تاثیر عدم قطعیت‌های سازه‌ای و لرزه‌ای بر عملکرد قاب‌های فولادی مهاربندی کمانش‌تاب مجهز به مصالح هوشمند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه مهندسی معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران

10.22065/jsce.2022.326425.2708

چکیده

عدم قطعیت پارامترهای طراحی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین کننده قابلیت اطمینان سازه‌ها می‌باشد. در طراحی و تحلیل قاب‌های فولادی مهاربندی کمانش‌تاب مجهز به مصالح هوشمند، متغیرهای گوناگونی از قبیل بارهای ثقلی، بارهای جانبی، خصوصیات مصالح و مشخصات هندسی وجود دارند که عدم قطعیت هر یک از آن‌ها می‌تواند اثر قابل توجهی در ایمنی سازه داشته باشد. در این تحقیق با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در خصوصیات مصالح، بارگذاری و هندسه‌ی اعضا به بررسی قابلیت اطمینان قاب‌های فولادی مهاربندی کمانش‌تاب مجهز به مصالح هوشمند پرداخته شده است. ارزیابی تحلیل حساسیت و قابلیت اطمینان مبتنی بر مدل جایگزین کریجینگ قاب‌های دارای مهاربند کمانش‌تاب با و بدون آلیاژ‌های حافظه‌دار شکلی تحت زلزله‌های نزدیک به گسل مصنوعی صورت پذیرفته است. برای این منظور، تعداد دو قاب 5 و 15 طبقه دارای مهاربند کمانش‌تاب با و بدون آلیاژ حافظه‌دار شکلی تحت 9 زلزله نزدیک به گسل مصنوعی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی با استفاده از نرم‌افزار OpenSees و تحلیل‌های قابلیت اطمینان توسط لینک با نرم‌افزار MATLAB بر روی قاب‌ها انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در قاب‌های موردنظر، متغیرهای تصادفی طول آلیاژ حافظه‌دار شکلی و سطح مقطع هسته‌ی مهاربند کمانش‌تاب، به‌ترتیب تأثیرگذارترین متغیرها در محاسبه‌ی احتمال خرابی در قاب‌های مهاربندی کمانش‌تاب با و بدون مصالح هوشمند بوده‌اند. همچنین با افزایش ارتفاع قاب‌ها، مقدار شاخص قابلیت اطمینان کاهش یافته است. به‌عنوان نمونه، شاخص قابلیت اطمینان قاب 5 طبقه‌ی مهاربندی کمانش‌تاب با آلیاژ حافظه‌دار شکلی نسبت به قاب 15 طبقه به‌طور تقریبی 17 درصد کاهش و همچنین مقدار بیشینه شاخص قابلیت اطمینان در قاب‌های 5 و 15 طبقه دارای آلیاژ حافظه‌دار شکلی به‌ترتیب معادل 10 و 6 درصد افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of structural and seismic uncertainties on the performance of steel buckling-restrained braced frames equipped with intelligent materials

نویسندگان [English]

 • Seyede Vahide Hashemi 1
 • Mahmoud Miri 1
 • Mohsen Rashki 2
 • Sadegh Etedali 3
1 Department of Civil Engineering, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
2 Department of Architectural Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Department of Civil Engineering, Birjand University of Technology, Birjand, Iran
چکیده [English]

Uncertainty of design parameters is one of the most important variables in determining the reliability of structures. In the design and analysis of steel frames, buckling-restrained brace (BRB) equipped with intelligent materials such as shape memory alloy (SMA), there are various variables such as gravity loads, lateral loads, material properties, and geometrical specifications that the uncertainty of each of which can have a significant effect on the safety of the structure. In this research, considering the existing uncertainties in material properties, loading and geometry of members, the reliability of steel BRB frames equipped with intelligent materials has been investigated. Evaluation of sensitivity and reliability analyses based on kriging meta-model of BRB frames with and without SMAs under artificial near-fault earthquakes are conducted. For this purpose, two frames 5 and 15-story with BRB with and without SMA have been studied under 9 artificial near-fault earthquakes. Nonlinear dynamic analyses were performed using OpenSees software and reliability analyses were performed by linking MATLAB software on frames. The results of this research showed that in the studied frames, the random variables of the length of SMA and the cross-sectional area of the BRB were the most effective variables in calculating the probability of failure in BRB frames with and without intelligent materials, respectively. Also, by increasing the height of the frames, the reliability index has decreased. For example, the reliability index of a 5-story BRB frame with SMA has decreased by approximately 17% compared to a 15-story frame. Meanwhile, the maximum values of the reliability index using SMA in 5 and 15-story frames have increased by 10 and 6%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Buckling-restrained brace (BRB)
 • Shape memory alloy (SMA)
 • Sensitivity analysis
 • Reliability
 • Kriging meta-model
 • Artificial near-fault earthquakes
 • تاریخ دریافت: 05 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 14 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 02 مرداد 1401