اثر اسید سولفوریک بر مقاومت ودوام بتن حاوی خرده تایر ضایعاتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه یاسوج، دانشکده صنعت و معدن،چرام، ایران

2 استادیار، دانشگاه صنعتی بیرجند، گروه مهندسی عمران، بیرجند، ایران.

10.22065/jsce.2021.298577.2605

چکیده

وجود محیط‌های اسیدی و خورنده، لزوم افزایش تحقیقات درباره بتن‌های جدید که در طرح اختلاط آنها از مواد جایگزین سیمان و یا سنگدانه استفاده شده است را اجتناب ناپذیر کرده است. استفاده از تایرهای فرسوده در بتن به عنوان بخشی از سنگدانه بتن در سالیان گذشته مورد ارزیابی و تحقیقات گوناگونی قرار گرفته است. در این مقاله، مقاومت و نفوذپذیری بتن حاوی خرده تایر که در معرض اسید سولفوریک قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدین منظور 5، 10 و 15 درصد از ماسه طرح اختلاط با خرده تایر به صورت حجمی جایگزین گردید و بعد از ساخت بتن، نمونه‌ها تا 7 روز در شرایط استاندارد عمل‌آوری شده و سپس در آب حاوی اسید سولفوریک 5درصد برای ادامه‌ی عمل‌آوری قرار داده می‌شوند. بر روی نمونه‌ها در سن 28 و 90 روز، آزمایشات مقاومت فشاری و عمق نفوذ آب تحت فشار انجام گرفته است. نتایج مقاومت فشاری نشان می‌دهد که به صورت کلی، مقاومت فشاری در محیط اسیدی کاهش یافته است؛ به طوریکه مقاومت نمونه‌های عمل آوری شده در محیط اسید سولفوریک در سن 28 روز، 27 درصد و در سن 90 روز، 45 درصد کمتر از نمونه‌های عمل آوری شده در محیط استاندارد بوده‌اند. هر چند با افزایش درصد خرده تایر مقاومت فشاری نمونه‌ها در همه سنین کاهش یافته است ولی درصد خرده تایر تاثیر چندانی در مقدار اختلاف ناشی از تغییر شرایط عمل‌آوری نداشته است. نفوذپذیری نمونه‌ها با افزایش درصد خرده تایر افزایش یافته است و همچنین نمونه‌های نگهداری شده در اسید سولفوریک نفوذپذیری بیشتری را نشان داده‌اند. نفوذپذیری با تغییر محیط عمل‌آوری به اسید سولفوریک تا 13 درصد افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of sulfuric acid on the strength and durability of concrete containing waste tire crumbs

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Hosseini 1
  • Mansour Bagheri 2
1 Assistant Professor, Faculty of Technology and Mining, Yasouj University, Choram, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Birjand University of Technology, Birjand, Iran
چکیده [English]

The acidic and corrosive environments have necessitated the need for more research on the new concrete that uses cement or aggregates substitutes in their mixing design. The use of waste tires in concrete as part of concrete aggregates has been evaluated and researched in recent years. In this paper, the strength and permeability of concrete containing crumbed tires exposed to sulfuric acid were investigated. For this purpose, 5, 10, and 15% of the sand of the concrete mixing design were replaced with the crumbed tire. After making the concrete, the samples were cured in standard conditions for up to 7 days and then placed in water containing 5% sulfuric acid to continue the curing. The compression strength and water penetration depth tests were performed on the samples at 28 and 90 days. Although the compressive strength of the samples has decreased with increasing the percentage of crumbed-tire, the percentage of crumbed-tire has not had much effect on the amount of difference due to changing curing conditions. The permeability of the concrete increased with increasing the percentage of crumbed-tire and also the samples stored in sulfuric acid showed more permeability. Permeability increased by 13% by changing the curing environment to sulfuric acid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concrete
  • crumbed tire
  • sulfuric acid
  • curing
  • permeability
  • compressive strength