بررسی تاثیر پومیس به عنوان ماده جایگزین سیمان بر دوام سیمان آلومینات کلسیم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشیار دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته ، کرمان ، ایران

3 استادیار گروه مهندسی عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

4 استادیار گروه مهندسی عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

10.22065/jsce.2022.320366.2676

چکیده

یکی از سیمان‌های ویژه که در شرایط آسیب‌رسان محیطی عملکرد بسیار بهتری نسبت به سیمان پرتلند دارد، سیمان آلومینات کلسیم است با این وجود سیمان آلومینات کلسیم به علت کاهش دراز مدت مقاومت و از دست دادن پایایی که در اثر وقوع پدیده‌ی تبدیل روی می‌دهد، چندان مورد استقبال مهندسین قرار نگرفته است. این پژوهش در نظر دارد با به‌کارگیری پودر پومیس به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مصرفی، مشخصه‌های دوام ملات آلومینات کلسیم را بهبود ببخشد. در تحقیق پیش‌رو با یک برنامه آزمایشگاهی 5 طرح مخلوط علاوه بر مخلوط شاهد به ترتیب حاوی 5 ،15، 25، 40 و 60 درصد پومیس به عنوان جایگزین سیمان، ساخته شد و از نظر مولفه‌های دوام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه‌ی شاهد در سن 1 روز به مقاومت 33 و در سن 28 روز به 44 مگاپاسکال رسید ولی به علت پدیده‌ی تبدیل، در سن 90روز، مقاومت فشاری 45 درصد کاهش یافت. از طرف دیگر اما در اکثر نمونه‌های حاوی پومیس نتایج متفاوتی دیده شد. پومیس با کنترل فرایند تبدیل، تاثیر قابل توجهی بر مقاومت و مهمتر از آن بهبود مولفه‌های دوام سایر نمونه‌ها داشت به طور مثال در بهترین طرح مخلوط(P40)، مقاومت فشاری 47 درصد، ضریب مهاجرت یون کلراید 78 درصد و مقاومت الکتریکی حدود 400 درصد نسبت به نمونه کنترل در سن 90 روز بهبود مشاهده شد. در تحقیقات قبلی تاکنون جایگزینی پومیس با سیمان آلومینات کلسیم مورد توجه قرار نگرفته است لذا بررسی اثر پومیس بر پایایی سیمان آلومینات کلسیم می‌تواند نوآوری این پژوهش به حساب آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of pumice as a supplementary cementitious material on the durability of calcium aluminate cement composite

نویسندگان [English]

 • Alireza Rasekhi Sahneh 1
 • HESAM MADANI 2
 • MOHAMMAD ALI DASHTIABADI RAHMAT 3
 • Hadi Dehghan Manshadi 4
1 Department of Civil Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Department of Civil Engineering and Surveying, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
3 Department of Civil Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
4 Department of Civil Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Calcium aluminate cement is one of the special cements that performs much better than Portland cement in severe environmental conditions. Engineers, on the other hand, have been critical of this unique cement due to the loss of long-term strength and durability caused by the conversion phenomena. The goal of this study is to improve the durability of calcium aluminate mortar by replacing the cement with pumice powder. In this study, pumice was used as cement substitutes in proportions of 0, 5,15,25, 40, and 60%, and a total of 6 mortar mixes were developed and it was examined in terms of durability properties. The results showed that the plain mixture reached a compressive strength of 33 MPa at the age of 1 day, and 44MPa at the age of 28 days but at 90 days, due to the conversion phenomenon, its strength had decreased by 45%. Pumice had a considerable effect on the strength and, more significantly, the durability properties of mixtures by influencing the conversion phenomena. At the age of 90days, Compressive strength, chloride ion migration coefficient, and electrical resistance, for example, have improved 47%, 78%, and 400% in the ideal mixture (P40) compared to the plain mix. According to the review of the literature, the effect of replacing pumice with CAC cement has not been considered significantly and the effect of pumice on the durability of this type of cement has not been investigated, which can be considered an innovation of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pumice
 • Calcium Aluminate Cement
 • Durability
 • Conversion
 • Supplementary Cementitious Material
 • Mortar
 • تاریخ دریافت: 06 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1401