ارزیابی احتمال خرابی و قابلیت اطمینان در پل‌های کابلی جداسازی شده با جداساز غلطکی درون قفس (مطالعه موردی پل کابلی بیل امرسون)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی ، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

استفاده از جداسازهای لرزه‌ای یکی از روش‌های متداول برای بهبود عملکرد لرزه‌ای پل‌های کابلی است. جداساز غلطکی درون قفس یکی از سیستم های نوین در سال های اخیر است که در ‌این مقاله سعی شده تا احتمال خرابی و قابلیت اطمینان پل‌های کابلی جداسازی شده با استفاده از این جداساز تحت بارهای لرزه‌ای و بعد از حذف یک کابل از آن مورد مطالعه قرار گیرد. به همین منظور پل کابلی بیل امرسون انتخاب و براساس روش مونت کارلو، تحلیل احتمال خرابی برای بروز نقص اولیه و تحت رکوردهای لرزه ای مصنوعی انجام شده است. رکوردهای مصنوعی با توزیع مناسبی از داده های تصادفی براساس محتوای فرکانسی و مدت زمان لرزه و همچنین مطابق مدل تابع چگالی طیفی زمین لرزه با فرکانس غالب کانای-تاجیمی تولید شده‌اند. تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی تحت رکوردهای مذکور برای 2000 نمونه تصادفی و مطابق با روش مونت کارلو در قالب مدلسازی در نرم افزار متلب و اپنسیس انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که بدون نقص اولیه پل دارای ارتعاش و عملکرد مناسب جداساز غلطکی درون قفس تحت رکوردهای لرزه‌ای است و خرابی در پل تنها بصورت بروز تغییرشکلهای ماندگار جزئی در انتهای ارتعاش مشاهده می‌شود. احتمال خرابی پل کابلی مورد بررسی در حالت جداسازی شده بدون نقص اولیه حدود 1 درصد می باشد که دارای شاخص قابلیت اطمینان 2/3263 است. با اعمال نقص اولیه در کابل میانی دهانه وسط مدل تحت برخی رکوردها توسعه نقص و خرابی را تجربه می‌کند. در این شرایط احتمال خرابی 2/81 درصد و شاخص قابلیت اطمینان سازه 1/911 و قابل توجه می‌باشد. چنانچه نقص اولیه در دو کابل مجاور در دهانه وسط ایجاد شود، احتمال خرابی 8/78 درصد و شاخص قابلیت اطمینان 1/3532 بدست می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Damage Probability and Reliability Assessment of Cable-Stayed Bridge Isolated with Roll-N-Cage (RNC) Isolators (Case Study of Bill Emerson Bridge)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeil Nia Omran 1
  • Abbas Hoseini Karani 2
1 Assistant professor, Department of Civil Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Ph.D. Student, Civil Engineering Department, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Seismic isolators are the common methods to improve the seismic performance of cable-stayed bridges. Roll-N-Cage (RNC) Isolator is one of the modern systems in recent years. In this paper, it is aimed to study the damage probility and reliability of cable-stayed bridges isolated with Roll-N-Cage (RNC) instruments. For this purpose, Bill Emerson Bridge is selected and based on the Monte Carlo method, damage probility assessment is performed under artificial seismic records and initial imperfection as cable loss. Artificial records have been produced with a proper distribution of random data based on the frequency content and duration of the earthquake and also according to the model of the spectral density function of the earthquake with the dominant Kanai-Tajimi frequency. Nonlinear time history dynamic analysis under the mentioned records are performed for 2000 random samples in accordance with the Monte Carlo method in the form of modeling in MATLAB and Opensees software. The results show that without initial imperfection, the bridge has proper vibration and isolator performance. The failure is observed only in the form of minor permanent deformations of the deck at the end of the vibration. The probability of failure of the cable-stayed bridge without initial imperfection is about 1%, which has a reliability index of 2.3263. By applying an initial imperfection in the middle cable of the middle span of the model, under some records, it experiences a complete collapse. In these conditions, the probability of failure is 2.81% and the reliability index of the bridge is 1.911.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cable-Stayed Bridge
  • Roll-N-Cage (RNC) isolator
  • Damage Probability
  • Reliability Assessment
  • Artificial Records
[1] Wibowo, H., and D. T. Lau. (2009). Seismic progressive collapse: qualitative point of view. Civil Engineering Dimension 11, no. 1.
[2] GSA. (2003). Progressive collapse analysis and design guidelines for new federal office Buildings and major modernization projects. The U.S. General Services Administration.
[3] Ismail, M., Rodellar, J., & Ikhouane, F. (2012). Seismic protection of low‐to moderate‐mass buildings using RNC isolator. Structural Control and Health Monitoring, 19(1), 22-42.
[4] Cai, J. G., Xu, Y. X., Zhuang, L. P., Feng, J., & Zhang, J. (2012). Comparison of various procedures for progressive collapse analysis of cable-stayed bridges. Journal of Zhejiang University SCIENCE A, 13(5), 323-334
[5] Han, S. H., Lee, W. S., & Bang, M. S. (2011). Probabilistic optimal safety with minimum life-cycle cost based on stochastic finite element analysis of steel cable-stayed bridges. International Journal of Steel Structures, 11(3), 335.
[6] Li, H., Li, S., Ou, J., & Li, H. (2014). Reliability assessment of cable-stayed bridges based on structural health monitoring techniques. Structure and Infrastructure Engineering, 8(9), 829-845.
[7] Ding, Y., Li, A., Du, D., & Liu, T. (2010). Multi-scale damage analysis for a steel box girder of a long-span cable-stayed bridge. Structure and Infrastructure Engineering, 6(6), 725-739
[8] Shrestha, B. (2015). Seismic response of long span cable-stayed bridge to near-fault vertical ground motions. KSCE Journal of Civil Engineering, 19(1), 180-187.
[9] Das, R., Pandey, A. D., Mahesh, M. J., Saini, P., & Anvesh, S. (2016). Progressive Collapse of a Cable Stayed Bridge. Procedia Engineering, 144, 132-139.
[10] Zhang, Y., Fang, Z., Jiang, R., Xiang, Y., Long, H., & Lu, J. (2020). Static performance of a long-span concrete cable-stayed bridge subjected to multiple-cable loss during construction. Journal of Bridge Engineering, 25(3), 04020002.‏
[11] Shao, G., Jin, H., Jiang, R., & Xu, Y. (2021). Dynamic Response and Robustness Evaluation of Cable-Supported Arch Bridges Subjected to Cable Breaking. Shock and Vibration, V 2021, P 6689630.
[12] Dyke, S. J., Caicedo, J. M., Turan, G., Bergman, L. A., & Hague, S. (2003). Phase I benchmark control problem for seismic response of cable-stayed bridges. Journal of Structural Engineering, 129(7), 857-872.
[13] Boroumand, P. and M. Tehranizadeh, (2012), “Response Sensitivity of Base-Isolated Steel Buildings to Near-Fault Ground Motions”. In The 15th World Conference on Earthquake Engineering, LISBOA.
[14] Rezvani FH, Yousefi AM, Ronagh HR. Effect of span length on progressive collapse behaviour of steel moment resisting frames. InStructures 2015 Mar 25. Elsevier.
[15] Talebinejad, I., Fischer, C., & Ansari, F. (2011). Numerical Evaluation of Vibration‐Based Methods for Damage Assessment of Cable‐Stayed Bridges. Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering, 26(3), 239-251.
[16] Li, H., Liu, J., & Ou, J. (2011). Seismic response control of a cable‐stayed bridge using negative stiffness dampers. Structural Control and Health Monitoring, 18(3), 265-288
[17] Pipinato, A., Pellegrino, C., Fregno, G., & Modena, C. (2012). Influence of fatigue on cable arrangement in cable-stayed bridges. International Journal of Steel Structures, 12(1), 107-123
[18] Tavakoli, H. R., Naghavi, F., & Goltabar, A. R. (2015). Effect of base isolation systems on increasing the resistance of structures subjected to progressive collapse. Earthquakes and Structures, 9(3), 639-656.
[19] Wei, B., Wang, P., Yang, M., & Jiang, L. (2016). Seismic Response of Rolling Isolation Systems with Concave Friction Distribution. Journal of Earthquake Engineering, 1-18.
[20] Al-Anany, Y. M., & Tait, M. J. (2017). Fiber reinforced elastomeric isolators for the seismic isolation of bridges. Composite Structures, 160, 300-311.
[21] Esmaeilnia Omran, M., & Hoseini Karani, A. (2021). Performance Assessment of the Roll-N-Cage (RNC) Isolators impacts on Progressive Collapse Behavior in Cable-Stayed Bridges. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 53(2), 639-658.‏
[22] Ismail, M., Rodellar, J., Carusone, G., Domaneschi, M., & Martinelli, L. (2013). Characterization, modeling and assessment of Roll-N-Cage isolator using the cable-stayed bridge benchmark. Acta Mechanica, 224(3), 525-547
[23] Ismail, M., Casas, J. R., & Rodellar, J. (2013). Near-fault isolation of cable-stayed bridges using RNC isolator. Engineering structures, 56, 327-342.
[24] Ismail, M. (2015). “Inner pounding control of the RNC isolator and its impact on seismic isolation efficiency under near-fault earthquakes”. Engineering Structures, 86, 99-121.
[25] G. Chen, D. Yan, W. Wang, M. Zheng, L. Ge, and F. Liu (2007). Assessment of the Bill Emerson Memorial Cable-stayed Bridge Based on Seismic Instrumentation Data. University of Missouri-Rolla and Missouri Department of Transportation, Organizational Results Research Report. Report No. OR08-003.
[26] Thoft-Cristensen, P. and M.J. Baker, Structural reliability theory and its applications. 2012: Springer Science & Business Media.
[27] Rofooei, F., A. Mobarake, and G. Ahmadi, Generation of artificial earthquake records with a nonstationary Kanai–Tajimi model. Engineering Structures, 2001. 23(7): p. 827-837.
[28] Guo, Y. and A. Kareem, System identification through nonstationary data using time–frequency blind source separation. Journal of Sound and Vibration, 2016. 371: p. 110-131.