بررسی خواص مکانیکی و نفوذپذیری بتن حاوی متاکائولن، زئولیت و خاکستربادی به همراه ترکیبات دو و سه تایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

10.22065/jsce.2022.330111.2736

چکیده

در این تحقیق ترکیب های مختلف از جایگزینی پوزولان های متاکائولین، زئولیت و خاکستربادی به صورت تکی، دوتایی و سه تایی مطابق استاندارد ACI-211 مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان میزان بهینه از پوزولان مناسب را تعیین نمود. پنجاه طرح اختلاط با نسبت آب به سیمان ثابت ساخته شده و نتایج مقاومت فشاری، مقاومت کششی برزیلی، اسلامپ، وزن مخصوص، جذب آب و مقاومت ویژه الکتریکی حجمی بتن به منظور ارزیابی تاثیر نوع و میزان مصرف پوزولان و اطلاع از تاثیر ترکیب های آنها ثبت شده است. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار مقاومت فشاری مربوط به ترکیب سه تایی پوزولان ها و مقدار جایگزینی 3 درصد (M3Z3F3) بود. مقاومت فشاری 3، 7، 28 و 90 روزه به ترتیب 8/14%، 1/24%، 1/41% و1/54% نسبت به نمونه مرجع افزایش داشت. مقاومت فشاری نمونه‌های حاوی ترکیب‌های تکی، دوتایی و سه‌تایی با مجموع حداکثر تا 45%، باعث افزایش مقاومت فشاری با درصدهای مختلف می-شود و بیشتر از آن روند نزولی خواهد داشت. مقاومت کششی بتن در تمامی نمونه‌های حاوی ترکیب‌های دوتایی و سه‌تایی مواد پوزولانی بیشتر از نمونه مرجع بوده است که بیشترین افزایش مربوط به نمونه‌های M5Z5، M5F5، Z5F5 با 2/84% و M3Z3F3 با 7/94% بوده است. حداکثر کاهش جذب آب در ترکیب‌های سه‌تایی M13Z13F13و M15Z15F15 با کاهش 8/75% نسبت به نمونه مرجع می‌باشد. در تمامی نمونه‌های حاوی مواد پوزولانی مقدار مقاومت ویژه الکتریکی حجمی بتن نسبت به نمونه مرجع افزایش داشته است (از 3/1 تا 1/9 برابر). مقدار مقاومت ویژه الکتریکی حجمی بتن نمونه‌های حاوی ترکیب سه‌تایی پوزولان، از ترکیب‌های دوتایی و تکی بیشتر بود. حداکثر آن مربوط به طرح‌های M13Z13F13 و M15Z15F15 می‌باشد که 1/9 برابر نمونه مرجع افزایش داشت. وجود مقادیر بیشتر از 40% پوزولانی تقریباً تاثیری بر روی خصوصیات مکانیکی بتن نمی‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of mechanical properties and permeability of concrete containing metakaolin, zeolite, and fly ash with two and three compounds

نویسندگان [English]

 • Nozar Moradi 1
 • Mohammad Hadi Tavana 2
 • Mohammad Reza Habibi 2
 • Moslem Amiri 2
1 Ph.D. candidate/Department of Civil engineering, Islamic Azad University of Kermanshah
2 Assistant professor/Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In this study, different combinations of replacement of metakaolin, zeolite and fly ash in single, binary, and ternary mix designs were investigated in order to determine the optimal amount of suitable pozzolans. Fifty mix designs with constant water to cement ratio were made and the results of compressive strength, tensile strength, slump, specific gravity, water absorption, and volumetric electrical resistivity of concrete were recorded in order to evaluate the effect of type and amount of pozzolans and the effect of their compositions. The results showed that the highest amount of compressive strength was related to the ternary composition of pozzolans, and the amount of replacement was 3% (M3Z3F3). 3-, 7-, 28- and 90-days compressive strength increased by 14.8%, 24.1%, 41.1% and 54.1% compared to the reference sample, respectively. Compressive strength of samples containing single, binary and ternary mixes with a total of up to 45% will increase the compressive strength by different percentages and will have a further downward trend. The tensile strength of concrete in all samples containing binary and tertiary compounds of pozzolanic materials was higher than the reference sample with the highest increase related to M5Z5, M5F5, Z5F5 with 84.2%, and M3Z3F3 with 94.7%. The maximum reduction of water absorption is in the ternary mix designs M13Z13F13 and M15Z15F15 with a decrease of 75.8% compared to the reference sample. In all samples containing pozzolanic materials, the amount of electrical resistance has increased compared to the reference sample (from 1.3 to 9.1 times). The amount of electrical resistivity of concrete samples containing ternary composition was higher than binary and single. The maximum is related to M13Z13F13 and M15Z15F15 designs, which increased 9.1 times more than the reference sample. The presence of more than 40% pozzolanic values has almost no effect on the mechanical properties of concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metakaolin
 • Zeolite
 • Fly ash
 • Compressive strength
 • Electrical resistivity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 04 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401