ارزیابی ظرفیت نهایی و عملکرد دیوار های برشی کامپوزیت با سخت‌کننده‌های T-شکل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

3 استاد، دانشگاه تبریز

چکیده

دیوار برشی ورق فولادی کامپوزیت (CSPSW) یک سیستم سازه‌ای نسبتاً جدید است که برای بهبود عملکرد دیوارهای برشی صفحه فولادی با افزودن یک یا دو لایه دیوار بتونی به صفحه پر کننده پیشنهاد شده است. بعلاوه، کمانش ورق فولادی پر کننده تأثیر منفی قابل توجهی بر مقاومت برشی و ظرفیت اتلاف انرژی سیستم دیوار برشی فولادی دارد. بر این اساس، در این مطالعه با استفاده از روش المان محدود، عملکرد و رفتار دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت با استفاده از سخت‌کننده‌های T-شکل برای جلوگیری از کمانش ورق فولادی و افزایش ظرفیت سیستم CSPSW استفاده شده است. در این مقاله، پس از مدلسازی دیوار برشی فولادی کامپوزیت با روش های المان محدود و کالیبراسیون مدل‌ها با نتایج تجربی، اثر پارامترهایی مانند نوع سخت‌کننده و تعداد سخت‌کننده مورد بررسی قرار گرفته است. نوع چیدمان سخت‌کننده ها شامل عمودی، افقی، مورب و ترکیبی از سخت‌کننده های T-شکل است. بر ای ارزیابی و بررسی تاثیر نوع چیدمان سخت‌کننده‌ها، ظرفیت نهایی، کمانش صفحات ورق، تنش فون میزس و حالت‌های خرابی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که نحوه چیدمان سخت‌کننده‌ها عمودی و افقی تأثیر قابل توجهی بر ظرفیت و عملکرد CSPSW ندارد. همچنین، به طوری که استفاده از سخت‌کننده های عمودی یا افقی تأثیر قابل توجهی بر ظرفیت و عملکرد CSPSW ندارد. از طرف دیگر ، استفاده از سخت‌کننده های مورب به طور بالقوه بر عملکرد CSPSW تأثیر گذاشته و ظرفیت دیوارهای برشی فولادی را تا 25٪ افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of capacity and performance of composite shear walls with T-shaped stiffeners

نویسندگان [English]

  • Hadi Zarrin-Tala 1
  • Ahmad Maleki 2
  • Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin 3
1 Department of Civil Engineering, Maragheh branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Maragheh branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
3 Professor of Faculty of Civil Engineering
چکیده [English]

Composite steel sheet shear wall (CSPSW) is a relatively new structural system that has been proposed to improve the performance of steel sheet shear walls by adding one or two layers of concrete wall to the filler plate. In addition, the buckling of the filler steel sheet has a significant negative effect on the shear strength and energy dissipation capacity of general systems. Accordingly, in this study, using the finite element method (FE), the performance and behavior of composite steel shear walls using T-shaped hardeners to prevent buckling of the filler steel sheet and increase the capacity of the CSPSW system have been investigated. In this paper, after modeling the shear walls of composite steel sheets with finite element methods and calibrating the models with experimental results, the effect of parameters such as the type of hardener including vertical, horizontal, diagonal and a combination of T-shaped stiffeners and its effect On the final capacity, the buckling of the sheet plates, the von Mises stress and the failure states have been investigated. The results show that the arrangement of vertical and horizontal stiffeners does not have a significant effect on the capacity and performance of CSPSW. Also, the use of vertical or horizontal stiffeners does not significantly affect the capacity and performance of CSPSW. On the other hand, the use of diagonal hardeners potentially affects the performance of CSPSW and increases the capacity of steel shear walls by up to 25%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite steel shear walls
  • system performance
  • T- shaped stiffeners
  • final capacity
  • finite element method
[1] Gorji Azandariani M, Gholhaki M, Kafi MA, Zirakian T, Khan A, Abdolmaleki H, et al. Investigation of performance of steel plate shear walls with partial plate-column connection (SPSW-PC). Steel Compos Struct 2021;39:109–23. https://doi.org/10.12989/scs.2021.39.1.109.
[2] Monsef Ahmadi H, Sheidaii M, Boudaghi H, De Matteis G. Experimental and numerical study on largely perforated steel shear plates with rectangular tube–shaped links. Adv Struct Eng 2020;23:3307–22. https://doi.org/10.1177/1369433220937147.
[3] Kalali H, Hajsadeghi M, Zirakian T, Alaee FJ. Hysteretic performance of SPSWs with trapezoidally horizontal corrugated web-plates. Steel Compos Struct 2015;19:277–92. https://doi.org/10.12989/scs.2015.19.2.277.
[4] Soltani N, Abedi K, Poursha M, Golabi H. An investigation of seismic parameters of low yield strength steel plate shear walls. Earthq Struct 2017;12:713–23. https://doi.org/10.12989/eas.2017.12.6.713.
[5] AISC 341-10. Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, (ANSI/AISC 341-10) 2010.
[6] Xu L, Li Z, Lv Y. Nonlinear seismic damage control of steel frame-steel plate shear wall structures using MR dampers. Earthq Struct 2014;7:937–53. https://doi.org/10.12989/eas.2014.7.6.937.
[7] Korkmaz HH, Ecemis AS. Seismic upgrading of reinforced concrete frames with steel plate shear walls. Earthq Struct 2017;13:473–84. https://doi.org/10.12989/eas.2017.13.5.473.
[8] Fathy E. Seismic assessment of thin steel plate shear walls with outrigger system. Struct Eng Mech 2020;74:267–82. https://doi.org/10.12989/sem.2020.74.2.267.
[9] Zoghi MA, Mirtaheri M. Progressive collapse analysis of steel building considering effects of infill panels. Struct Eng Mech 2016;59:59–82. https://doi.org/10.12989/sem.2016.59.1.059.
[10]        Sabouri-Ghomi S, Sajjadi SRA. Experimental and theoretical studies of steel shear walls with and without stiffeners. J Constr Steel Res 2012;75:152–9. https://doi.org/10.1016/J.JCSR.2012.03.018.
[11]        Chen L, Mahmoud H, Tong SM, Zhou Y. Seismic behavior of double steel plate-HSC composite walls. Eng Struct 2015;102:1–12. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.08.017.
[12]        Yang Y, Liu J, Fan J. Buckling behavior of double-skin composite walls: An experimental and modeling study. J Constr Steel Res 2016;121:126–35. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2016.01.019.
[13]        Astaneh-Asl A. Seismic behavior and design of composite steel plate shear walls. Structural Steel Educational Council, USA: 2002.
[14]        Zhao Q, Astaneh-Asl A. Cyclic Behavior of Traditional and Innovative Composite Shear Walls. J Struct Eng 2004;130:271–84. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(2004)130:2(271).
[15]        Rahai A, Hatami F. Evaluation of composite shear wall behavior under cyclic loadings. J Constr Steel Res 2009;65:1528–37. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2009.03.011.
[16]        Guo L, Rong Q, Ma X, Zhang S. Behavior of steel plate shear wall connected to frame beams only. Int J Steel Struct 2011;11:467–79. https://doi.org/10.1007/s13296-011-4006-7.
[17]        Shafaei S, Ayazi A, Farahbod F. The effect of concrete panel thickness upon composite steel plate shear walls. J Constr Steel Res 2016;117:81–90. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2015.10.006.
[18]        Arabzadeh A, Soltani M, Ayazi A. Experimental investigation of composite shear walls under shear loadings. Thin-Walled Struct 2011;49:842–54. https://doi.org/10.1016/j.tws.2011.02.009.
[19]        Sigariyazd MA, Joghataie A, Attari NKA. Analysis and design recommendations for diagonally stiffened steel plate shear walls. Thin-Walled Struct 2016;103:72–80. https://doi.org/10.1016/j.tws.2016.02.008.
[20]        Alavi E, Nateghi F. Experimental Study of Diagonally Stiffened Steel Plate Shear Walls. J Struct Eng 2013;139:1795–811. https://doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541x.0000750.
[21]        Alinia MM, Sarraf Shirazi R. On the design of stiffeners in steel plate shear walls. J Constr Steel Res 2009;65:2069–77. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2009.06.009.
[22]        Yu JG, Hao JP. Behaviour of semi-rigid steel frames with steel plate shear walls. Adv Steel Constr 2016;12:154–73. https://doi.org/10.18057/IJASC.2016.12.2.5.
[23]        Guo HC, Li YL, Liang G, Liu YH. Experimental study of cross stiffened steel plate shear wall with semi-rigid connected frame. J Constr Steel Res 2017;135:69–82. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.04.009.
[24]        Zhang Y, Song Y, Zhu G, Jiang Z. Hysteretic performance and shear deformation of external ring- stiffened joint between composite CFST column and steel beam. Jianzhu Jiegou Xuebao/Journal Build Struct 2020;41:154–64. https://doi.org/10.14006/j.jzjgxb.2018.0131.
[25]        Wei MW, Liew JYR, Fu XY. Panel action of novel partially connected buckling-restrained steel plate shear walls. J Constr Steel Res 2017;128:483–97. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2016.09.008.
[26]        Jin S, Bai J, Ou J. Seismic behavior of a buckling-restrained steel plate shear wall with inclined slots. J Constr Steel Res 2017;129:1–11. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2016.10.005.
[27]        Rassouli B, Shafaei S, Ayazi A, Farahbod F. Experimental and numerical study on steel-concrete composite shear wall using light-weight concrete. J Constr Steel Res 2016;126:117–28. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2016.07.016.
[28]        Li X, Li X. Steel plates and concrete filled composite shear walls related nuclear structural engineering: Experimental study for out-of-plane cyclic loading. Nucl Eng Des 2017;315:144–54. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2017.02.019.
[29]        Qin Y, Shu GP, Fan SG, Lu JY, Cao S, Han JH. Strength of double skin steel-concrete composite walls. Int J Steel Struct 2017;17:535–41. https://doi.org/10.1007/s13296-017-6013-9.
[30]        Nguyen NH, Whittaker AS. Numerical modelling of steel-plate concrete composite shear walls. Eng Struct 2017;150:1–11. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.06.030.
[31]        ABAQUS-6.10. Standard user’s manual. Hibbitt, Karlsson and Sorensen, Inc. 2010.
[32]        Behbahanifard MR, Grondin GY, Elwi AE. Experimental and numerical investigation of steel plate shear walls. Structural Engineering Report, Rep. No. 254: 2003.
[33]        Mansouri I, Arabzadeh A, Farzampour A, Hu JW, Mansouri I, Arabzadeh A, et al. Seismic behavior investigation of the steel multi-story moment frames with steel plate shear walls. Steel Compos Struct 2020;37:91. https://doi.org/10.12989/SCS.2020.37.1.091.
[34]        Gorji Azandariani M, Rousta AM, Mohammadi M, Rashidi M, Abdolmaleki H. Numerical and analytical study of ultimate capacity of steel plate shear walls with partial plate-column connection (SPSW-PC). Structures 2021;33:3066–80. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2021.06.046.
[35]        Usefi N, Ronagh H, Sharafi P. Lateral performance of a new hybrid CFS shear wall panel for mid-riseconstruction. J Constr Steel Res 2020;168:106000. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2020.106000.
[36]        Usefi N, Ronagh H. Seismic characteristics of hybrid cold-formed steel wall panels. Structures 2020;27:718–31. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2020.06.033.
[37]        Elchalakani M, Patel VI, Karrech A, Hassanein MF, Fawzia S, Yang B. Finite element simulation of circular short CFDST columns under axial compression. Structures 2019;20:607–19. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2019.06.004.
[38]        Ghanbari-Ghazijahani T, Nabati A, Gorji Azandariani M, Fanaie N. Crushing of steel tubes with different infills under partial axial loading. Thin-Walled Struct 2020;149:106614. https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.106614.
[39]        Adibi M, Talebkhaha R, Yahyaabadib A. Simulation of cyclic response of precast concrete beam-column joints. Comput Concr 2019;24:223–36. https://doi.org/10.12989/cac.2019.24.3.223.
[40]        Sasmal S, Novák B, Ramanjaneyulu K. Numerical analysis of under-designed reinforced concrete beam-column joints under cyclic loading. Comput Concr 2010;7:203–20. https://doi.org/10.12989/cac.2010.7.3.203.
[41]        Mander JB, Priestley MJN, Park R. Theoretical Stress‐Strain Model for Confined Concrete. J Struct Eng 1988;114:1804–26. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1988)114:8(1804).
[42]        Yang YF, Zhu LT. Recycled aggregate concrete filled steel SHS beam-columns subjected to cyclic loading. Steel Compos Struct 2009;9:19–38. https://doi.org/10.12989/scs.2009.9.1.019.
[43]        American Concrete Institute. Building Code Requirements for Structural Concrete and (ACI 318-14) Commentary. Farmington Hills (MI), Detroit, USA: 2014.
[44]        Han LH, Yao GH, Zhao XL. Behavior and calculation on concrete-filled steel CHS (circular hollow section) beam-columns. Steel Compos Struct 2004;4:169–88. https://doi.org/10.12989/scs.2004.4.3.169.
[45]        Campione G, Scibilia N. Beam-column behavior of concrete filled steel tubes. Steel Compos Struct 2002;2:259–76. https://doi.org/10.12989/scs.2002.2.4.259.
[46]        Liu D, Li H, Ren H. Study on the performance of concrete-filled steel tube beam-column joints of new types. Comput Concr 2020;26:547–63. https://doi.org/10.12989/cac.2020.26.6.547.