رویکردی برای موفقیت پروژه‌های عمران شهری مبتنی بر معیارهای مدیریت ریسک با روشFOWA

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مهندسی عمران، مدیریت ساخت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 2- استادیار یار گروه مهندسی عمران ، مدیریت ساخت ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

3 - کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مدیریت ساخت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

با افزایش روز افزون شهرنشینی و گسترش شهرها انجام طرح های توسعه ای و اجرای مناسب پروژه‌های شهری که همه جوانب زندگی شهری و نیازهای شهروندان را برطرف نمایـد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پروژه‌های شهری ، همچون سایر پروژه های عمرانی موفقیت و رضایت مندی کلیه ذینفعان مهم ترین امر در مدیریت پروژه است. هدف این تحقیق ارزیابی پروژه‌های عمرانی شهر کرج و ارائه راهکارهائی در جهت اجرای بهتر و مناسب تر انهاست. لذا ابتدا پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مولفه‌های مستخرج از مطالعات پیشین تهیه گردید و میان متخصصان ‌پروژه‌های عمرانی در شهرداری کرج توزیع شد که داده‌ها با استفاده از یکی از رو‌ش‌های نوین تصمیم گیری بر مبنای خصوصیت ذهنی افراد تصمیم گیرنده با بکارگیری معیارهای مدیریت ریسک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در بین عوامل ایجاد ریسک در پروژوه های عمران شهری ، عامل منابع مالی و اقتصادی به عنوان موثرترین و عامل قوانین و مقررات به عنوان ضعیف ترین عامل در موفقیت پروژه‌های عمرانی از منظر مدیران ریسک گریز و ریسک پذیر شناسائی شدند و با استفاده از آزمون فریدمن در بین حوزه‌های 10گانه استاندارد مدیریت پروژه آمریکا ،مدیریت هزینه با ضریب 8.24 و مدیریت زمان با ضریب 8.15 و مدیریت یکپارچگی 7.75 به عنوان بالاترین حوزه‌های دانش شناخته شدند. در نهایت با شناسائی و رتبه‌بندی عوامل ایجاد ریسک، الگویی با راهکارهای تفصیلی در جهت موفقیت پروژه‌های عمران شهری ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An approach to the success of urban development projects based on risk management criteria with FOWA method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Kazemeini 1
  • Matin Baymany Nezhad 2
  • Kamal Sheykh hasani 3
1 - Assistant Professor of Civil Engineering, Construction Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Construction Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Master of Civil Engineering, Construction Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

With the increasing urbanization and expansion of cities, the implementation of development plans and proper implementation of urban projects that meet all aspects of urban life and the needs of citizens, is an inevitable necessity. In urban projects, as in other construction projects, the success and satisfaction of all stakeholders is the most important thing in project management. The purpose of this study is to evaluate the development projects of Karaj and provide solutions for their better and more appropriate implementation. Therefore, a researcher-made questionnaire was prepared based on the components extracted from previous studies and distributed among civil engineering experts in Karaj Municipality. The data were used using one of the new decision-making methods based on the mental characteristics of decision-makers. Risk management criteria have been analyzed. The results of the study showed that among the risk factors in urban development projects, the factor of financial and economic resources as the most effective and the factor of rules and regulations as the weakest factor in the success of construction projects from the perspective of risk-averse managers. Using Friedman test, among the 10 areas of the American Project Management Standard, cost management with a coefficient of 8.24, time management with a coefficient of 8.15 and integration management with 7.75 were recognized as the highest areas of knowledge. Finally, by identifying and ranking the risk factors, a model with detailed solutions for the success of urban development projects is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Success
  • risk management
  • cost
  • time
  • development project
  • FOWA
[1] Zanjirchi, Seyed Mahmoud, Azizi, Fatemeh, Amani, Maryam. (1396). 'Presenting a Model for Predicting the Success Rate of Civil Projects by Combining Taguchi Experimental Design Technique and Gray Taxonomy', Amirkabir Civil Engineering Journal, 49 (1), pp. 185-196. doi: 10.22060 / ceej.2016.703 (in Persian)
[2] Askari, MD (2011). Analysis and ranking of project risk in large industries using fuzzy method, Master's thesis in economic socio-economic systems, Isfahan University of Technology.
[3] Snyder CS. A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK (®) Guide 2014. Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute; 2014.
[4] Pender S. Managing incomplete knowledge: why risk management is not sufficient. Int J Project Manag. 2001;19(2):79-87. DOI: 10.1016/S0263-7863(99) 00052-6
[5] M. A., Guerrero; Y., Villacampa; A., Montoyo; Modeling Construction Time in Spanish Building Projects, International Journal of Project Management Vol. 32, pp. 861‑873, 2013
[6] Olfat, Laia, Khosravani, Farzaneh, Jalali, Reza. Identification and Prioritization of Project Risk Based on PMBOK Fuzzy Approach (Case Study: Non-Surface Intersection Projects in Bushehr Province). Industrial Management Studies, 8 (19), 147-163. 1389.
[7] Bahadori Kosaji Zare, Mehdi; Alireza Mir Jalili and Mohammad Mirabi, 2015, Ranking and Evaluation of Factors Affecting the Success of the Construction Project Management Team, International Conference on Architecture, Urban Planning, Civil Engineering, Art and Environment (in Persian)
[8] Baradaran, Mahmoud, Heydariyeh, Seyed Abdollah, (2015), Identifying and Modeling Factors Affecting Risk Management in Construction Projects (Case Study of Semnan Government Projects), Third National Conference on New Approaches in Humanities, Challenges and Solutions. ( in Persian)
[9] Movahedifar, Seyed Mojtaba and Ali Rahmi Momen, (2015), Identifying the effective factors in the success of government development projects and prioritizing it with AHP model, Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of Islamic World, Tabriz, University of Tabriz - Shahid University Civil Center - Tabriz Municipality University of Applied Sciences (in Persian)
[10]  Shoul A, Hakimi I. Identifying and Classifying the Causes of Delay in Construction Projects (Case: City of Sirjan). IUESA. 2019; 7 (27) :65-75URL: http://iueam.ir/article-1-1247-fa.html
[11] Shoushtarian, Hesam. (1398), A review of the factors affecting the success or failure of construction contracts in the project (engineering, procurement, construction) EPC. Journal of Civil Engineering and Project 38-44 (in Persian)
[12] Taylan, O., Bafail, A. O., Abdulaal, R.M.S., Kabli, M.R., (2014), Construction projects selection and risk assessment by fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methodologies. Applied Soft Computing, 17, 105–116.
[13] da. Silva & Crispim. José António The project risk management process a preliminary study International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies 2014 Vol. 16 pp. 943-949.
[14] Devanshu Pandit ، Sanjay Yadav، Sardar Vallabhbhai ، Factors affecting efficient construction project design development: A perspective from India، December 2015 International Journal of Construction Supply Chain Management 5(2):52-67 DOI:10.14424/ijcscm502015-52-67
[15]  Al Hajj, Assem. Zraunig, Mario M. (2018), The Impact of Project Management Implementation on the Successful Completion of Projects in Construction, International Journal of Innovation, Management and Technology 2004.
[16] Kazemi، A.، Katebi، A.، & Kazemi، M. H. (2018). Causes of delay in construction projects: The case of oil and gas projects. International Journal of Advanced Research in Engineering، 4(1)، 11-16.
[17] Duaa ،Khlaifat ؛ Reem E ،Alyagoub ؛Rateb Sweis ؛Factors leading to construction projects' failure in Jordon، Journal International Journal of Construction Management  Volume 19, 2019 - Issue 1 ،doi.org/10.1080/15623599.2017.1382092
[18] Hai Nguyen ، 2020، Empirical Analysis of a Management Function’s Failures in Construction Project Delay ، J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2020, 6(2), 26; https://doi.org/10.3390/joitmc6020026
[19]  Mohamed Saad Bajjou, Anas Chafi. (2020) Identifying and Managing Critical Waste Factors for Lean Construction Projects. Engineering Management Journal 32:1, pages 2-13
[20]  Dao, TN., Chen, PH. & Nguyen, TQ. (2021) Critical Success Factors and a Contractual Framework for Construction Projects Adopting Building Information Modeling in Vietnam. Int J Civ Eng 19, 85–102 (2021). https://doi.org/10.1007/s40999-020-00542-3، Springer
[21]  Ullah, S., Mufti, N.A., Qaiser Saleem, M., Hussain, A., Lodhi, R.N. and Asad, R., 2022. Identification of Factors Affecting Risk Appetite of Organizations in Selection of Mega Construction Projects. Buildings, 12(1), p.2.
[22]  Obondi, K., 2022. The utilization of project risk monitoring and control practices and their relationship with project success in construction projects. Journal of Project Management, 7(1), pp.35-52.
[23] Callistus Tengan  &Clinton Aigbavboa، 2021،  Validating factors influencing monitoring and evaluation in the Ghanaian construction industry: a Delphi study approach، International Journal of Construction Management Volume 21, 2021 - Issue 3، https://doi.org/10.1080/15623599.2018.1512353
[24] Chapman, C.B., Ward, S.C. (2003). Project risk management: Processes, Techniques and Insights, John Wiley, Second edition. UK: Chichester
[25] Yager, R.R., (1988) "On ordered weighted averaging aggregation operators in multi-criteria decision making", IEEE Trans.Systems, Man Cybernet. 18, pp.183–190.
[26] Kazemini, Mohammad Javad, Shirangi, Seyed Ehsan, Baghdadi, Mehdi. (2019). 'Risk Assessment and Risk Avoidance Model for Factors Affecting Sustainable Municipal Revenues for Optimal Management of Construction Projects (Case Study: Karaj Municipality)', Journal of Structural and Construction Engineering, (online), pp. -. doi: 10.22065 / jsce.2019.168183.1765
]27[ Shahab Saquib Sohail, Jamshed Siddiqui, Rashid Ali،(2018). An OWA - Based Ranking Approach for University Books Recommendation،  International Journal of Intelligent Systems, VOL. 33, 396–416 (2018).doi 10.1002/int.21937
]28[ Nazari-Shirkouhi, S., Miri-Nargesi, S., & Ansarinejad, A. (2017). A fuzzy decision making methodology based on fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS with a case study for information systems outsourcing decisions. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 32(6), 3921-3943.