بررسی تأثیر تعداد، جنس و چیدمان پیچ‌ها بر عملکرد اتصالات صلب پیچی تحت آتش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی، سمنان، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تعداد، جنس و چیدمان پیچ‌ها بر عملکرد اتصالات صلب پیچی تحت آتش می‌پردازد. در این مطالعه، 6 نمونه اتصال گیردار پیچی با ورق انتهایی با مشخصات مصالح A490 و A300 در نرم‌افزار ABAQUS مدل‌سازی و تحت آتش مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی قرار گرفته‌اند. با بررسی نتایج، بیشترین تنش در پیچ با مصالح A300 رخ داده است. این امر به دلیل پایین‌تر بودن تنش تسلیم پیچ‌های A300 نسبت به A490 است؛ زیرا پیچ‌های A300 در تنش‌های پایین‌تری جاری‌شده و با وارد شدن به ناحیه پلاستیک، باعث می‌شود ورق‌های فولادی بیش‌تر درگیر شده و مقادیر تنش به‌خصوص در اطراف سوراخ‌های پیچ‌ افزایش یابد. تنش نمونه‌ها‌ی CON.M22-8B-A490 و CON.M18-12B-A490-T2 حدوداً دارای 4 درصد اختلاف می‌باشند. بدین ترتیب این مقدار تغییرمکان برای نمونه‌های با مصالح A300 فقط تا مقدار تنش 240 مگاپاسکال که برابر با تنش تسلیم مصالح A300 است پیشروی کرده است.کرنش پیچ‌ها با مصالح A490 برای نمونه‌های CON.M22-8B-A490 و CON.M18-12B-A490-T2 حدود 59 درصد و برای نمونه‌های CON.M18-12B-A490 و CON.M22-8B-A490-T2 حدود 67 درصد می‌باشد. کرنش پیچ‌ها با مصالح A490برای نمونه-های CON.M22-8B-A490 و CON.M18-12B-A490-T2 حدود 38 درصد و برای نمونه‌های CON.M22-8B-A490 و CON.M18-12B-A490 حدود 20 درصد می‌باشد. مقدار تغییرمکان برای نمونه‌های CON.M22-8B-A300 و CON.M18-12B-A300-T2 به ترتیب بیشترین و کمترین تغییرمکان قائم که حدوداً دارای 25 درصد اختلاف می‌باشند. در نمونه‌های CON.M22-8B، CON.M18-12B و CON.M18-12B-T2 که مصالح پیچ با هم تفاوت دارد احتلاف به ترتیب 15، 24 و 44 درصد می‌باشد. استفاده از مصالح با تنش تسلیم و گسیختگی پایین‌تر منجر به جاری شدن اتصال در دمای پایین‌تر شده و تاب آوری آن را در برابر آتش کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Effect of Number, Material and Configuration of Bolts on Rigid Bolted Connections under Fire

نویسندگان [English]

 • Hamid Saberi 1
 • Vahid Saberi 2
 • Sadegh Javan 3
 • Abbasali Sadeghi 4
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran
3 M.Sc, Department of Civil Engineering, Eyvanekey University,Semnan, Iran
4 PhD Candidate, Department of Civil Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The present study investigates the influence of the number, material and configuration of bolts on rigid bolted connections under fire. In this study, 6 steel rigid bolted connection specimens with end-plate were modeled as A490 and A300 in ABAQUS software and they are assessed under fire by nonlinear dynamic analysis. By examining the results, the highest stress in the bolt is occurred with material A300. This is due to the lower yield stress of the A300 bolts than to the A490 because the A300 bolts yield at lower stresses and, as they enter the plastic deformations, cause the steel plates to become more involved and the values Increase the stress, especially around the bolt holes. Sample stresses CON.M22 8B A490 and CON.M18 12B A490 T2 are different about 4%. This displacement value for specimens with A300 bolt materials increses to 240 MPa which is equivalent to the yield stress of material A300. The strain with material A490 for CON.M22 8B A490 and CON.M18 12B A490 T2 samples is about 59% and for CON.M18 12B A490 and CON.M22 8B A490 T2 samples is about 67%. The strain with materials A490 for CON.M22 8B A490 and CON.M18 12B A490 T2 samples is about 38% and for CON.M22 8B A490 and CON.M18 12B A490 samples is about 20%. Specimen displacement for bolts with materials A490 whereas this value for specimens with A300 bolts for CON.M22 8B A300 and CON.M18 12B A300 T2 specimens had the highest and lowest vertical displacements, respectively, which is about 25% difference. In the CON.M22 8B, CON.M18 12B and CON.M18 12B T2 samples with different bolt materials, the percentages are 15, 24 and 44%, respectively. The use of materials with lower yield and rupture stresses caused yielding in the lower temperature and reducing the resilance of structure under fire.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bolt Material
 • Configuration of Bolt
 • Rigid Bolted Connection
 • Fire
 • ABAQUS Software
 • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 29 شهریور 1400