اثر زوایای مختلف چرخش سیستم باربر با اعمال نامنظمی سیستم‌های غیرموازی در ساختمان بتنی با سیستم باربر دوگانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

10.22065/jsce.2021.286777.2457

چکیده

در مقاله حاضر، تأثیر زوایای متفاوت چرخش سیستم باربر سازه با اعمال نمودن نامنظمی سیستم‌های غیرموازی در ساختمان بتنی با سیستم باربر دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی بتنی مورد بررسی قرار گرفت. از روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی سازه مورد بررسی تحت 7 شتاب‌نگاشت زلزله استفاده شد. سازه در دو حالت مختلف بررسی شد، ابتدا سازه طراحی و بدون چرخش در سیستم باربر تحلیل و رفتار سازه بررسی شد. سپس، سیستم باربر با چرخش در زاویه 15،30 و 45 درجه برای ایجاد نامنظمی سیستم‌های غیرموازی تحلیل لرزه‌ای شد. نتایج رفتار سازه با مقایسه مقادیر برش پایه، دریفت و اثر پیچش در سازه برای زوایای مختلف چرخش هسته سیستم باربر انجام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مقدار دریفت و برش پایه سازه در حالتی که در سازه دارای نامنظمی سیستم‌های غیرموازی است بیشتر از حالت سازه بدون نامنظمی سیستم ناموازی است. در مقایسه مقدار برش پایه برای حالت بدون زاویه و سایر حالت‌ها با افزایش زاویه چرخش سیستم باربر مقدار برش پایه افزایش می‌یابد که افزایش زاویه چرخش مقدار نیروی بیشتری را به سازه تحمیل می‌کند.مقدار برش پایه برای زاویه 30 درجه چرخش سیستم باربر سازه در راستای اصلی ساختمان از دیگر زوایا بیشتر است. وجود زاویه در سیستم باربر سازه، باعث افزایش جابجایی نسبی در سازه می‌شود. همچنین نتایج تحلیل نشان داد که عدم موازی بودن هسته مرکزی سازه، ظرفیت باربری جانبی کل سیستم را کاهش می‌دهد. به‌عنوان نتیجه گیری کلی می‌توان اظهار داشت که هرچه زاویه چرخش سیستم باربر بیشتر شود مقدار جابجایی و دریفت افزایش می‌یابد که برای زاویه 30 درجه بحرانی‌ترین حالت و برای زاویه صفر درجه بهترین عملکرد در سازه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different angles of rotation of bearing system with irregular application of non-parallel systems in concrete building with dual bearing system

نویسندگان [English]

 • mehdi khoshvatan 1
 • Majid Pouraminian 2
1 Department of Civil Engineering, College of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Department of civil engineering , Islamic Azad University, Ramsar Branch , Ramsar, Iran
چکیده [English]

In the present paper, the effect of rotation with different angles in the Structural bearing system was investigated by irregular non-parallel systems in the concrete structure with the dual design bearing system of the moment frame and the concrete shear wall. The structure was examined in two different modes, first without rotation in the bearing system and analyzed at an angle of zero degrees. Then, the bearing system was seismically analysed by rotating at angles of 15, 30, and 45 degrees to create irregularities in non-parallel systems. The results of structural behavior were performed by comparing the values of base shear, drift, and torsion effect in the structure. The results of the present study showed that the amount of drift and base shear of the structure in the state that has irregularity of non-parallel systems in the structure is more than the state of the structure without irregularity of the non-parallel system. Comparing the amount of base shear for the angels and other modes increases the amount of base shear by increasing the rotation angle of the bearing system, which increases the amount of rotation angle, imposes more force on the structure. The amount of base shear for the angle of 30 degrees of rotation of the Structural bearing system in the main direction of the building is more than other angles. The analysis results also showed that the non-parallelism of the central core of the structure reduces the lateral bearing capacity of the whole system. As a general conclusion, it can be stated that the higher the rotation angle of the bearing system, the higher the amount of displacement and drift, which is the most critical state for the 30-degree angle and the best performance in the structure for the zero degrees angle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Irregularity of non-parallel systems
 • seismic loads
 • base shear
 • dynamic analysis
 • dual system
 • RC building
 • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 02 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 02 آبان 1400