رویکردی برای موفقیت پروژه‌های عمران شهری مبتنی بر معیارهای مدیریت ریسک با روشFOWA

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مهندسی عمران، مدیریت ساخت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 2- استادیار یار گروه مهندسی عمران ، مدیریت ساخت ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

3 - کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مدیریت ساخت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22065/jsce.2022.317940.2659

چکیده

با افزایش روز افزون شهرنشینی و گسترش شهرها انجام طرح های توسعه ای و اجرای مناسب پروژه‌های شهری که همه جوانب زندگی شهری و نیازهای شهروندان را برطرف نمایـد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پروژه‌های شهری ، همچون سایر پروژه های عمرانی موفقیت و رضایت مندی کلیه ذینفعان مهم ترین امر در مدیریت پروژه است. هدف این تحقیق ارزیابی پروژه‌های عمرانی شهر کرج و ارائه راهکارهائی در جهت اجرای بهتر و مناسب تر انهاست. لذا ابتدا پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مولفه‌های مستخرج از مطالعات پیشین تهیه گردید و میان متخصصان ‌پروژه‌های عمرانی در شهرداری کرج توزیع شد که داده‌ها با استفاده از یکی از رو‌ش‌های نوین تصمیم گیری بر مبنای خصوصیت ذهنی افراد تصمیم گیرنده با بکارگیری معیارهای مدیریت ریسک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در بین عوامل ایجاد ریسک در پروژوه های عمران شهری ، عامل منابع مالی و اقتصادی به عنوان موثرترین و عامل قوانین و مقررات به عنوان ضعیف ترین عامل در موفقیت پروژه‌های عمرانی از منظر مدیران ریسک گریز و ریسک پذیر شناسائی شدند و با استفاده از آزمون فریدمن در بین حوزه‌های 10گانه استاندارد مدیریت پروژه آمریکا ،مدیریت هزینه با ضریب 8.24 و مدیریت زمان با ضریب 8.15 و مدیریت یکپارچگی 7.75 به عنوان بالاترین حوزه‌های دانش شناخته شدند. در نهایت با شناسائی و رتبه‌بندی عوامل ایجاد ریسک، الگویی با راهکارهای تفصیلی در جهت موفقیت پروژه‌های عمران شهری ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An approach to the success of urban development projects based on risk management criteria with FOWA method

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Kazemeini 1
 • Matin Baymany Nezhad 2
 • Kamal Sheykh hasani 3
1 - Assistant Professor of Civil Engineering, Construction Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Construction Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Master of Civil Engineering, Construction Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

With the increasing urbanization and expansion of cities, the implementation of development plans and proper implementation of urban projects that meet all aspects of urban life and the needs of citizens, is an inevitable necessity. In urban projects, as in other construction projects, the success and satisfaction of all stakeholders is the most important thing in project management. The purpose of this study is to evaluate the development projects of Karaj and provide solutions for their better and more appropriate implementation. Therefore, a researcher-made questionnaire was prepared based on the components extracted from previous studies and distributed among civil engineering experts in Karaj Municipality. The data were used using one of the new decision-making methods based on the mental characteristics of decision-makers. Risk management criteria have been analyzed. The results of the study showed that among the risk factors in urban development projects, the factor of financial and economic resources as the most effective and the factor of rules and regulations as the weakest factor in the success of construction projects from the perspective of risk-averse managers. Using Friedman test, among the 10 areas of the American Project Management Standard, cost management with a coefficient of 8.24, time management with a coefficient of 8.15 and integration management with 7.75 were recognized as the highest areas of knowledge. Finally, by identifying and ranking the risk factors, a model with detailed solutions for the success of urban development projects is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Success
 • risk management
 • cost
 • time
 • development project
 • FOWA
 • تاریخ دریافت: 22 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 29 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 04 بهمن 1400