مدل کاربردی ارزیابی شایستگی‌های رفتاری مدیر پروژه در پروژه‌های ساختمان‌سازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 مدیر پروژه /شرکت مهندسی توسعه سایپا

چکیده

باتوجه‌ به اهمیت نقش خصوصیات رفتاری مدیر پروژه در پروژه‌های ساختمان‌سازی و به سبب لزوم ارتباط مؤثر وی با سایر ارکان پروژه، مطالعات صورت‌گرفته تاکنون شایستگی‌های رفتاری مدیر پروژه را به‌صورت جامع مورد بررسی قرار نداده و خلأ وجود مدلی کاربردی در صنعت ساختمان‌سازی ایران جهت انتخاب مدیر پروژه واجد صلاحیت به‌صورت ملموسی احساس می‌شود. این تحقیق بر یک رویکرد سیستماتیک‌تر برای رسیدگی به قابلیت‌های رفتاری مدیر پروژه با در نظر گرفتن فاکتورهای مرتبط با متغیرهای رفتاری او جهت ارزیابی عملکرد قابلیت رفتاری مدیر پروژه می‌باشد. با استفاده از یک فرآیند تحقیق چند مرحله‌ای، از جمله بررسی گسترده ادبیات، تجزیه و تحلیل و ترکیب عوامل مهم شایستگی‌های رفتاری مدیران پروژه ، توسعه یک مدل شبکه تحلیلی( AHP, Topsis) مورد بررسی قرار گرفت که این مدل به عنوان ابزار پشتیبانی تصمیم برای سازمان کارفرما با ایجاد پایگاه داده برای مقایسه مدیران پروژه با توجه به شایستگی رفتاری آنها می‌باشد. این مهم شرکت‌های ساختمانی را از مواجهه شدن با چالش‌های تأثیر‌‌گذار ناشی از عملکرد مدیران پروژه مصون می‌دارد و به آنها کمک می‌کند تا نسبت به ارزیابی عملکرد مدیران خود اقدام نمایند همچنین مدیران پروژه را قادر می سازد تا بر تلاش‌های خود برای رسیدگی به شیوه‌های رفتاری برای بهبود عملکرد پروژه خود تمرکز کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Practical Model for Evaluating Project Manager Competencies in Construction Projects

نویسندگان [English]

  • poorya rashvand 1
  • Mahdi shakibaei 2
1 Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University,Qazvin, Iran
2 Project Manager at Saipa Expansion Engineering Company(SEECO)
چکیده [English]

Due to the importance role of the behavioural characteristics of the project manager in construction projects and the need for effective and useful communication with other stakeholders of the project, studies have not comprehensively examined the behavioural competencies of the project manager and the lack of a practical model in the Iranian construction industry to select a capable project manager feels tangible. This research is on a more systematic approach to address the behavioural capabilities of the project manager by considering the factors related to his behavioural variables to evaluate the behavioural capabilities of the project manager. Using a multi-stage research process, including extensive literature review, analysis and a combination of important factors in the behavioural competencies of project managers, the development of an analytical network model (AHP, TOPSIS) was considered. This model would be a decision support tool for the employer organization to compare project managers according to their behavioural competencies by creating a database. This protects construction companies from the effective challenges posed by the performance of project managers and helps them to evaluate the performance of their project managers. It also enables project managers to focus on their efforts to address behavioural practices to improve their project performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Competency
  • Project manager
  • Evaluation Model
  • construction projects
  • AHP
[1] Kostalova, J.; Bednarikova, M.; Patak, M. The required competencies of project managers in metallurgical companies in  
      the Czech Republic. Metalurgija 2018, 57, 131–134.
 
[2] Moradi, S.; Kähkönen, K.; Aaltonen, K. Comparison of research and industry views on project managers’ competencies.
      Int. J. Manag. Proj. Bus. 2019.
[3] Spencer, L. M., Spencer, S.M. (1993). Competency at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley Sons.
[4]  Varajao, J., Cruz-Cunha, M.M., 2013. Using AHP and the IPMA competence baseline in the project manager’s selection process. Int. J. Prod. Res. 51 (11),3342–3354.
[5]  Moataz Nabil Omar , Aminah Robinson Fayek Modeling and evaluating construction project competencies and their relationship to project performance, Automation in Construction ,69 , 2016, 115-130.
[6]  Awad S. Hanna, Michael W. Ibrahim, Wafik Lotfallah, etc, Modeling Project Manager Competency: An Integrated Mathematical Approach 04016029- (2016) 1-9.
[7] Xianhai Meng, Paul Boyd, The role of the project manager in relationship management, International Journal of Project Management 35 (2017) 717–728.
[8] Sarah Rezk, Gary Whited and Awad Hanna, Quantitative Assessment of Project Manager Competencies for Wisconsin Department of Transportation, Construction Research Congress 2018 ,702-711.
[9] Tao Chen, Meiqing Fu, Rui Liu, Xuanhua Xu, Shenbei Zhou, Bingsheng Liu, how do project management competencies change within the project management career model in large Chinese construction companies? International Journal of Project Management 37 (2019) 485– 500.
[10] Luis Ballesteros-Sa´nchez, Isabel Ortiz-Marcos, Rocı´o Rodrı´guez-Rivero, The Impact of Executive Coaching on Project Managers’ Personal Competencies Project Management Journal,2019, Vol. 50(3) 1–16.
[11] Askari Azadeh , Hajifar Sahand , Designing a Model of Competency for General Managers with the approach of the best subset regression, Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling,(2017) , 11(41), 9-23. doi: 10.29252/jcoc.11.4.9
[12] A Guide to the Project Management Body Of Knowledge (PMBOK), sixth edition, Project Management Institute, ansi/pmi 99-001-2017,976 page.
[13] Project Management Institute. (2017a). Project Manager Competency Development Framework – Third edition. Newtown Square, PA: Author.
[14] International Project Management Association,(2018),Refrence guide ICB4 in an agile world version 2.3 , ISBN:978-94-92338-22-8
[15] Association for Project Management , Competence Framework 2nd edition v1.0 © APM 2015
[16] Feng Zhang, Jian Zuo, George Zillante, Identification and evaluation of the key social ompetencies for Chinese construction project managers 31 (2013) 748–759.
[17] Andrew Dainty, Mei-I Cheng, David Moore, a comparison of the behavioral competencies of client-focused and production-focused project managers in the construction sector 1 (2) (2005)39-48.
 [18] Khaki, Gholamreza.(1387). Research Methodology with the approach to the dissertation.Edition4.Tehran: Baztab Publications.430
[19] A. H. Safaei Ghadikolaei, Z. Akbarzadeh.1389. Provide a combined approach of DEMATEL ANP techniques to evaluate the comparative performance of lean supply chain strategies. 8th International Management Conference, Tehran, Ariana Research Group 
[20] Hafeznia , M. R ,2020 .An Introduction to the Research Method in Humanities.17.Tehran : Samt
[21] Ataei.Mohamad . 1389. Fuzzy Multi Criteria Decision Making..Shahrood.Sahrood University
[22] Mohammad Reza Mehregan, Electronic Compilation of Advanced Operations Research Course, e-Learning Center, University of Tehran, 2004