انتخاب بهینه‌ی سبد پروژه‌های عمرانی با پیمان‌های مشارکت عمومی‌-‌خصوصی از طریق بهینه‌سازی افق زمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

در بسیاری از سازمان‌ها، انتخاب سبد پروژه و فعالیت‌های مرتبط با مدیریت پروژه‌های انتخاب‌شده در طول چرخه عمر آنها از جمله مهمترین فعالیت‌های سازمان محسوب می‌شود. به نسبت محدودیت‌های مالی و فیزیکی پروژه‌ها، همواره پروژه‌های بسیاری در صف انتظار جهت اجرا می‌باشند. بنابراین انتخاب پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که یک سبد پروژه در یک افق زمانی بهینه جهت راهبری و مدیریت مناسب انتخاب و تشکیل شود. در این پژوهش به بررسی عوامل اجرایی پروژه‌های عمرانی با رویکرد بومی‌سازی قرارداد مشارکت عمومی خصوصی به شیوه‌ی مدیریت سبد پروژه و برمبنای فرهنگ مدیریت هزینه‌ای ایران پرداخته می‌شود. با توجه به جایگاه و ماهیت قراردادهای مشارکت عمومی‌ـ‌خصوصی در ایران، ده پروژه با این نوع قرارداد را با در نظر گرفتن تابع هدف برای حداکثر کردن ارزش خالص فعلی پروژه‌ها با در نظر گرفتن همزمان دو فاکتور استراتژی سرمایه‌گذاری مجدد و ارزش زمانی سرمایه انتخاب شده‌اند. سپس، مدل در نرم‌افزار لینگو کدنویسی شده و برای یافتن نتایج پژوهش، اجرا شده است. این مدل دارای یک تابع هدف است که حداکثر ارزش فعلی خالص پروژه‌هایی را که به عنوان نمونه موردی مدیریت سبد پروژه انتخاب می‌شوند را بر مبنای زمان‌های شروع مشخص نشان می‌دهد. نتایج این پژوهش در دو حالت بدست آمده که بر اساس آن مقدار تابع هدف در حالت با در نظر گرفتن استراتژی سرمایه‌گذاری مجدد و ارزش زمانی سرمایه با افق زمانی بهینه که در این پژوهش یازده سال بدست آمده است، نسبت به مقدار تابع هدف با همان شرایط برای افق زمانی مفروض بیست ساله، 59/257 میلیارد ریال صرفه‌جویی در هزینه‌های ساخت و همچنین یک سال در زمان اجرا و تکمیل پروژه‌های سبد پروژه‌ را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal Selection of a Portfolio of Construction Projects with Public-Private Partnerships through the Optimization of the Horizons

نویسندگان [English]

 • رهاد Sarami 1
 • Mirali Mohammadi 2
 • Alireza Parvishi 1
 • Majid Sabzehparvar 3
1 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Urmia Branch, Urmia, Iran
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
3 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

In many organizations, the selection of the project portfolio and activities related to the management of selected projects during their life cycle is one of the most important activities of the organization. Due to the financial and physical constraints of the projects, there are always many projects waiting to be implemented. Therefore, the selection of projects should be such that a project portfolio is selected and formed in an optimal time horizon for proper management. Regarding the position and nature of public-private partnership agreements in Iran, ten projects with public-private partnership agreements have been selected by given the objective function to maximize the net present value of the projects by simultaneously considering two factors of reinvestment strategy and time value of capital. Input data were entered into Excel software using formulas related to public-private partnership contract to specify economic parameters, complete the data and also prepare them. Then, the model is coded in Lingo software and executed to find the research results. This model has an objective function that shows the maximum net present value of projects selected as a case study of portfolio management based on specific start times. The results of this study are obtained in two cases, according to the amount of the objective function in the case with considering the reinvestment strategy and the time value of capital with the optimal time horizon obtained in this research for eleven years, compared to the value of the objective function with the same conditions, for the assumed 20-year time horizon, 257.59 billion rials have been saved in construction costs and also one year has been reduced from the completion of the construction of the project portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decision making
 • Project Portfolio Management
 • Portfolio Optimization Problem
 • Public-Private Partnership
 • Reinvestment Strategy
 • Net Present Value
 • Time Value of Capital
[1] Vetschera, R., & Almeida, A. T. (2012). A PROMETHEE-based approach to portfolio selection problems. Computers & Operations Research, 39(5), 1010-1020.
[2] Blichfeldt, B. S., & Eskerod, P. (2008). Project portfolio management–There’s more to it than what management enacts. International Journal of Project Management, 26(4), 357-365.
[3] Mohagheghi, V., Mousavi, S. M., Antuchevičienė, J., & Mojtahedi, M. (2019). Project portfolio selection problems: a review of models, uncertainty approaches, solution techniques, and case studies. Technological and Economic Development of Economy, 25(6), 1380-1412.‏
[4] Baker, N. R. (1974). R & D project selection models: An assessment. IEEE Transactions on Engineering Management, 21(4), 165-171.
[5] Mehrez, A., & Sinuany-Stern, Z. (1983). An interactive approach for project selection. Journal of the Operational Research Society, 34(7), 621-626.
[6] Danila, N. (1989). Strategic evaluation and selection of R&D projects. R&D Management, 19(1), 47-62.
[7] Liu, S.-T. (2011). A Fuzzy Modeling for Fuzzy Portfolio Optimization. Expert Systems with Applications, 38(11), 13803-13809.
[8] Bhattacharyya, R., Kumar, P., & Kar, S. (2011). Fuzzy R&D portfolio selection of interdependent projects. Computers & Mathematics with Applications, 62(10), 3857-3870.
[9] Ghapanchi, A. H., Tavana, M., Khakbaz, M. H., & Low, G. (2012). A Methodology for Selecting Portfolios of Projects with Interactions and Under Uncertainty. International Journal of Project Management, 30(7), 791-803.
[10] Medaglia, A. L., Graves, S. B., & Ringuest, J. L. (2007). A Multiobjective Evolutionary Approach for Linearly Constrained Project Selection under Uncertainty. European Journal of Operational Research, 179(3), 869-894.
[11] Gregory, C., Darby-Dowman, K., & Mitraa, G. (2011). Robust optimization and portfolio selection: The cost of robustness. European Journal of Operational Research, 212(2), 417-428.
[12] Petit, Y. (2012). Project portfolios in dynamic environments: Organizing for uncertainty. International Journal of Project Management, 30(5), 539-553.
[13] Shen, Y., Zhang, X., & Siu, T. K. (2014). Mean–variance portfolio selection under a constant elasticity of variance model. Operations Research Letters, 42(5), 337-342.
[14] Ghasemzadeh, F., Archer, N., & Iyogun, P. (1999). A zero-one model for project portfolio selection and scheduling. Journal of the Operational Research Society, 50(7), 745-755.
[15] Sefair, J. A., & Medaglia, A. L. (2005). Towards a model for selection and scheduling of risky projects. Systems and Information Engineering Design Symposium (pp. 158-164). IEEE.
[16] SHOU, Y.-y., & HUANG, Y.-l. (2010). Combinatorial auction algorithm for project portfolio selection and scheduling to maximize the net present value. Journal of Zhejiang University-SCIENCE C (Computers & Electronics), 11(7), 562-574.
[17] Belenky, A. S. (2012). A Boolean Programming Problem Of Choosing An Optimal Portfolio Of Projects And Optimal Schedules For Them By Reinvesting Within The Portfolio The Profit From Project Implementation. Applied Mathematics Letters, 25(10), 1279-1284.
[18] Jafarzadeh, M., Tareghian, H. R., Rahbarnia, F., & Ghanbari, R. (2015). Optimal selection of project portfolios using reinvestment strategy within a flexible time horizon. European Journal of Operational Research, 243(2), 658-664.
[19] Huang, X., & You, Y. (2017). Optimal Mixed Project and Security Portfolio Selection under Reinvestment Strategy. International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Application (ICIMSA) (pp. 1-5). IEEE.
[20] Amirian, H., & Sahraeian, R. (2018). A Novel Project Selection Scheduling Model. Closing the Gap Between Practice and Research in Industrial Engineering (pp. 85-94). Springer, Cham.