بررسی امکان وقوع شکست هیدرولیکی در هسته سدهای خاکی با معیارهای مبتنی بر فشار بحرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران. دانشکده فنی و مهندسی. دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

2 استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، ایران، تهران

چکیده

یکی از مهم ترین خطرهایی که سدهای خاکی را تهدید می کند، شکست هیدرولیکی است. این پدیده اغلب در زمان اولین آبگیری سد، زمانی که فشار آب بطور ناگهانی افزایش می یابد، رخ می دهد. برای مطالعه ترک هیدرولیکی در هسته سد راههای مختلفی وجود دارد. در این مقاله به بررسی پدیده شکست هیدرولیکی در سد حاجیلر چای تبریز پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از مجموعه Geo-Studio که برنامه ای مبتنی بر المان محدود می باشد به بررسی پدیده شکست هیدرولیکی در دو مقطع وسط هسته و وجه بالادست هسته سد برای دو نوع خاک رس با پلاستیسیته کم و زیاد پرداخته و نواحی مستعد این پدیده شناسایی شده است. در مدلسازی ها ساخت لایه به لایه سد نیز در نظر گرفته شده و وزن لایه ها در محاسبه تنش ها و تغییر شکل ها لحاظ گردیده است. در نتیجه این ارزیابی ها خاک رس با پلاستیسیته زیاد به عنوان خاک منتخب و خاک رس با پلاستیسیته کم به عنوان خاک بحرانی برای استفاده در هسته سد انتخاب گردیدند. همچنین معیارهای فوکوشیما و قنبری به ترتیب خوشبینانه ترین داده ها و محافظه کارانه ترین داده ها را دارا بوده و احتمال وقوع شکست هیدرولیکی در بخش هایی از هسته سد محتمل تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the possibility of hydraulic fracture in the core of earth dams with criteria based on critical pressure

نویسندگان [English]

 • mostafa zalnejad 1
 • seyed shahab Emamzadeh 2
1 MSc Student , Civil Engineering Department. Kharazmi University, Tehran,, Iran
2 Assistant Professor, Civil Engineering Department,. Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important hazards that threaten earth dams is hydraulic failure. This phenomenon often occurs during the first flooding of the dam, when the water pressure rises suddenly. There are several ways to study hydraulic fracture and damage in a dam core. In this paper, the phenomenon of hydraulic fracture and seepage in Hajilerchai dam body in Tabriz has been investigated. For this purpose, first, using Geo-Studio, which is a program based on finite element, investigates the phenomenon of hydraulic failure in the two middle sections of the core and the upstream side of the dam core for two types of clay with low and high plasticity. The phenomenon has been identified. In modeling, layer-by-layer construction of the dam is also considered and the weight of the layers is taken into account in calculating stresses and deformations. As a result of these evaluations, high plasticity clay was selected as the selected soil and low plasticity clay was selected as the critical soil for use in the dam core. Also, Fukushima criteria and Ghanbari criteria had the most optimistic and conservative data, respectively, and the possibility of hydraulic failure in parts of the dam core was identified as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hydraulic failure
 • hydraulic cracking
 • earthen dam
 • Hajilerchai dam
 • Geo - Studio Software
 • Nobakht, F. and Zahermand, S. (2014). Investigation of hydraulic fracturing of the core of earth dams. The Frist National Conference of Seismology and Earthquake Engineering. Yazd, Iran.
 • J.L, Decker, R.S and Ryker, N.L. (1972). Hydraulic fracturing in low dams of dispersive clay. Specialty Conference on Performance of Earth and Earth-Supported Structures. Purdue University, Lafayette, Indiana, United States, 653-689.
 • Komasi, M. and Beiranvand, B. (2020). Study of hydraulic failure mechanism in the core of Eyvashan earth dam with the effect of pore water pressure and arching. Journal of Stress Analysis. 4(2), 55-67.
 • Lofquist, B. (1955). Discussion of cracking in dams. In: Proceedings 5th ICOLD Congress. Paris. Vol.III, 21-22.
 • Kjaernsli, B. and Torblaa, I. (1968). Leakage through horizontal cracks in the core of Hyttejuvet dam. Norwegian Geotechnical Institute Publication, Volume 80.
 • Nobari, E.S., Lee, K.L. and Duncan, J.M. (1973). Hydraulic fracturing in zoned earth and rockfill dams: A Report of an Investigation. Office of Research Services, University of California, Berkely, Report No. TE-73-1, 9(8), 17-23.
 • Bjerrum, L., Nash. JKL., Kennard, RM. and Gibson. RE. (1972). Hydraulic fracturing in field permeability testing. Geotechnique ,22(2). 319-32.
 • Jaworski, G.W., Duncan, J.M. and Seed, H.B. (1981). Laboratory study of hydraulic fracturing. Journal of the Geotechnical Engineering Division. ASCE, 107(6), 713-732.
 • Komakpanah, and Yanagisawa, E. (1989). Laboratory study on Hydraulic fracturing Criteria in soil. Journal of Soils & Foundations, 29(4), 14-22.
 • Ghanbari, A. and ShamsRad, Sh. (2015). Development of an empirical criterion for predicting the hydraulic fracturing in the core of earth dams. Acta Geotechnica, 10 (2), 243-254.
 • Khamesi, S.O., and Mirghasemi, A. (2010). Investigation on Hydraulic Fracturing in Embankment Dams. Civil Engineering Infrastructures Journal (CEIJ), 44(2), 181-191. (In Persian)
 • Patel, S.M, Sandergeld, C.H. and Rai, C.S. (2017). Laboratory Study of Hydraulic Fracturing by Cyclic Injection. International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Vol. 95, 8-15.
 • Mori, A. and Tamura, M. (1987). Hydrofracturing pressure of cohesive soils, Soils and Foundations. Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, 14-23.
 • Lto, T. (2007). Effect of pore pressure gradient on fracture initiation in fluid saturated porous media. Institute of Fluid Science, Tohoku University. 1-4.
 • Lo, K.Y. and Kaniaru, K. (1990). Hydraulic fracture in earth and rock-fill dams. Canadian Geotechnical Journal, 27(4), 496-506.
 • Bandab Consulting Engineering. (2008). Development of Water Resource of Hajilarchai Dam River in 2th Phase Studies. Regional Water Company of East Azarbayjan.
 • ASTM D698-12, (2021). Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort. American Society for Testing and Materials.
 • Clough, G. W. and R. J. Woodward. (1967). Analysis of Embankment Stress and Deformation. Proceedings Paper, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division., ASCE, 93(4), 529-549.
 • Shirdel, M., Ghanbari, A. and Davodi, M. (2015). Evaluation of the reservoir water level effect on seismic behavior of embankment dams. Modares Civil Engineering journal, 11(3), 123-123.
 • Cornet F.H., Doan M., Fontbonne F. (2003). Electrical imaging and hydraulic testing for a complete stress determination. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 40, 2-6.
 • Poudel, S., Abby. S.J. and Ngambi, S. (2017). Mechanism of hydraulic fracturing in cohesive zone of embankment dam cores – A Review. International of Civil Engineering and Technology (IJCIET). 8(7), 1202-1213.
 • Fukoshima, S. (1986). Hydraulic fracturing criterion in the core of fill dam. Report of Fujita kogyo Technical Institute. No.22, 131-136.
 • Satoh, H. and Yamaguchi, Y. (2009). Laboratory hydraulic fracturing tests for core materials using large size hollow cylindrical specimens. The 1st International Symposium on Rockfill Dams, Chengdu China.