بهینه‌سازی انتخاب پروژه با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع با توجه به زمان، هزینه و کیفیت و محدودیت منابع در روش زنجیره بحرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22065/jsce.2021.274317.2368

چکیده

انجام پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با کمترین هزینه، در بالاترین سطح از کیفیت، می‌تواند در سوددهی و رقابت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. زمان، هزینه و کیفیت مهم‌ترین اهداف هر پروژه به شمار می‌آیند، که بهینه‌سازی آنها از جمله مباحث در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه می‌باشد. هدف این تحقیق یافتن بهینه‌ترین ترکیب زمان، هزینه و کیفیت در شرایط محدودیت منابع می‌باشد. تئوری محدویت‌ها در مدیریت پروژه باعث ایجاد رویکرد نوینی در مدیریت و کنترل پروژه‌ها با عنوان زنجیره بحرانی شده است. در این پژوهش، با استفاده از تکنیک زنجیره بحرانی و توانایی بالای الگوریتم جستجوی ممنوعه(TS) در بهینه‌سازی، به حل مسئله چند هدفه بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در شرایط محدودیت منابع پرداخته شده است. الگوریتم پیشنهادی با نرم افزار متلب کد‌نویسی و نتایج مورد نظر استخراج شد. برای صحت‌سنجی مدل پیشنهادی نیز، دو مطالعه موردی با 7 و 18 فعالیت حل شده است. همچنین از یک پروژه با 60 فعالیت که بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در آن صورت پذیرفته بود، برای اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی در تحقیق استفاده شده است و نتایج، استخراج و مقایسه صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که الگوریتم جستجوی ممنوع عملکرد صحیح و قابل قبولی داشته است. به گونه‌ای که قابلیت ایجاد چندین جواب پارتو با مقدارهای متفاوت سه تابع هدف زمان، هزینه و کیفیت را دارد. که این امر به مدیران پروژه این اجازه را می‌دهد که با توجه به نیاز و سیاست‌های خود از نظر زمانی، هزینه‌ای و کیفی بهینه‌ترین جواب را انتخاب نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimizing project selection using tabu search algorithm according to time, cost and quality and resource constraints in the critical chain method

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Shahraki
 • jalil charvideh
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Completing the project in the shortest possible time, at the lowest cost, at the highest level of quality, can play a decisive role in profitability and competition. Time, cost and quality are the most important goals of any project, and their optimization is one of the topics in project planning and control. The aim of this study is to find the optimal combination of time, cost and quality in conditions of limited resources. The theory of constraints in project management has led to a new approach to project management and control called the critical chain. In this research, using the critical chain technique and the high ability of the tabu search algorithm (TS) in optimization, the problem of multi-objective optimization of time, cost and quality in conditions of resource constraints has been solved. The proposed algorithm was extracted with MATLAB coding software and the desired results were extracted. To validate the proposed model, two case studies with 7 and 18 activities have been solved. Also, a project with 60 activities in which time, cost and quality optimization was done, was used to validate the proposed algorithm in the research and the results were extracted and compared. The results showed that the tabu search algorithm had a correct and acceptable performance. In such a way that it has the ability to create multiple Pareto answers with different values ​​of the three objective functions of time, cost and quality. This allows project managers to choose the best solution in terms of time, cost and quality according to their needs and policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Critical chain
 • Resource constraints
 • time-cost-quality optimization
 • project management
 • Tabu Search Algorithm
 • تاریخ دریافت: 05 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 09 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 02 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 02 آبان 1400