بررسی عملکرد لرزه ای پلهای قوسی با عرشه جعبه‌ای بالا‌گذر، با استفاده و بدون استفاده از جداگر لرزه‌ای لاستیکی- سربی (LRB )

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی عمران سازه، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 استادیار، مهندسی عمران، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 استادیار، گروه سازه و زلزله ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.22065/jsce.2022.320894.2673

چکیده

پل‌ها به عنوان عنصری مهم در شریان‌های حیاتی از اهمیت خاصی در مواقع بحران، بخصوص وقوع زلزله برخوردار هستند. رفتار پیچیده و متفاوت پل‌ها در هنگام وقوع زلزله ضرورت بررسی رفتار آنها را دو چندان می‌کند.

نظر به اینکه اخیرا آئین نامه های طراحی ،روش های عملکردی را جایگزین روش‌های قدیمی تجویزی کرده اند ، بررسی عملکرد و پیش بینی آسیب برای پل‌های موجود و در حین ساخت از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد که در این پژوهش به بررسی رفتار لرزه‌ای یک پل بتنی قوسی با عرشه جعبه‌ای بالاگذر واقع در کشور سوئیس پرداخته شده است.بدین منظور برای بررسی تاثیر استفاده از جداگرهای لاستیکی با هسته سربی بر رفتار لرزه‌ای این پل ابتدا با استفاده از تحلیل مدل‌های کامپیوتری و با نرم افزار Csi Bridge تاثیر استفاده از LRB بر پاسخ سازه و سطوح عملکرد پل تحت تاثیر زلزله بررسی گردید. از بررسی نتایج پاسخ لرزه‌ای و توابع احتمالاتی، منحنی‌های شکنندگی در حالات آسیب مختلف ترسیم گردید. سپس میزان آسیب پذیری لرزه‌ای این پل با مقادیر متناظر با آیین‌نامه برآورد لرزه‌ای پل‌های آمریکا (HUAZs) ارزیابی شد.نتایج نشان داد مقاوم سازی با استفاده از جداسازی لرزه‌ای را می‌توان به عنوان گزینه‌ای مطلوب در جهت بهبود چشمگیر رفتار لرزه‌ای که به دنبال آن کاهش خسارت را به همراه خواهد داشت، برای این کلاس از پل معرفی کرد. برای مدل پل قوسی، برای سطح آسیب جزئی DC1 ملاحظه می‌شود با توجه به قرارگیری سازه در وضعیت الاستیک و رفتار خطی، میزان کاهش احتمال خرابی سازه با استفاده از جداسازی لرزه‌ای حدود 20% کاهش می‌یابد، همچنین در سطح آسیب بالا با استفاده از جداسازی لرزه‌ای میزان احتمال خرابی تا 50% (نصف) تقلیل یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of seismic performance for arch bridges with overpass box deck with and without LRB seismic isolator

نویسندگان [English]

 • mohsen mohamadi 1
 • hossein ali rahdar 2
 • Hossein Pahlavan 3
 • Mahmoud-Reza Hposseini-Tabatabaei 2
1 Msc, Department of Civil Engineering, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Zabol , Zabol, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Shahrood University of Technology, Iran
چکیده [English]

Most of the bridges in the world are generally designed and built according to the old criteria and regulations, These bridges should be subjected to seismic improvement studies and strengthen with appropriate method if needed. One of the practical methods for assessing the performance of a structure under different levels of seismic hazard is the fragility models, which are presented as fragility curves. The fragility curve expresses the conditional probability of reaching or exceeding a limit state as a function of ground motion parameters and the probabilistic method is also used to consider the different states and uncertainties that affect structures and earthquakes.Boxed cross-section arch bridges have good mechanism for bearing vertical loads due to stability and proper distribution of gravity loads. LRB seismic isolation systems are used to improve the seismic performance of the bridge. This study investigates the seismic behavior of the Nanin Bridge Arc Case in Switzerland, which has a cross-section overpass deck with a LRB Then, by evaluating the structural response states and the capacity of the members. Examination of the results of the seismic response of this structure as well as the probability functions of the frailty curve in different situations showed that the use of this system resulted in a significant reduction in the amount of earthquake damage at all levels of failure in foundation. With the use of Rubber lead seismic isolator, displacement of the structural base, the likelihood of base failure and base shear has been greatly reduced and due to the use of maximum member capacity and reduced member dimensions as well as a significant reduction in the amount of financial damage the system has also benefited.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arc Bridges
 • Seismic Isolation
 • Box Deck
 • Seismic Performance
 • Lead Rubber Isolator
 • تاریخ دریافت: 03 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 16 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 23 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 23 تیر 1401