دیفرانسیل حاکم بر پایداری تیر جدار نازک ناهمگن براساس فرضیات حاکم بر تئوری کلاسیک ولاسو و صرف‌نظر نمودن از تغییر شکل‌های برشی به کمک روش انرژی استخراج شده ‌است. سپس، با استفاده از روش عددی مربعات دیفرانسیل و فرضیات حاکم بر این روش، دستگاه معادلات پایداری حل می‌گردد. در ادامه، با توجه به شرایط مرزی حاکم بر اعضای جدار نازک با مقطع متقارن و با استفاده از روش حل مقادیر ویژه، مقدار بار کمانش بحرانی محاسبه می‌شود. پس از صحت سنجی نتایج و اثبات دقت و کارآمدی روش مذکور در خصوص تیر همگن با مقطع متغیر، تاثیر پارامترهای مختلف همچون شرایط مرزی گوناگون، محل اعمال بار عرضی، توان ماده مدرج تابعی و تغییر ابعاد بال و جان نیم‌رخ I-شکل بر روی بار کمانش جانبی بدون بعد مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که تغییر ابعاد مقطع و شاخص کسر حجمی تاثیر بسیاری بر پایداری جانبی-پچشی تیر ماهیچه‌ای دارد. همچنین در تمامی شرایط، بیشترین ظرفیت کمانشی مربوط به حالتی است که بار عرضی به بال پایین نیم‌رخ اعمال می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lateral buckling analysis of axially functionally graded thin-walled beam with varying cross-section under different boundary conditions

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Soltani 1
  • Fahimeh Sajjadi-nejad 2
  • Ahmad Reza Ghasemi 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran
3 Department of Solid Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

In this article, lateral-torsional stability of axially functionally graded (AFG) non-prismatic beam with doubly symmetric thin-walled cross-section under transverse loading is investigated. Material properties of FG beam with variable cross-section are supposed to vary through longitudinal direction of the constituents according to simple power-law distribution (P-FGM). Based on Vlasov’s model and using small displacements theory, the governing equilibrium equations are derived through the energy principle for AFG web and/or flanges tapered I-beams. The differential quadrature method is then selected to numerically solve the resulting system of governing fourth-order differential equations with variable coefficients. In this approach, a non-uniform mesh point distribution (Chebyshev-Gauss-Lobatto) is used for provide accuracy of solutions and convergence rate. Finally, the lateral-torsional buckling loads are calculated by solving an eigenvalue problem of the obtained algebraic system. In the case of homogenous members with variable cross-section, the outcomes of this work are compared with the available benchmarks and there is an excellent agreement. Finally, the impacts of involved parameters such as boundary conditions, load height parameter, power law index and web and flanges tapering ratios on the non-dimensional lateral buckling load are discussed. The results of this research reveal that the impacts of non-uniformity in the cross-section and gradient index play significant roles on lateral-torsional stability behavior of tapered I-beams. Furthermore, the highest buckling capacity is acquired when the transverse load is applied to the bottom flange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functionally graded material
  • Thin-walled beam
  • Lateral-torsional stability
  • Tapered beam
  • Differential quadrature method
[1] MM. Attard, M-Y. Kim, Lateral buckling of beams with shear deformations – A hyperelastic formulation, International Journal of Solids and Structures, 47 (2010) 2825-2840.
[2] A. Shahba, R. Attarnejad, M. Tavanaie Marvi, Hajilar, S., Free  vibration and stability analysis of axially functionally graded tapered    Timoshenko beams with classical and non-classical boundary conditions, Composites:, 42 (2011) 801-808.
[3] A.E. Alshorbagy, M.A. Eltaher, F.F. Mahmoud., “Free vibration characteristics of a functionally graded beam by finite element method,” Mathematical Modelling, vol. 35, pp. 412-425, 2011.
[4] S.C. Mohanty, R.R. dash, T. Rout, Free vibration of a functionally graded rotating Timoshenko beam using FEM, Advances in Structural Engineering, 16(2) (2013) 405-418.
[5] B. Asgarian, M. Soltani, F. Mohri, Lateral-torsional buckling of tapered thin- walled beams with arbitrary cross-section, Thin-walled structures, 62 (2013) 96-108.
[6] H. Zafarmand., M. Kadkhodayan, Three dimensional dynamic analysis and stress wave propagation in thick functionally graded plates under impact loading, Modares Mechanical Engineering, 14 (2014) 89-96. (In Persian)
[7] M. Soltani, B. Asgarian, F. Mohri, Buckling and free vibration analyses of tapered thin-walled beams by power series method, Journal of constructional steel research, 96 (2014) 106-126.
[8] M. Soltani, B. Asgarian, F. Mohri, Finite element method for stability and free vibration analyses of non-prismatic thin-walled beam, Thin-Walled Structures, 82 (2014) 245-261.
[9] B. Shvartsman, J. Majak, Numerical method for stability analysis of functionally graded beams on elastic foundation, Applied Mathematical Modelling, 40 (2015) 3713-3719.
[10] J. Kuś, Lateral-torsional buckling steel beams with simultaneously tapered flanges and web, Steel and Composite Structures, 19(4) (2015) 897-916.
[11] H. Zharfi, H. Ekhteraei Toussi, Creep analysis of FGM rotating disc with non-uniform profiles, Journal of Science and Technology of Composite, 1(2) (2015) 29-36. (In Persian)
[12] M. Heidari-Rarani, S. Alimirzaei, K. Torabi, Analytical solution for free vibration of functionally graded carbon nanotubes (FG-CNT) reinforced double-layered nano-plates resting on elastic medium, Journal of Science and Technology of Composites, 2(3) (2015) 55-66. (In Persian)
[13] Z-h. Wang, X-h. Wang, G-d. Xu, S. Cheng, T. Zeng, Free vibration of two-directional functionally graded beams, Composite Structures, 135 (2016) 191-198.
[14] T-T. Nguyen, N-I. Kim, J. Lee, Free vibration of thin-walled functionally graded open-section beams, Composite structures, 95 (2016) 105-116.
[15] T-T. Nguyen, N-I. Kim, J. Lee, Analysis of thin-walled open section beams with functionally graded materials, Composite structures, 138 (2016) 75-83.
[16] T-T. Nguyen, P.T. Thang, J. Lee, Lateral buckling analysis thin-walled functionally graded beams,” Composite structures, 160 (2017) 952-963.
[17] T-T. Nguyen, P.T. Thang, J. Lee, Flexural-torsional stability of thin-walled functionally graded open-section beams, Thin walled structures, 110 (2017) 88-96.
[18] S.h. Yousefzadeh, Thermal buckling analysis of a 2-directional FGM circular plate using first-order shear deformation theory, Amirkabir J. Mechanic Eng., 47(3) (2017) 307-316. (In Persian)
[19] W. Chen, H. Chang, Closed-form solutions for free vibration frequencies of functionally graded Euler-Bernoulli beams, Mechanics of Composite Materials., 53 (1) (2017) 79-98.
[20] K. Khorshidi, A. Fallah, A. Siahpush, Free vibrations analysis of functionally graded composite rectangular nano-plate based on nonlocal exponential shear deformation theory in thermal environment, Journal of Science and Technology of Composites, 4(1) (2017) 109-120. (In Persian)
[21] Y. Zhao, Y. Huang, M. Guo, A novel approach for free vibration of axially functionally graded beams with non-uniform cross-section based on Chebyshev polynomials theory, Composite Structures, 168 (2017) 277-284.
[22] W. Chen, H. Chang, Vibration analysis of functionally graded Timoshenko beams, International Journal of Structural Stability and Dynamics, 18(1) (2018) 1850007.
[23] M. Soltani, B. Asgarian, Finite element formulation for linear stability analysis of axially functionally graded non-prismatic Timoshenko beam, International Journal of Structural Stability and dynamics, 19(02) (2019) 1950002.
[24] M. R-Pajand, A.R. Masoodi, A. Alepaighambar, Lateral-torsional buckling of functionally graded tapered I-beams considering lateral bracing, Steel and Composite Structures, 28 (2018) 403-414,
[25] M. Soltani, B. Asgarian, F. Mohri, Improved finite element formulation for lateral stability analysis of axially functionally graded non-prismatic I-beams, International Journal of Structural Stability and dynamics, 19(9) (2019) 1950108.
[26] Bert C.W., Malik M., 1996, Differential quadrature method in computational mechanics, a review, Applied Mechanics Reviews 49: 1-28.
[27] Shu C. Differential Quadrature and Its Appli-cation in Engineering. Sprimger; 2000.
[28] Zong Z, Zhang Y. Advanced Differential Quadrature Methods. Chapman & Hall/CRC; 2009.
[29] ANSYS, Version 5.4, Swanson Analysis System, Inc, 2007.