روشی ترکیبی برای تحلیل عوامل کلیدی عملکرد بر مبنای علل ایجاد دعاوی در پروژه‌های صنعت ساخت با رویکرد نظریه مجموعه های فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، ایران

10.22065/jsce.2022.301153.2661

چکیده

در چرخه حیات پروژه‌های صنعت ساخت‌وساز، عوامل بسیاری نقش دارند که منابع و به تبع آن روابط انسانی محور اصلی پیشرفت فعالیت‌هاست بنابراین تضاد منافع بین ذینفعان در پروژه‌های این صنعت مساله ای بدیهی و چالش برانگیز است. دعاوی از مهم ترین عوامل موثر بر عدم تامین اهداف پروژه هستند. مهم ترین نتیجه ادعاها، تأخیر و سرریز هزینه‌ها در پروژه‌های صنعت ساخت است. از این رو در این تحقیق سعی شده است تا با رتبه‌بندی علل ایجاد دعاوی و تحلیل اثرات آنها بر شاخص‌های کلیدی عملکرد، گامی جهت بهبود عملکرد پروژه‌ها برداشته شود. در این پژوهش، نخست به شناسایی عوامل ایجاد ادعا در پروژه‌های آبفا و عوامل کلیدی موفقیت در پروژه‌ها پرداخته شده است. سپس با توزیع پرسشنامه بین خبرگان، ضریب اهمیت عوامل کلیدی موفقیت با روش SWARA فازی محاسبه گردید. نتایج وزن‌دهی نشان داد که از بین 10 عامل کلیدی موفقیت، عوامل زمانبندی، ایمنی و سلامت، و هزینه دارای ضریب اهمیت اول تا سوم هستند. در ادامه رتبه‌بندی علل ایجاد ادعا براساس عوامل کلیدی موفقیت و روش TOPSIS فازی انجام گرفت. نتایج نشان داد که عوامل تأخیرات، تغییرات، دستور تسریع، کار اضافی، تغییر شرایط کارگاهی و در نهایت، ابهام در شرایط قراردادی دارای رتبه‌های اهمیت اول تا ششم هستند. نتایج این پژوهش می‌تواند با درنظرگرفتن کلیه عوامل موثر در بروز ادعا،زمینه‌های جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های انسانی و فیزیکی و همچنین اتمام به‌موقع و با کیفیت پروژه‌ها را تضمین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Hybrid Method for Analyzing Key Performance Indicators Based on the Causes of Claims in Construction Industry Projects with the Fuzzy set Theory Approach

نویسندگان [English]

 • Ramin Ansari 1
 • Sayyid Ali Banihashemi 2
1 Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Department of Industrial Engineering, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

There are many factors involved in the lifecycle of construction industry projects, among them, resources and consequently human relations are the main criteria of activity development, so the conflict of interest between stakeholders in projects in this industry is an obvious and challenging issue. Claims are one of the most important factors influencing the failure to meet the project objectives. The most important result of claims are delays and overflows in construction industry projects. Therefore, in this research, an attempt has been made to improve the performance of projects by ranking the causes of claims and analyzing their effects on key performance indicators. In this research, first, the factors that create claims in Water and Sewage projects and also the key factors of success in projects have been identified. Then, by distributing the questionnaire among the experts, the importance coefficient of key success factors was calculated by the fuzzy SWARA method. The weighting results showed that among the 10 key factors of success, scheduling factors, safety and health, and cost have the first to third important factors. The causes of claim creation were ranked based on the key success factors and fuzzy TOPSIS method. The results showed that the factors of delays, changes, expediting orders, overtime, changing workshop conditions and finally, ambiguity in contractual terms have the first to sixth important ranks. The results of this research can guarantee the grounds for preventing the loss of human and physical capital, as well as ensuring timely and high-quality project completion, by considering all the effective factors in the occurrence of claims.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Construction Industry Projects
 • Performance Management
 • Claim Management
 • FSWARA Method
 • FTOPSIS Method
 • تاریخ دریافت: 12 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 23 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 23 تیر 1401