تثبیت خاک کوبیده شده بعنوان یک روش ساخت پایدار با استفاده از مصالح دوستدار محیط زیست: مطالعه موردی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

دیوارهای خاک کوبیده شده یک روش ساخت و ساز پایدار و دوستدار محیط زیست به شمار می روند که از خاک محل برای ساخت و ساز استفاده می‌کنند. عموماً مقاومت فشاری و کششی خاک‌های کوبیده شده کافی نبوده و نیاز به تثبیت دارند. سیمان و آهک از پرکاربردترین مواد برای تثبیت خاک‌ها به شمار می روند. با توجه به مشکلات زیست محیطی بالای سیمان بعنوان یک ماده پرکاربرد و ارزان و در دسترس، استفاده از سایر مواد سازگار با محیط زیست برای تثبیت خاک‌ها یک ضرورت تلقی می شود. در این تحقیق، رفتار مکانیکی خاک تثبیت شده با سربار کوره آهن که با محلول هیدروکسید سدیم فعال شده است، بعنوان یک ماده دوستدار محیط زیست، بررسی شده و نتایج با تثبیت با سیمان مقایسه شده است. بر روی نمونه‌ها آزمایش‌های تک محوری و کشش برزیلی با اندازه‌گیری دقیق تنش و کرنش انجام شد. نمونه‌ها در شرایط مختلفی از نظر نحوه عمل آوری، زمان عمل آوری و درصد ماده تثبیت کننده آماده شدند. نتایج نشان داد که تثبیت با سرباره مقاومت فشاری و کششی بسیار بیشتری نسبت به سیمان ایجاد خواهد کرد. بهترین عملکرد سرباره در شرایط عمل آوری خشک بدست آمد که با توجه به اقلیم خشک ایران و کمبود آب، گزینه مناسبی برای بهسازی خاک‌ها به شمار می‌رود. بهسازی با سرباره اگرچه عملکرد بسیار خوبی در مقاومت کششی و فشاری و سختی سکانت نمونه‌ها داشت، اما منجر به افزایش تردی نمونه‌ها شد که در رفتار لرزه‌ای و یا شکست ناگهانی خاک یک عملکرد نامناسب به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stabilizing rammed earth walls as a sustainable construction method with eco-friendly material: a case study

نویسندگان [English]

  • Mostafa Zamanian 1
  • Marzieh Hassanvandian 2
  • Ali Noorzad 3
1 Assistant Professor, Department of Civil, water and environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student, Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Civil, water and environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Rammed earth walls are known as sustainable and eco-friendly construction methods, constructed by the local soil in the temporary framework. Generally, the unstabilized soil does not have suitable compression and tension strength for construction. Ordinary Portland cement and lime are frequently used materials for soil stabilization. Regarding the environmental drawbacks of cement as a frequently used, affordable, and available material, it is essential to use eco-friendly material for soil stabilization. In this study, the mechanical behavior of the soil activated by sodium hydroxide, as an eco-friendly material, has been investigated, and the results compared with cement stabilized soil. Unconfined compressive and Brazilian tests for determining the compressive and tensile strength of the rammed earth were performed on the stabilized specimens. The specimens were prepared at different conditions of curing condition, curing time, and binder content. Results indicated that the slag stabilized specimens resulted in more compressive and tensile strength than cement stabilized soil. The superb improvement performance was observed at hot-dry condition, where is a suitable improvement strategy for the arid climate of Iran as well as water scarcity. The soil stabilizing with slag resulted in outstanding improvement efficiency; however, it increased soil brittleness which is not suitable for seismic behavior and may cause a sudden failure in the soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stabilized rammed earth
  • Iron furnace slag
  • Ordinary Portland cement
  • Compressive strength
  • Tensile strength
[1]  IEA. (2019), 2019 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a zero-emissions, efficient and resilient buildings and construction sector.
[2]  Zare, P., Narani, S. S., Abbaspour, M., Fahimifar, A., Hosseini, S. M. M. M., & Zare, P. (2020). Experimental investigation of non-stabilized and cement-stabilized rammed earth reinforcement by Waste Tire Textile Fibers (WTTFs). Construction and Building Materials260, 120432.‏
[3] Raavi, S. S. D., & Tripura, D. D. (2020). Predicting and evaluating the engineering properties of unstabilized and cement stabilized fibre reinforced rammed earth blocks. Construction and Building Materials262, 120845.
[4]  Koutous, A., & Hilali, E. (2021). Reinforcing rammed earth with plant fibers: A case study. Case Studies in Construction Materials14, e00514.
[5]  Muguda, S., Lucas, G., Hughes, P. N., Augarde, C. E., Perlot, C., Bruno, A. W., & Gallipoli, D. (2020). Durability and hygroscopic behaviour of biopolymer stabilised earthen construction materials. Construction and Building Materials259, 119725.
[6]  Hany, E., Fouad, N., Abdel-Wahab, M., & Sadek, E. (2021). Investigating the mechanical and thermal properties of compressed earth bricks made by eco-friendly stabilization materials as partial or full replacement of cement. Construction and Building Materials281, 122535.
[7]  Toufigh, V., & Kianfar, E. (2019). The effects of stabilizers on the thermal and the mechanical properties of rammed earth at various humidities and their environmental impacts. Construction and Building Materials200, 616-629.
[8]  Worrell, E., Price, L., Martin, N., Hendriks, C., & Meida, L. O. (2001). Carbon dioxide emissions from the global cement industry. Annual review of energy and the environment26(1), 303-329.
[9]  Chen, C., Wu, L., Perdjon, M., Huang, X., & Peng, Y. (2019). The drying effect on xanthan gum biopolymer treated sandy soil shear strength. Construction and Building Materials197, 271-279.
[10]      Eliche-Quesada, D., Calero-Rodriguez, A., Bonet-Martínez, E., Pérez-Villarejo, L., & Sánchez-Soto, P. J. (2021). Geopolymers made from metakaolin sources, partially replaced by Spanish clays and biomass bottom ash. Journal of Building Engineering, 102761.
[11]      Losini, A. E., Grillet, A. C., Bellotto, M., Woloszyn, M., & Dotelli, G. (2021). Natural additives and biopolymers for raw earth construction stabilization–a review. Construction and Building Materials304, 124507.
[12]      Ni, J., Li, S. S., Ma, L., & Geng, X. Y. (2020). Performance of soils enhanced with eco-friendly biopolymers in unconfined compression strength tests and fatigue loading tests. Construction and Building Materials263, 120039.
[13]      Yi, Y., Li, C., Liu, S., & Al-Tabbaa, A. (2014). Resistance of MgO–GGBS and CS–GGBS stabilised marine soft clays to sodium sulfate attack. Géotechnique64(8), 673-679.
[14]      Jin, F., Gu, K., & Al-Tabbaa, A. (2015). Strength and hydration properties of reactive MgO-activated ground granulated blastfurnace slag paste. Cement and Concrete Composites57, 8-16.
[15]      Siddiqua, S., & Barreto, P. N. (2018). Chemical stabilization of rammed earth using calcium carbide residue and fly ash. Construction and Building Materials169, 364-371.
[16]      Sharma, A. K., & Anand, K. B. (2018). Performance appraisal of coal ash stabilized rammed earth. Journal of Building Engineering18, 51-57‏.
[17]      Toufigh, V., & Kianfar, E. (2019). The effects of stabilizers on the thermal and the mechanical properties of rammed earth at various humidities and their environmental impacts. Construction and Building Materials200, 616-629.
[18]      Singhi, B., Laskar, A. I., & Ahmed, M. A. (2016). Investigation on soil–geopolymer with slag, fly ash and their blending. Arabian Journal for science and engineering41(2), 393-400.
[19]      Thomas, A., Tripathi, R. K., & Yadu, L. K. (2018). A Laboratory Investigation of Soil Stabilization Using Enzyme and Alkali-Activated Ground Granulated Blast-Furnace Slag. Arabian Journal for Science & Engineering (Springer Science & Business Media BV)43(10).
[20]      Ghadir, P., & Ranjbar, N. (2018). Clayey soil stabilization using geopolymer and Portland cement. Construction and Building Materials188, 361-371.
[21]      Yi, Y., Li, C., & Liu, S. (2015). Alkali-activated ground-granulated blast furnace slag for stabilization of marine soft clay. Journal of materials in civil engineering27(4), 04014146.
[22]      Du, Y. J., Wu, J., Bo, Y. L., & Jiang, N. J. (2020). Effects of acid rain on physical, mechanical and chemical properties of GGBS–MgO-solidified/stabilized Pb-contaminated clayey soil. Acta Geotechnica15(4), 923-932.
[23]      Lingyu, T., Dongpo, H., Jianing, Z., & Hongguang, W. (2021). Durability of geopolymers and geopolymer concretes: A review. Reviews on Advanced Materials Science60(1), 1-14.
[24]      Walker, P., Keable, R., Martin, J., & Maniatidis, V. (2005). Rammed earth: design and construction guidelines.
[25]      Astm D6913-04R2009. (2004), Standard Test Methods for Particle-Size Distribution ( Gradation ) of Soils Using Sieve Analysis. ASTM International, West Conshohocken, PA, 04:1–35.
[26]      ASTM. (2000), D854 - Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer. Astm D854 2458000:1–7.
[27]      ASTM International. (2012), Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12 400 ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3)).
[28]      Abdullah, M. A. B., Jamaludin, L., Kamarudin, H., Binhussain, M., Ghazali, C. R., & Izzat, A. M. (2013). Study on fly ash based geopolymer for coating applications. Adv. Mater. Res686, 227-233.
[29]      Hardjito D, Rangan BV. (2005), Development and properties of low-calcium fly ash-based geopolymer concrete.
[30]      Ladd, R. S. (1978). Preparing test specimens using undercompaction. Geotechnical testing journal1(1), 16-23.
[31]      ASTM. (2013), Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil 1. ASTM International, vol. 04, p. 1–7.
[32]      Akin, I. D., & Likos, W. J. (2017). Brazilian tensile strength testing of compacted clay. Geotechnical Testing Journal40(4), 608-617.