رفتار ضربه‌ای بتن‌های الیافی سازگار با محیط زیست تحت اثر ضربه تکرار شونده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

چکیده

امروزه، لزوم حرکت در راستای دستیابی به توسعه پایدار بر ضرورت بررسی رفتار بتن‌های سازگار با محیط زیست تاکید می‌کند. تاکنون تحقیقات متعددی به بررسی خصوصیات مکانیکی این نوع بتن‌ها پرداخته است، اما خصوصیات ضربه‌ای آن‌ها به ندرت بررسی شده است. بنابراین، این تحقیق به بررسی خصوصیات ضربه‌ای بتن‌های سازگار با محیط زیست تحت اثر ضربه وزنه افتان مطابق با روش پیشنهادی توسط ACI C544 پرداخته است. به منظور دستیابی به بتن سازگار با محیط زیست، سنگدانه‌های طبیعی (NA ) با سنگدانه‌های حاصل از بازیافت نخاله‌های بتنی (RCA ) و سیمان پرتلند معمولی (OPC ) با پودر سرباره کوره آهن گدازی (GGBFS ) جایگزین شدند. علاوه بر این، نمونه‌ها با الیاف فولادی دو سر قلاب مسلح شدند. در ساخت نمونه‌های این تحقیق از 27 طرح اختلاط مختلف شامل جایگزینی 0، 50 و 100 درصد NA با RCA، 0، 15 و 30 درصد OPC با GGBFS و مسلح شده با 0، 5/0 و 1 درصد حجمی الیاف فولادی استفاده شد. بر روی نمونه‌ها آزمایش ضربه وزنه افتان انجام و پارامترهای مقاومت اولین ترک، مقاومت نهایی و انرژی جذب شده اندازه‌گیری شد. نتایج آزمایش‌ها نشان دهنده‌ی کاهش 1/20 و 6/3 درصدی مقاومت ضربه‌ای نهایی به ترتیب در اثر استفاده از 100 درصد RCA و 30 درصد GGBFS بود، در صورتی که افزودن 1 درصد الیاف فولادی موجب افزایش 8 برابری این پارامتر شد. در نهایت، تحلیل آماری انجام گرفته بر روی نتایج نشان داد که توزیع دو پارامتری Weibull یک توزیع آماری مناسب به منظور تجزیه و تحلیل مقاومت ضربه‌ای بتن‌های الیافی حاوی RCA و GGBFS است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact performance of environmentally friendly fiber reinforced concrete under repeating impact

نویسندگان [English]

  • Saideh Moazami Goodarzi 1
  • Fereydoon Omidinasab 2
  • Amirhosein Sahraei moghadam 3
1 M.Sc., Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Ph.D student, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the need to move towards sustainable development emphasizes the need to investigate the behavior of environmentally friendly concrete. So far, several studies have investigated the mechanical properties of this type of concrete, but their impact properties have rarely been investigated. In this research, impact performance of environmentally friendly fiber reinforced concrete was investigated under drop weight impact, according to the method proposed by ACI C544. In order to achieve environmentally friendly concrete, natural aggregates (NA) was replaced by recycled concrete aggregate (RCA) with amounts of 0, 50, and 100%, and ordinary Portland cement (OPC) was replaced by ground granulated blast furnace slag (GGBFS) with amounts of 0, 15, and 30%. Moreover, specimens made in this study were reinforced by 0, 0.5, and 1% hooked-end steel fibers. The results of this test include the number of impacts to create the first visible crack, the number of impacts to create ultimate destruction, and impact energy absorption. The results of investigations showed a 20.1% and 3.6% reduction in ultimate impact resistance due to the use of 100% RCA and 30% GGBFS, respectively, while the addition of 1% steel fibers increased this parameter by 8 times. Finally, statistical analysis on the results of impact tests showed that two-parameter Weibull distribution is a suitable statistical distribution for the statistical investigation of the impact resistance of concrete containing RCA and GGBFS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impact resistance
  • RCA
  • GGBFS
  • Steel fiber
  • Weibull distribution
[1] Meyer. C. (2008). The greening of the concrete industry. Cement and concrete composites, 31 (8), 601–605.
[2] Pachideh. Gh, Gholhaki. M. (2021). An experimental investigation into effect of temperature rise on mechanical and visual characteristics of concrete containing recycled metal spring. Structural Concrete, 22 (1), 550-565.
[3] Pachideh. Gh, Gholhaki. M, Moshtagh. A. (2021). An experimental investigation into effect of temperature rise on mechanical and visual characteristics of concrete containing recycled metal spring. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 173 (1), 3-16.
[4] Omidinasab. F, Moazami Goodarzi. F, Sahraei Moghadam. A. (2021). Characterization and Optimization of Mechanical and Impact Properties of Steel Fiber Reinforced Recycled Concrete. International Journal of Civil Engineering, 20, 41-55.
[5] Seddighi. F, Pachideh. GH, Salimbahrami. SB. (2021). A study of mechanical and microstructures properties of autoclaved aerated concrete containing nano-graphene. Journal of Building Engineering, 43, 103106.
[6] Vazqnez. E, Bara. M. (1996). The influence of retained moisture in aggregates from recycling on the properties of new hardened concrete. Waste management, 16 (1-3), 113-117.
[7] Sahraei Moghadam. A, Omidinasab. F, Abdalikia. M. (2021). The effect of initial strength of concrete wastes on the fresh and hardened properties of recycled concrete reinforced with recycled steel fibers. Construction and Building Materials, 300, 124284.
[8] Yu. R, Spiesz. P, Brouwers. H.J.H. (2015). Development of an eco-friendly Ultra- High Performance Concrete (UHPC) with efficient cement and mineral admixtures uses. Cement and Concrete Composites, 55, 383-394.
[9] Khan. M.I, Siddique. R. (2011). Utilization of silica fume in concrete: Review of durability properties. Resources, Conservation and Recycling, 57, 30-35.
[10] Sahraei Moghadam. A, Omidinasab. F, Moazami Goodarzi. S. (2021). Characterization of concrete containing RCA and GGBFS: Mechanical, microstructural and environmental properties. Construction and Building Materials, 289, 123134.
[11] Gholhaki. M, Pachideh. GH, Rezayfar. O. (2017). Experimental Study on Mechanical Properties of Concrete Containing Steel Fibres, and Polypropylene in high temperatures. Journal of Structural and Construction Engineering, 4 (3), 167-179.
[12] Pachideh. GH, Gholhaki. M. (2020). An experimental study on the performance of fine-grained concrete incorporating recycled steel spring exposed to acidic conditions. Advances in Structural Engineering, 23 (11), 2458-2470.
[13] Ramakrishna. G, Sundararajan. T. (2005). Impact strength of a few natural fibre reinforced cement mortar slabs: a comparative study. Cement & Concrete Composites, 27, 547–553.
[14] Sahraei Moghadam. A, Omidinasab. F. (2020). Assessment of hybrid FRSC cementitious composite with emphasis on flexural performance of functionally graded slabs. Construction and Building Materials, 250, 118904.
[15] Sahraei Moghadam. A, Omidinasab. F. (2021) Effect of Purposive Distribution of Fibers to Prevent the Penetration of Bullet in Concrete Walls. KSCE J Civ Eng, 25, 843–853.
[16] Ajdukiewicz. A, Kliszczewicz. A. (2002). Influence of recycled aggregates on mechanical properties of HS/HPC. Cement and concrete composites, 24 (2), 269–279.
[17] Pacheco. J,  de Brito. J, Chastre. C, Evangelista. L.  (2019). Experimental investigation on the variability of the main mechanical properties of concrete produced with coarse recycled concrete aggregates. Construction and Building Materials, 201, 110-120.
[18] Yang. S. (2018). Effect of different types of recycled concrete aggregates on equivalent concrete strength and drying shrinkage properties. Applied Sciences, 8 (11), 2190.
[19] Knaack. M, Kurama. C. (2015). Behavior of reinforced concrete beams with recycled concrete coarse aggregates. Structural Engineering, 141 (3), B4014009.
[20] Arora. A, Singh. S.P. (2018). Probability of flexural fatigue failure of concrete made with recycled concrete aggregate. Materials Science and Engineering, 431, 102004.
[21] Saini. B.S, Singh. S.P. (2020).  Flexural fatigue life analysis of self compacting concrete containing 100% coarse recycled concrete aggregates. Construction and Building Materials, 253, 119176.
[22] Bouikni. A, Swamy. R.N, Bali. A. (2009). Durability properties of concrete containing 50% and 65% slag. Construction and Building Material, 23, 2836‐2845.
[23] Afroughsabet. V, Biolzi. L, Ozbakkaloglu. T. (2017). Influence of double hooked-end steel fibers and slag on mechanical and durability properties of high performance recycled aggregate concrete. Composite Structures, 181, 273-284.
[24] Soroushian. P, Khan. A, Hsu. J.W. (1992). Mechanical properties of concrete materials reinforced with polypropylene or polyethylene fibers. ACI Materials Journal, 89 (6), 535-540.
[25] Prasad. M.L.V, Kumar. R. (2007). Mechanical Propertis of fiber Reinforced Concretes Produced from Building Demolished Waste. Environmental Researh And Development, 2 (2), 180 –187.
[26] Bindiganavile. V, Banthia. N. (2001). Polymer and steel fiber-reinforced cementitios composites under impact loading_Part 2: Flexural toughness. ACI Materials Journal, 98 (1), 17-24.
[27] Chaboki. H.R, Ghalehnovi. M, Karimipour. A, Brito. J. (2018). Experimental study on the flexural behaviour and ductility ratio of steel fibres coarse recycled aggregate concrete beams. Construction and Building Materials, 186, 400–422.
[28] Deng. Z, Li. J. (2007). Tension and impact behaviors of new type fiber reinforced concrete. Computers and Concrete, 4, 19-32.
[29] ASTM C150 (2012). "Standard Specification for Portland Cement".
[30] ASTM C 39/C 39M-03 (2003). "Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens."
[31] ASTM C 642-13 (2013). "Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete."
[32] BS 1881 - Part 201 \Guide to the use of nondestructive methods of test for hardened concrete", British Standards Institution (2009).
[33] ACI Committee 544, Measurement of properties of fiber reinforced concrete, ACI Mater. J. 85 (1988) 583–593.
[34] Sen˜as. L, Priano. C, Marfil. S. (2016). Influence of recycled aggregates on properties of self-consolidating concretes. Constr Build Mater, 113, 498–505.
[35] Tabsh. S.W, Abdelfatah. A.S. (2009). Influence of recycled concrete aggregates on strength properties of concrete. Constr Build Mater, 23, 1163–1167.
[36] Olorunsogo. F.T, Padayachee. N. (2002). Performance of recycled aggregate concrete monitored by durability indexes. Cem Concr Res, 32, 179–185.
[37] Sagoe-Crentsil. K.K, Brown. T, Taylor. A.A. (2001). Performance of concrete made with commercially produced coarse recycled concrete aggregate. Cem Concr Res, 31, 707–712.
[38] Aslani. F, Nejadi. S. (2013). Self-compacting concrete incorporating steel and polypropylene fibers: compressive and tensile strengths, moduli of elasticity and rupture, compressive stress–strain curve, and energy dissipated under compression. J. Compos. B: Eng, 53, 121–133.
[39] Khaloo. A, Molaei Raisi. E, Hosseini. P, Tahsiri. H. (2014). Mechanical performance of self-compacting concrete reinforced with steel fibers. J. Constr. Build. Mater, 51, 179–186.
[40] Oliveira. M.E, Assis. C.C, Terni. A.W. (2008). Study on compressed stress, water absorption and modulus of elasticity of produced concrete made by recycled aggregate. In: Interantional RILEM Conference on the Use of recycled Materials and Structures. 636- 642.
[41] Matias. D, Brito. J, Rosa. A, Pedro. D. (2014). Durability of concrete with recycled coarse aggregates: influence of superplasticizers. Journal of materials in civil engineering, 26 (7), 06014011.
[42] Mansur. M, Çakır. Ö. (2017). An Investigation on Mechanical and Physical Properties of Recycled Coarse Aggregate (RCA) Concrete with GGBFS. Int J Civ Eng, 15, 549–563.
[43] Correia. J.R, Brito. J, Pereira. A.S. (2006). Effects on concrete durability of using recycled ceramic aggregates. Materials and Structures, 39 (2), 169-177.
[44] Bravo. M, Brito. J, Pontes. J, Evangelista. J. (2015). Durability performance of concrete with recycled aggregates from construction and demolition waste plants. Construction and Building Materials, 77, 357-369.
[45] Behera. M, Bhattacharyya. S.K, Minocha. A.K, Deoliya. R, Maiti. S. (2014). Recycled aggregate from C&D waste & its use in concrete—A breakthrough towards sustainability in construction sector: A review. Constr. Build. Mater, 68, 501–516.
[46] Sasanipour. H, Aslani. F, Taherinezhad. J. (2019). Effect of silica fume on durability of self-compacting concrete made with waste recycled concrete aggregates. Construction and Building Materials, 227, 116598.
[47] Nazarimofrada. E, Shaikhb. F, Nili. M. (2017). Effects of steel fibre and silica fume on impact behaviour of recycled aggregate concrete. Journal of Sustainable Cement-Based Materials, 6 (1), 54-68.
[48] Gowri. T.V, Sravana. P, Rao. P.S. (2016). Impact Resistance Of Fibre Reinforced High Volumes Of Slag Concrete For Rigid Pavements. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, 13 (1), 36-45.
[49] Öksal. F, Altun. F, Yigit. L, Sahin. Y. (2008). Combined effect of silica fume and steel fiber on the mechanical properties of high strength concretes. Construction and Building Materials, 22 (8), 1874-1880.
[50] Sahraei Moghadam. A, Omidinasab. F. (2021). Flexural and impact performance of functionally graded reinforced cementitious composite (FGRCC) panels. Structures, 29, 1723–1733.
[51] Sahraei Moghadam. A, Omidinasab. F, Dalvand. A. (2020). Experimental investigation of (FRSC) cementitious composite functionally graded slabs under projectile and drop weight impacts. Construction and Building Materials, 237, 117522.
[52] Li. J, Zhang. K, Deng. Z. (2007). Distribution regularity of flexural impact resistance of synthetic macro-fiber reinforced concrete. Journal of Architectural Engineering, 24, 54–59.
[53] Raif. S, Irfan. A. (2008). Statistical analysis of bending fatigue life data using Weibull distribution in glass-fiber reinforced polyester composites. Materials & Design, 29, 1170–1181.
[54] Goel. S, Singh. S.P, Singh. P. (2012). Fatigue analysis of plain and fiber-reinforced self-consolidating concrete. ACI Materials Journal, 109, 573–582.
[55] Ding. Y, Li. D, Zhang. Y, Azevedo. C. (2017). Experimental investigation on the composite effect of steel rebars and macro fibers on the impact behavior of high performance self-compacting concrete. Construction and Building Materials, 136, 495–505.
[56] Mastali. M, Dalvand. A, Sattarifard. A.R, Abdollahnejad. Z, Illikainen. M. (2018). Characterization and optimization of hardened properties of selfconsolidating concrete incorporating recycled steel, industrial steel, polypropylene and hybrid fibers. Composites Part B, 151, 186–200.
[57] Li. H, Zhang. M, Ou. J. (2007). Flexural fatigue performance of concrete containing nanoparticles for pavement. International Journal of Fatigue, 29, 1292–1301.
[58] Wang. L, Wang. H, Jia. J. (2009). Impact resistance of steel-fibre-reinforced lightweight-aggregate concrete. Magazine of Concrete Research, 67, 539–547.