بررسی تحلیلی پاسخ دینامیکی پل قوسی قائم تک دهانه بر اثر عبور خودرو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود-شاهرود-ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.22065/jsce.2022.300129.2613

چکیده

در این مقاله.پاسخ دینامیکی پل قوسی قائم بر اثر عبور وسیله نقلیه استخراج گردیده است. این پاسخ ها شامل تاریخچه تغییر مکان قائم و افقی و دوران نقاط مختلف یک پل قوسی تک دهانه بوده که نقاط مرجع آن در فواصل یک چهارم، یک دوم و سه چهارم دهانه پل قرار داده شده است. . با توجه به رفتار پیچیده این سازه‌ها، انجام آزمایش‌های میدانی جهت ارزیابی رفتار آنها ضروری است، اما به علت تعدد این پل‌ها امکان انجام آزمایش‌های میدانی بر روی همه آنها وجود ندارد. بنابراین جهت مطالعه رفتار این پل‌ها، شبیه‌سازی دقیق آنها ضروری به نظر می‌رسد. لذا در مطالعه حاضر از روش اجزای محدود برای مدل‌سازی سازه پل استفاده شده است. مدلسازی ابتدا در نرم افزار MATLAB به روش اجزای محدود کد نویسی شده و مدل اندرکنش پل و خودرو در آن اعمال گردیده و پس از آن اثر تغییرات شعاع بر پارامترهای پل مورد بررسی قرار گرفته است. صحت سنجی نیز به دو صورت انجام پذیرفته است که روش اول مدلسازی پل در نرم افزار اجزای محدود و مقایسه شکل مودها و فرکانس سه مود اول با خروجی برنامه اجزای محدود و روش دوم نیز مقایسه پاسخ های تاریخچه زمانی تغییر مکان وسط پل و درجه آزادی خودرو در پژوهش حاضر با پژوهش های شاخص پیش از آن می باشد. بررسی پاسخ ها و مقایسه آنها با مراجع فوق الذکر، از تطابق مناسب پاسخ ها و درستی مدلسازی حکایت دارد. . با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش شعاع انحنای تیر ها، تغییر مکان قائم وسط دهانه آنها افزایش می یابد. نیز با کاهش شعاع انحنای تیر، تغییر مکان افقی وسط دهانه آن افزایش می یابد که این تغییر دقیقاً نقطه مقابل در نتایج تغییر مکان قائم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

َAnalytical study on the dynamic response of a vertically single-span arch bridge due to passing vehicle

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Tamjid 1
 • Ali Keyhani 2
1 Department of Civil and Environmental Engineering Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Department of civil engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

This paper investigates the dynamic response of the vertical arch bridge due to the moving vehicle. These responses include the record of vertical, horizontal displacements, and the rotation of various points of a single-span arch bridge. Moreover, the reference points were positioned at one-quarter, half, and three-quarters of the bridge span length. Considering the complicated behavior of these structures, field experiments are essential to assess their behavior. However, it is impossible to perform field experiments for every type of these structures due to their diversity. Therefore, accurate simulation seems essential to study their behavior. Accordingly, the Finite Element Method (FEM) has been employed to model the bridge structure. Primarily, the modeling was coded using FEM in MATLAB software, furthermore, the bridge-vehicle interaction model was applied, then the effect of arch radius modifications on bridge parameters was examined. Validation was carried out in two methods. The first included the modeling of the bridge in finite element software and a comparison of the modes shape and frequency of the first three modes with the results of the modeling and The second, compared the time history responses of displacement in the middle of the bridge and the degree of freedom of vehicle in the present study with previous prominent studies. The results of validation showed appropriate consistency, which confirmed the modeling. According to the results of the present study, by increasing the curvature radius of the beams, the vertical displacement in the middle of their spans increases. Furthermore, by reducing the curvature radius of the beams, the horizontal displacement of the middle of its span increases, which shows the reverse result compared to the vertical displacement. Moreover, the advantages of the presented study include simplicity, appropriate accuracy, and practicality in the monitoring of bridge health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • vehicle-Bridge interaction (VBI)
 • curved bridge
 • structural health monitoring
 • indirect system Identification method
 • finite element method
 • تاریخ دریافت: 12 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 13 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 08 مرداد 1401