بررسی رفتار تغییر شکل پذیری مصالح ژیپسی با تغییرات رطوبت و تنش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، ایران

2 کارشناس ارشد عمران - ژئوتکنیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

با توجه به رفتار پیچیده مصالح حاوی ژیپس، بارگذاری ساختگاههای حاوی این مصالح مانند سدها و پل ها و ... دارای اهمیت زیادی می باشد. لذا توجه به تغییرشکل پذیری این مصالح تحت شرایط محیطی مختلف مانند رطوبت و تنش مهم است. تحقیق حاضر اثر تغییرات رطوبت و تنش بر روی نمونه های استخراج شده از ساختگاه سد مراش واقع در شهرستان ماهنشان از توابع استان زنجان مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بارگذاری محوری یک دستگاه مشابه دستگاه تک محوری طراحی و ساخته شد و 9 نمونه در معرض بارگذاری های مختلف در سه حالت درصد رطوبت 30، 50 و 80 درصد قرار گرفتند. بارگذاری ها در بازه های زمانی مختلف و بعضا تا بیش از 45 روز برای انجام آزمایش خزش لحاظ شدند. نتایج نشان داد با افزایش تنش، میزان کرنش خزشی افزایش می‌یابد و با نزدیک شدن تنش ها به مقاومت تک محوری نمونه، مقادیر کرنش خزشی افزایش پیدا می کند بطوریکه با افزایش تنش از 3/1 به 5/3 مگاپاسکال، مقادیر کرنش های خزشی گاهی تا 5/2 برابر افزایش می یابد. بر اساس نتایج بدست آمده بیشتر کرنش های خزشی در روزهای اولیه اتفاق می افتد. همچنین با افزایش رطوبت، کرنش های نمونه افزایش یافته و رفتار نمونه تغییر می یابد بطوریکه در رطوبت های پایین کرنش ها از نوع الاستیک و برگشت پذیر بوده و در رطوبت های بالاتر کرنش ها از نوع پلاستیک می باشند. افزایش رطوبت نسبی باعث افزایش تغییر شکل این مصالح می شود به طوری که با نزدیک شدن به حالت اشباع، نمونه تغییر حجم بسیار زیادی را نشان داد. همچنین نتایج نشان دادند وقتی که نمونه در مدت زمان بیشتری در آب قرار می گیرد، آب به راحتی در ریزترک ها و درزه های نمونه نفوذ کرده و باعث کاهش یکپارچگی نمونه و سست شدن آن می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Deformation behavior Investigation of gypsum materials with variation moisture and stress

نویسندگان [English]

  • Alireza Moazzami 1
  • reza vahdat 2
1 Assistant Professor,, Department of Civil Engineering,, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Master of Civil Engineering - Geotechnics, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Due to the complex behavior of materials containing gypsum, loading of structures containing these materials such as dams and bridges, etc. is very important. Therefore, it is important to pay attention to the deformability of these materials under different environmental conditions such as humidity and stress. The present study has investigated the effect of moisture and stress changes on the samples extracted from the Marash Dam site located in Mahneshan city of Zanjan province. For axial loading, a device similar to uniaxial device was designed and built and 9 samples were exposed to different loads in three modes of humidity percentage of 30, 50 and 80%. Loads were applied at different time intervals and sometimes up to 45 days for creep testing. The results showed that with increasing stress, the amount of creep strain increases and with the stresses approaching the uniaxial strength of the sample, the values of creep strain increase so that with increasing stress from 1.3 to 3.5 MPa, the values of creep strains sometimes Increases up to 2.5 times. According to the results, most creep strains occur in the early days. Also, with increasing humidity, the strain of the sample increases and the behavior of the sample changes so that in low humidity the strain is elastic and reversible and in higher humidity the strain is plastic. Increasing the relative humidity increases the deformation of these materials so that as they approach the saturation state, the sample showed a very large volume change. The results also showed that when the sample is placed in water for a longer period of time, water easily penetrates into the microcracks and joints of the sample and reduces the integrity of the sample and its loosening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gypsum materials
  • deformation
  • stress
  • elastic and plastic strain
  • joints and cracks
  • creep
 [1] Hardie, L. A. (1967), “The gypsum—anhydrite equilibrium at one atmosphere pressure” American Mineralogist: Journal of Earth and Planetary Materials, 52(1-2), 171-200.‏
[2] Bell, FG, (1981), "Geotechnical properties of some evaporitic rocks", Bulletin of the International Association of Engineering Geology, 24, pp 137-144
[3] De Meer, S and Spiers, C.J. (1995), “Creep of wet gypsum aggregates under hydrostatic loading Conditions", Tectonophysics, 245, pp 141-173
[4] De Meer, S and Spiers, CJ, (1999), "Influence of pore-fluid salinity on pressure solution creep in gypsum", Tectonophysics, 308, pp 311-330
[5] Karacan, E and Yilmaz, I, (2000), “Geotechnical evaluation of Miocene gypsum from Sivas (Turkey)", Georechnical and Geologocal Engineering, 18, pp 79-90
[6] Blum, W. (2001), "Creep of crystalline materials: experimental basis, mechanisms and models", Material Science & Engineering, 319, pp 8-15
[7] Auvray, C and Homand, F, (2004), "The aging of gypsum in underground mines", Engineering Geology, 74, pp 183-196
[8] Barberini, V and Burlini, L. (2005), "High-strain deformation tests on natural gypsum aggregates in torsion", Geological Society, London, Special Publications, 245, pp 277-290
[9] Hoxha, D and Homand, F and Auvray, C. (2006), "Deformation of natural gypsum rock: Mechanisms and questions", Engineering Geology, 86, pp 1-17
[10] Arslan, A.T and Koca, M.Y, (2008), "Correlation of Unconfined Compressive Strength with Young's Modulus and Poisson's Ratio in Gypsum from Sivas (Turkey)", Rock Mechanics and Rock Engineering, 41, pp 941-950
[11] Liteanu, E and Spiers, C., (2009), "Influence of pore fluid salt content on compaction creep of calcite aggregates in the presence of supercritical CO2", Chemical Geology, 265, pp 134-147
[12] Liang, w, and Yang, X, (2012), "Experimental study of mechanical properties of gypsum soaked in brine", Rock Mechanics and Mining Sciences, 53, pp142-150
[13] Pachon-Rodriguez, E. A., Guillon, E., Houvenaghel, G., & Colombani, J. (2014). Wet creep of hardened hydraulic cements—Example of gypsum plaster and implication for hydrated Portland cement. Cement and concrete research, 63, 67-74.
[14] Yu, W. D., Liang, W. G., Li, Y. R., & Yu, Y. M. (2016). The meso-mechanism study of gypsum rock weakening in brine solutions. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 75(1), 359-367.
[15] Meng, T., Xiangxi, M., Donghua, Z., & Hu, Y. (2018). Using micro-computed tomography and scanning electron microscopy to assess the morphological evolution and fractal dimension of a salt-gypsum rock subjected to a coupled thermal-hydrological-chemical environment. Marine and Petroleum Geology, 98, 316-334.
[16] Sadeghiamirshahidi, M., & Vitton, S. J. (2019). Mechanical properties of Michigan Basin's gypsum before and after saturation. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 11(4), 739-748.
[17] Behnamtalab, E., Delbari, A., & Sarkardeh, H. (2019). Effect of water flow characteristics on gypsum dissolution. The European Physical Journal Plus, 134(12), 591.
[18] Caselle, C., Bonetto, S. M. R., & Costanzo, D. (2020). Crack coalescence and strain accommodation in gypsum rock. Frattura ed Integrità Strutturale, 14(52), 247-255.
[19]. Hasan, F., & Ibrahim, A. (2021). The effect of saturation Methods on natural gypsum rocks. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 877, No. 1, p. 012006). IOP Publishing.
[20]. Ramon, A., Caselle, C., Bonetto, S. M. R., Costanzo, D., & Alonso, E. E. (2021). Effect of microstructure and relative humidity on strength and creep of gypsum. Rock Mechanics and Rock Engineering, 54(8), 4121-4145.
[21]. Lyu, C., Liu, J., Wu, Z., Liu, H., Xiao, F., & Zeng, Y. (2021). Experimental Study on Mechanical Properties, Permeability and Acoustic Emission Characteristics of Gypsum Rock Under THM Coupling. Rock Mechanics and Rock Engineering, 54(11), 5761-5779.
[22]. Zhu, Y., Huang, X., Liu, Y., Liu, Z., Lan, H., & Tian, W. (2021). Nonlinear Viscoelastoplastic Fatigue Model for Natural Gypsum Rock Subjected to Various Cyclic Loading Conditions. International Journal of Geomechanics, 21(5), 04021062.