عوامل موثر بر بهبود یکپارچگی در فازهای طراحی و اجرای پروژه‌های EPC (طرح و ساخت) کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه فناوری معماری (مدیریت پروژه و ساخت)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه فناوری معماری (مدیریت پروژه و ساخت)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر روش طرح و ساخت و استفاده از قراردادهای EPC در صنعت ساخت کشور با اقبال زیادی روبرو شده است. در این سیستم اجرا، انجام فاز طراحی و اجرا توسط سازمانی واحد، به یکپارچگی فازهای مختلف پروژه کمک می‌کند. در پروژه‌های طرح و ساخت به دلیل هم‌پوشانی فازهای مختلف پروژه، اهمیت این یکپارچگی بیشتر بوده و نیاز به مدیریت درست آن را بیش از پیش ضروری می‌سازد. تجربه‌ ارکان پروژه نشان می‌دهد که این روش اجرای پروژه در ایران به منافع مورد نظر خود به طور کامل دست نیافته و مدیریت خوبی در یکپارچگی فازهای مختلف آن انجام نشده است که ناشی از عدم شناخت درست این فضا و مسائل آن می‌باشد. این پژوهش سعی دارد تا به دلیل اهمیت بالای فاز طراحی و اجرا در پروژه‌های طرح و ساخت، به شناخت عوامل موثر بر بهبود یکپارچگی فازهای طراحی و اجرا در پروژه‌های طرح و ساخت کشور بپردازد تا به کمک بررسی عوامل موثر بر یکپارچگی به درک بهتر این فضا کمک نماید. پژوهش حاضر یک پژوهش کمی-کیفی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، جزو تحقیقات توصیفی- تحلیلی به شمار می‌رود. برای این منظور پس از مرور پیشینه با استفاده از روش‌های پیمایشی و بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه در دو مرحله به سنجش این عوامل پرداخته شده است. در مرحله اول برای آنالیز داده‌های خام حاصل از پرسشنامه‌ها، از روش‌های تحلیل آماری استفاده و بدین طریق عوامل مهم تعیین گردید. در مرحله بعد، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و به‌کارگیری نرم افزار Expert choice برای اولویت‌بندی عوامل استفاده شد. از تحلیل داده‌ها 10 عامل به عنوان مهم‌ترین عوامل موثر در یکپارچگی طراحی و اجرای پروژه‌های طرح و ساخت کشور شناسایی و الویت‌بندی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Factors Affecting Integration in the Design and Construction Phases of EPC Projects of Construction Industry of Iran

نویسندگان [English]

 • Mehdi Mehraji 1
 • Mohammad Hossein Mahmoudi Sari 2
 • Behnod Barmayehvar 3
1 Master of Project and Construction Management, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
2 Associate Professor in Technology of Architecture (Project and Construction Management), Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
3 Assistant Professor in Technology of Architecture (Project and Construction Management), Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, there is a growing interest in using the design-build delivery system and EPC contracts in the country's construction industry. In this delivery system, performing the design and execution phase by a single organization helps the integration of different phases of the project. In design-build delivery system, due to the overlap of different phases of the project, this integration is more important and the need for proper management becomes more urgent. The experience of the project parties shows that this delivery system in Iran has not fully achieved its desired interests and not managed in the integration different phases, due to lack of understanding of this field and its issues. This research tries to understand the factors affecting the integration due to the high importance of design and execution phases in EPC projects in the country's construction industry, helping to better understand this field and to suggest solutions. This research is a quantitative-qualitative research and in terms of data collection method, is a descriptive-analytical research. For this purpose, after reviewing the background, In the first stage, statistical analysis methods were used to analyze the raw data obtained from the questionnaires, and thus screening the identified factors was determined. In the next step, the Analytic Hierarchy Process (AHP) method and Expert choice software was used to prioritize the factors. Analysis of the data showed that the 10 factors were identified as the most important factors in the integration of design and execution of EPC projects in the construction industry and were prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integration
 • Design-Build
 • Engineering &
 • Construction Phase
 • Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • Project Management
 1. Turner, J.R., The handbook of project-based management, 2009, Third Edition, McGrow-Hill.
 2. Takim, R., M.R. Esa, and S.H.A. Hamid, Delivering Best Value for Design and Build (D&B) Projects through Integrated Process Improvements Solution. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013. 101: p. 62-70.
 3. FIDIC, FIDIC Conditions of EPC Turnkry Projects: Test Contract, (Thomas Telford Ltd, 2008). 2008.
 4. Miles, R.S. and G. Ballard, PROBLEMS IN THE INTERFACE BETWEEN MECHANICAL DESIGN AND CONSTRUCTION: A RESEARCH PROPOSAL. Construction Research, 2001.
 5. Alizadeh Yeganeh, A., Design-Construction interfce problems and solutions in EPC building projects, Master Thesis, University of Art, Tehran, Iran, 2018.
 6. Sadeghi Tehrani, F.& Sobhiyah M.H., Explaining the challenges of the project integration management process, a case study in state-owned manufacturing / industrial companies, 2016.
 7. Ghalenoei, m. & Sabet Kooshaki Nian, m., Review of design and construction contracts based on the technical and executive system of Iran, 2013.
 8. Hossein Vashani, Jera Sullivan, and Mounir El Asmar, DB 2020: Analyzing and Forecasting Design-Build Market Trends. Constr. Eng. Manage., 2016, 142(6): 04016008, 2016.
 9. Park, J. and Y.H. Kwak, Design-Bid-Build (DBB) vs. Design-Build (DB) in the U.S. public transportation projects: The choice and consequences. International Journal of Project Management, 2016.
 10. Beard, J.L., M.C. Loulakis, and E.C. Wundram, Design-Build: Planning Through Development. 2001.
 11. Asmar, M.E., H. Vashani, and J. Sullivan, DB 2020: Analyzing and Forecasting Design-Build Market Trends. Constr. Eng. Manage., 2016, 142(6): 04016008, 2016.
 12. Titouan Plusquellec, Nadia Lehoux, and Y. Cimon, DESIGN-BUILD AND DESIGN-BID-BUILD IN CONSTRUCTION- A COMPARATIVE REVIEW. 2017.
 13. Tashakori, A. et al., A review of the challenges of EPC contractors in the field of procurement of construction projects, 2017.
 14. Demirkesen, S. and B. Ozorhon, Impact of integration management on construction project management performance. International Journal of Project Management, 2017. 35(8): p. 1639-1654.
 15. Rumane, A.R., Quality Managemen in Construction Projects. 2017. Second Edition.
 16. Mahdavi-Adeli, M. et al., Challenges facing DBB contracts in water and wastewater industry and The role of consulting engineers, 2012.
 17. Mitropoulos, P. and C.B. Tatum, MANAGEMENT-DRIVEN INTEGRATION. MANAGEMENT IN ENGINEERING 2000: p. 48-58.
 18. Halfawy, M.M.R. and T.M. Froese, Component-Based Framework for Implementing Integrated. JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING, 2007.
 19. Pishdad-Bozorgi, P. and J.M.d.l. Garza, Comparative Analysis of Design-Bid-Build and Design-Build From the Standpoint of Claims. Construction Research Congres, 2012.
 20. Ospina-Alvarado, A., D. Castro-Lacouture, and J.S. Roberts, Unified Framework for Construction Project Integration. Journal of Construction Engineering and Management, 2016. 142(7): p. 04016019.
 21. Thabet, W. and V. Tech, Design Construction Integration thru Virtual Construction for Improved Constructability.
 22. Shuibo Zhang, et al., Effect of Level of Owner-Provided Design on Contractor’s Design Quality in DB/EPC Projects. Construction Engineering and Management, 2019.
 23. Hornstein, H.A., The integration of project management and organizational change management is now a necessity. International Journal of Project Management, 2015. 33(2): p. 291-298.
 24. Pala, R., P. Wang, and X. Liang, The critical factors in managing relationships in international engineering, procurement, and construction (IEPC) projects of Chinese organizations. International Journal of Project Management, 2017. 35( No. 7): p. pp. 1225-1237.
 25. Mukuka, M., C. Aigbavboa, and W. Thwalac, Effects of Construction Projects Schedule Overruns: A Case of the Gauteng Province, South Africa. Procedia Manufacturing, 2015. 3(5): p. 1690-1695.