تاثیر عدم قطعیت‌های سازه‌ای و لرزه‌ای بر عملکرد قاب‌های فولادی مهاربندی کمانش‌تاب مجهز به مصالح هوشمند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه مهندسی معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

عدم قطعیت پارامترهای طراحی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین کننده قابلیت اطمینان سازه‌ها می‌باشد. در طراحی و تحلیل قاب‌های فولادی مهاربندی کمانش‌تاب مجهز به مصالح هوشمند، متغیرهای گوناگونی از قبیل بارهای ثقلی، بارهای جانبی، خصوصیات مصالح و مشخصات هندسی وجود دارند که عدم قطعیت هر یک از آن‌ها می‌تواند اثر قابل توجهی در ایمنی سازه داشته باشد. در این تحقیق با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در خصوصیات مصالح، بارگذاری و هندسه‌ی اعضا به بررسی قابلیت اطمینان قاب‌های فولادی مهاربندی کمانش‌تاب مجهز به مصالح هوشمند پرداخته شده است. ارزیابی تحلیل حساسیت و قابلیت اطمینان مبتنی بر مدل جایگزین کریجینگ قاب‌های دارای مهاربند کمانش‌تاب با و بدون آلیاژ‌های حافظه‌دار شکلی تحت زلزله‌های نزدیک به گسل مصنوعی صورت پذیرفته است. برای این منظور، تعداد دو قاب 5 و 15 طبقه دارای مهاربند کمانش‌تاب با و بدون آلیاژ حافظه‌دار شکلی تحت 9 زلزله نزدیک به گسل مصنوعی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی با استفاده از نرم‌افزار OpenSees و تحلیل‌های قابلیت اطمینان توسط لینک با نرم‌افزار MATLAB بر روی قاب‌ها انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در قاب‌های موردنظر، متغیرهای تصادفی طول آلیاژ حافظه‌دار شکلی و سطح مقطع هسته‌ی مهاربند کمانش‌تاب، به‌ترتیب تأثیرگذارترین متغیرها در محاسبه‌ی احتمال خرابی در قاب‌های مهاربندی کمانش‌تاب با و بدون مصالح هوشمند بوده‌اند. همچنین با افزایش ارتفاع قاب‌ها، مقدار شاخص قابلیت اطمینان کاهش یافته است. به‌عنوان نمونه، شاخص قابلیت اطمینان قاب 5 طبقه‌ی مهاربندی کمانش‌تاب با آلیاژ حافظه‌دار شکلی نسبت به قاب 15 طبقه به‌طور تقریبی 17 درصد کاهش و همچنین مقدار بیشینه شاخص قابلیت اطمینان در قاب‌های 5 و 15 طبقه دارای آلیاژ حافظه‌دار شکلی به‌ترتیب معادل 10 و 6 درصد افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of structural and seismic uncertainties on the performance of steel buckling-restrained braced frames equipped with intelligent materials

نویسندگان [English]

  • Seyede Vahide Hashemi 1
  • Mahmoud Miri 1
  • Mohsen Rashki 2
  • Sadegh Etedali 3
1 Department of Civil Engineering, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
2 Department of Architectural Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Department of Civil Engineering, Birjand University of Technology, Birjand, Iran
چکیده [English]

Uncertainty of design parameters is one of the most important variables in determining the reliability of structures. In the design and analysis of steel frames, buckling-restrained brace (BRB) equipped with intelligent materials such as shape memory alloy (SMA), there are various variables such as gravity loads, lateral loads, material properties, and geometrical specifications that the uncertainty of each of which can have a significant effect on the safety of the structure. In this research, considering the existing uncertainties in material properties, loading and geometry of members, the reliability of steel BRB frames equipped with intelligent materials has been investigated. Evaluation of sensitivity and reliability analyses based on kriging meta-model of BRB frames with and without SMAs under artificial near-fault earthquakes are conducted. For this purpose, two frames 5 and 15-story with BRB with and without SMA have been studied under 9 artificial near-fault earthquakes. Nonlinear dynamic analyses were performed using OpenSees software and reliability analyses were performed by linking MATLAB software on frames. The results of this research showed that in the studied frames, the random variables of the length of SMA and the cross-sectional area of the BRB were the most effective variables in calculating the probability of failure in BRB frames with and without intelligent materials, respectively. Also, by increasing the height of the frames, the reliability index has decreased. For example, the reliability index of a 5-story BRB frame with SMA has decreased by approximately 17% compared to a 15-story frame. Meanwhile, the maximum values of the reliability index using SMA in 5 and 15-story frames have increased by 10 and 6%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buckling-restrained brace (BRB)
  • Shape memory alloy (SMA)
  • Sensitivity analysis
  • Reliability
  • Kriging meta-model
  • Artificial near-fault earthquakes
[1] Horie, T. and Yabe, Y. (1993). Elasto-Plastic Behavior of Steel Brace with Restraint System for Post Buckling. Annual technical papers of steel structures, Vol. 1, pp. 187–194.
[2] Song, G., Ma, N., Li, H. (2006). Applications of shape memory alloys in civil structures. Engineering Structures; Vol. 28, pp. 1266-1274.
[3] Zhao, Y.-G., Ono, T., and Kato, M. (2002). Second-Order Third-Moment Reliability Method, Journal of Structural Engineering, Vol. 128, 8, pp. 1087–1090.
[4] Sørensen, J. D. (2004). Notes in Structural Reliability Theory and Risk Analysis, Aalborg University.
[5] Metropolis, N., and Ulam, S. (1949). The Monte Carlo Method, J. Am. Stat. Assoc., Vol. 44, 247, pp. 335–341.
[6] Bucher, C.G., Chen, Y.M. & Schu¨eller, G.I. (1998). Time variant reliability analysis utilizing response surface approach, in Proceedings of the 2nd IFIP WG 7.5 Conference on Reliability and Optimization of Structural Systems.
[7] Gayton, N., Bourinet, J.M. & Lemaire, M. (2003). CQ2RS: a new statistical approach to the response surface method for reliability analysis, Structural Safety, Vol. 25, pp. 99–121.
[8] Kaymaz, I. (2015). Application of kriging method to structural reliability problems. Structural Safety, Vol. 27, pp. 133-51.
[9] Papadrakakis M, Papadopoulos V, Lagaros ND. (1996). Structural reliability analysis of elastic–plastic structures using neural networks and Monte Carlo simulation. Comput Methods Appl Mech Eng, Vol. 136, 1, pp. 145–63.
[10] Guan, X.L. & Melchers, R.E. (2001). Effect of response surface parameter variation on structural reliability estimates, Structural Safety, Vol. 23, pp. 429–444.
[11] Fayeq Ghowsi A., Ranjan Sahoo D. (2015). Fragility assessment of buckling-restrained braced frames under near-field earthquakes, Steel and Composite Structures, Vol. 19, 1, pp. 173- 190.
[12] Nazarimofrad, E., Shokrgozar, A. (2019). Seismic performance of steel braced frames with self‐centering buckling‐restrained brace utilizing superelastic shape memory alloys, Struct Design Tall Spec Build.
[13] Fayeq Ghowsi, A. Ranjan Sahoo, D. (2020). Near-field earthquake performance of SC-BRBs with optimal design parameters of SMA, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 175.
[14] Fayeq Ghowsi, A. Ranjan Sahoo, D., Seismic response of SMA-based self-centering buckling-restrained braced frames under near-fault ground motions, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 139, 2020.
[15] Hashemi, S., Miri, M., Rashki, M., Etedali, S. (2022). Investigation the Sidesway Collapse and Seismic Fragility Analysis of Frames with BRB Equipped with SMAs. Amirkabir Journal of Civil Engineering, Vol. 54, 2, pp. 17-17. (In Persian)
[16] Pouraminian, M., Hashemi, S., Sadeghi, A., Pourbakhshian, S. (2021). Probabilistic Assessment the Seismic Collapse Capacity of Buckling-Restrained Braced Frames Equipped with Shape Memory Alloys. Journal of Structural and Construction Engineering, Vol. 8, Special Issue 2. (In Persian)
[17] Hashemi, S.V., Pouraminian, M., Sadeghi, A. (2021). Seismic Fragility Curve Development of Frames with BRB’s Equipped with Smart Materials subjected to Mainshock-Aftershock Ground Motion. Journal of Structural and Construction Engineering, Vol. 8, 9. (In Persian)
[18] Hashemi S.V., Pouraminian M., Sadeghi A., Pourbakhshian S. (2021). Seismic Performance of Buckling Restrained Braced Frames with Shape Memory Alloy Subjected to Mainshock-Aftershock Near-Fault Ground Motion. Modares Civil Engineering journal, Vol. 21, 4, pp. 35-50.
[19] Andrews, B. M., Song, J., Fahnestock, L. A. (2009) Assessment of buckling-restrained braced frame reliability using an experimental limit-state model and stochastic dynamic analysis, Earthquake Engineering And Engineering Vibration, Vol. 8, 3, pp. 373-385.
[20] Minghao, Li, Frank, Lam, Ricardo, O., Foschi. (2009). Seismic Reliability Analysis of DiagonalBraced and Structural-Panel-Sheathed Wood Shear Walls. Journal of Structural Engineering, Vol. 135, 5.
[21] Rota, M., Penna, A., Magenes, G., A. (2011). methodology for deriving analytical fragility curves for masonry buildings based on stochastic nonlinear analyses. Engineering Structures, Vol. 32, 5, pp. 1312-1323.
[22] Basaga, H. B., Kartal, M. E., Bayraktar, A., (2012). Reliability analysis of steel braced reinforced concrete frames with semi-rigid connections, International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 12, 5.
[23] Khatibinia, M. Salajegheh, E. Salajegheh J. & Fadaee MJ. (2013). Reliability-based design optimization of reinforced concrete structures including soil–structure interaction using a discrete gravitational search algorithm and a proposed metamodel, Engineering Optimization, Vol. 45, 10, pp. 1147-1165.
[24] Assaleh KH. AlHamaydeh, M., Choudhary, I., (2015). Modeling nonlinear behavior of BucklingRestrained Braces via different artificial intelligence methods, Applied Soft Computing, Vol. 37, pp. 923-938.
[25] Dang CT., Tran T., Nguyen DM, Pham M., Le TP. Use of Kriging metamodels for seismic fragility analysis of structures. In: Ha-Minh C., Dao D., Benboudjema F., Derrible S., Huynh D., Tang A. (eds) CIGOS. (2020). Innovation for Sustainable Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, 54. Springer, Singapore.
[26] Segura, Jamie RE. Patrick Paultre, P., (2020). Metamodel-Based Seismic Fragility Analysis of Concrete Gravity Dams, Journal of Structural Engineering, Vol. 146, 7.
[27] Pinghe Ni, Jun Li, Hong Hao, Weimin Yan, Xiuli Du, Hongyuan Zh, (2020). Reliability analysis and design optimization of nonlinear structures, Reliability Engineering and System Safety.
[28] Safaei, S., Naderpour, H. & Gerami, M., (2020). Reliability assessment of RC frames rehabilitated by eccentrically braces having vertical shear link. SN Appl. Sci. Vol. 2, 466.
[29] Mohsenian, V. Gharaei Moghaddam, N. Hajirasouliha, I., (2020). Reliability analysis and multilevel response modification factors for buckling restrained braced frames, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 171.
[30] Hashemi, S. V., Miri, M., Rashki, M., & Etedali, S. (2021). Reliability and reliability-based sensitivity analysis of self-centering buckling restrained braces using meta-models. Journal of Intelligent Material Systems and Structures.
[31] Hashemi, S.V., Miri, M., Rashki, M., Etedali, S. (2022). Multi-objective optimal design of SC-BRB for structures subjected to different near-fault earthquake pulses, Structures, Vol. 36, pp. 1021-1031.
[32] Ramon Gaxiola-Camacho, H. Azizsoltani, A. Haldar, S. M. Vazirizade, and F. Javier Villegas-Mercado. (2020). Chapter 13 - Novel concepts for reliability analysis of dynamic structural systems, Handbook of Probabilistic Models, Butterworth-Heinemann, pp. 305-346.
[33] Cornell, A. (1969). A probability based structural code, Journal Proceedings, ACI, Vol. 66, 12, pp. 974-985.
[34] Fiessler, H. J. Neumann, and R. Rackwitz. (1979). Quadratic limit states in structural reliability, Journal of the Engineering Mechanics Division, Vol. 105, 4, pp. 661-674.
[35] Saravani, and Keshtegar, B. (2019). Random - weighted Monte Carlo Simulation Method for Structural Reliability Analysis. Computational Methods in Engineering Isfahan University of Technology (IUT), Vol. 37, 2, pp. 41-60. (In Persian).
[36] Keshtegar, B. and Hao, P. (2018). Enriched self-adjusted performance measure approach for reliability-based design optimization of complex engineering problems, Applied Mathematical Modelling, Vol. 57, pp. 37–51.
[37] OpenSees, Open System for Earthquake Engineering Simulation Manual, Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, CA, (2007). http://opensees.berkeley.edu.
[38] MATLAB (matrix laboratory), Multi paradigm numerical computing environment and proprietary programming language developed by Math Works, (2013). https://www.mathworks.com/help/matlab/
[39] Rakhshanimehr, M., Rashki, M,. Miri, M. and Azhdari Moghaddam, M. (2017). Reliability Analysis of Flexural Steel Frames by Using the Weighted Simulation Method and Radial Basis Function Interpolation. Journal of Modeling in Engineering, Vol. 14, 47, pp. 21-32.
[40] MiarNaeimi F., Azizyan Gh., Rashki M. (2019). Reliability sensitivity analysis method based on subset simulation hybrid techniques. Applied Mathematical Modelling. Vol. 75, pp. 607–626.
[41] Eatherton MR., Fahnestock LA. and Miller DJ. (2014). Computational study of self-centering buckling-restrained braced frame seismic performance. Earthquake Engineering & Structural Dynamics. Vol. 43, 13, pp.1897–1914.
[42] Taftali, B. (2007). Probabilistic seismic demand assessment of steel frames with shape memory alloy connections. PhD Dissertation, Georgia Institute of Technology, Atlanta.
[43] INBC, Design Loads for Buildings. (2013). Tehran: Ministry of Housing and Urban Development, Iranian National Building Code, Part 6. (in Persian).
[44] INBC, Design and Construction of Steel Structures. (2013). Tehran: Ministry of Housing and Urban Development, Iranian National Building Code, Part 10. (in Persian).
[45] BHRC, Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings. (2014). Tehran: Building and Housing Research Centre, Standard No. 2800. (in Persian).
[46] Sadeghi A, Kazemi H. Samadi M. (2021). Single and multi-objective optimization of steel moment-resisting frame buildings under vehicle impact using evolutionary algorithms. J Build Rehabil, Vol. 6, 21. 
[47] Agrawal A., He W. (2002). A close-form approximation of near-fault ground motion pulses for flexible structures. ASCE Eng Mech Conference, Vol. 15, pp. 131–8.
[48] Hall JF., Heaton TH., Halling MW., Wald DJ. (1995). Near-source ground motion and its effects on flexible buildings. Earthquake Spectra, Vol. 11, 4, pp.569–605.
[49] Dicleli, M., Buddaram, S. (2007). Equivalent linear analysis of seismic-isolated bridges subjected to near-fault ground motions with forward rupture directivity effect, Engineering Structures, 29 (1), pp. 21–32.
[50] Somerville P. (1998). Development of an improved representation of near fault ground motions. in: SMIP98 Seminar on Utilization of Strong-Motion Data.
[51] FEMA-356. (2000). Pre-standard and commentary of seismic rehabilitation of building. Federal Emergency Management Agency, Washington DC, USA.