بررسی عددی اتصال تیر فولادی پیوستۀ میان گذر و ستون CFT دایره‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی ، بخش مهندسی سازه، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

2 دانشجوی دکترا، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

ستون‌های فولادی متشکل از مقاطع توخالی سازه‌ای پر شده با بتن یکی از بهترین گزینه‌ها برای تامین مقاومت و سختی مورد نیاز از طریق عملکرد مرکب بتن و فولاد هستند. از طرف دیگر، اتصالات ستون لوله‌ای HSS و تیر فولادی که تاکنون پیشنهاد شده در اکثر موارد شامل جزئیات و جوشکاری پیچیده بوده است که رفتار و اجرای اتصال را پیچیده می‌کند. لذا در این تحقیق تلاش شده است که از این اتصالات پیچیده پرهیز گردد و از اتصالی با کارایی بالا و نحوۀ اجرای راحت‌تر بهره گرفته شود. در مقاله حاضر، با مدل‌سازی عددی اتصال تیر فولادی پیوستۀ میان‌گذر در ستونهای CFT لوله‌ای شکل توسط نرم‌افزار اجزاء محدود، تاثیر قطر لوله فولادی، ضخامت لوله فولادی، ضخامت بال و جان تیر و همچنین میزان بار محوری اعمالی به ستون مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل‌های بار افزون نشان داد که نسبت ظرفیت لنگر خمشی ستون به ظرفیت لنگر خمشی تیر (Mpc/Mpb) نقش عمده‌ای در میزان تاثیر سایر پارامترهای مورد مطالعه دارد. در محدوده Mpc/Mpb  0.6 لنگر نهایی و شکل پذیری اتصال رابطه مستقیم با تغییرات ضخامت جداره لوله فولادی دارد. در محدوده Mpc/Mpb  0.6 لنگر نهایی و شکل پذیری اتصال رابطه مستقیم با تغییرات ضخامت بال و جان تیر فولادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of connection of continuous steel beam and CFT circular column

نویسندگان [English]

  • Sohail Majid Zamani 1
  • Ahmad Sabzei 2
1 Faculty Member, Structural Engineering Dept., Road, Housing and Urban Development Research Center
2 PhD candidate, Road Housing and Urban Development Research Center
چکیده [English]

Steel columns composed of hollow structural section filled with concrete are one of the best solutions for providing the required strength and stiffness through the composite action of steel and concrete. The HSS column and steel beam connections proposed so far have included complex details and extensive welding in most cases, which complicates the construction of the connection and also its behavior. Hence, in this research, an attempt is made to avoid these complexities and to employ a connection with high efficiency and easier implementation by passing a continuous steel beam through tubular CFT columns. The influence of the steel tube diameter, the thickness of the steel tube, the thickness of the beam flange and web and also the amount of axial load applied to the column are investigated by numerical modeling using finite element method. The results of the pushover analysis show that the ratio between the bending moment capacity of the column and that of the beam (Mpc/Mpb) plays a significant role in the effect of the other studied parameters. In the range of Mpc / Mpb‌ < 0.6, variation of the the steel tube wall thickness directly influences the ultimate moment of the connection and its ductility. On the other hand, in the range of Mpc / Mpb > 0.6, the ultimate moment and ductility of the connection are directly linked to the thicknesses of the flange and web of the steel beam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • composite column
  • steel tube
  • bearing capacity
  • ductility
  • connection
[1] Morino, Sh., Uchikoshi, M., Yamaguchi, I. (2001). Concrete-filled steel tube column system-its advantages. Journal of steel structures, Vol. 1, pp. 33-44.
[2] Ying, W. (2006). Development of new CFT columns-CFT beam Frame Structure using Self-compacting Concrete. Kochi University of Technology, Japan.
[3] Kurobane, Y., Packer, JA., Wardenier, J., Yeomans, N. (2004). Design guide for structural hollow section column connections. CIDECT Design Guide. No. 9, Koln Germany: CIDECT and Verlag TUV Rheinland GmbH.
[4] Elremaily, A., Azizinamini, A. (2001). Experimental behavior of steel beam to CFT column connections. Journal of constructional steel research, Vol. 57, No. 10, pp. 1099-1119.
[5] Azizinamini, A., Schneider, SP. (2004). Moment Connections to Circular Concrete-Filled Steel Tube Columns. Journal of Structural engineering, Vol. 130, No. 2, pp. 213-224.
[6] Wang, JF., Hanb, LH., Uy, b. (2009). Behavior of flush end plate joints to concrete-filled steel tubular columns. Journal of constructional steel research, Vol. 65, pp. 925-939.
[7] Sheet, L., Gunasekaran, U., MacRae, G. (2013). Experimental investigation of CFT column to steel beam connections under cyclic loading. Journal of constructional steel research, Vol. 86, pp. 167-182.
[8] Arabnejad Khanouki, M.M., Ramli Sulong, N.H., Shariati, M., Tahir, M.M. (2016). Investigation of through beam connection to concrete filled circular steel tube (CFCST) column. Journal of constructional steel research, Vol. 121, pp. 144-162.
[9] Mirghaderi, S.R., Bakhshayesh Eghbali, N., Ahmadi, M.M., (2016). Moment-connection between continuous steel beams and reinforced concrete column under cyclic loading. Journal of Constructional Steel Research, Vol. 118, pp. 105-119.
[10] Zeinizadeh Jeddi, M., Ramli Sulong, N.H., Arabnejad Khanouki, M.M. (2017). Seismic performance of a new through rib stiffener beam connection to concrete-filled steel tubular columns: An experimental study. Journal of Engineering Structures, Vol. 131, pp. 477-491.
[11] Ahmadi, M.M., Mirghaderi, R. (2019). Experimental studies on through-plate moment connection for beam to HSS/CFT column, Journal of constructional steel research, Vol. 161, pp. 154-170.
[12] Zhou, X., Liu, J., Cheng, G., Gan, D., Chen, Y. (2020). New connection system for circular tubed reinforced concrete columns and steel beams. Journal of Engineering Structures, Vol. 214, pp. 235-249.
[13] ABAQUS user’s manual, revision 2017, Swanson Analysis Systems Inc.
[14] ACI-318. (2008). Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary.
[15] ENV1992-1-1. (1992) Eurocode-2: Design of Concrete Structures, Part 1: General Rules and Rules for Building. CEN.
[16] Gupta, PK., Sarda, SM., Kumar, MS. (2007). Experimental and computational study of concrete filled steel tubular columns under axial loads. Journal of constructional steel research, Vol. 63, pp. 182-193.
[17] Ellobodya, E., Youngb, B., Lam, D. (2006). Behavior of normal and high strength concrete-filled compact steel tube circular stub columns. Journal of Constructional Steel Research, Vol. 62, pp. 706–715.
[18] Kmiecik, P., Kamirminski, M. (2011). Modeling of reinforced concrete structures and composite structures with concrete strength degradation taken into consideration. Archives of civil and mechanical engineering, Vol. XI, No.3.
[19] Nie,  J., Qin, K., Cai, C.S. (2008). Seismic behavior of connections composed of CFSSTCs and steel-concrete composite beams-finite element analysis. Journal of constructional steel research, Vol. 64, pp. 680-688.
[20] ANSI/AISC 360-16. (2016). Seismic provisions for structural steel buildings. Chicago, IL: American Institute of Steel Construction.
[21] Park, R., (1989). Evaluation of ductility of structures and structural assemblages from laboratory testing. Journal of the New Zealand national society for earthquake engineering, Vol. 22, No. 3, pp. 155-166.