بهینه‌سازی انتخاب پروژه با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع با توجه به زمان، هزینه و کیفیت و محدودیت منابع در روش زنجیره بحرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

انجام پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با کمترین هزینه، در بالاترین سطح از کیفیت، می‌تواند در سوددهی و رقابت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. زمان، هزینه و کیفیت مهم‌ترین اهداف هر پروژه به شمار می‌آیند، که بهینه‌سازی آنها از جمله مباحث در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه می‌باشد. هدف این تحقیق یافتن بهینه‌ترین ترکیب زمان، هزینه و کیفیت در شرایط محدودیت منابع می‌باشد. تئوری محدویت‌ها در مدیریت پروژه باعث ایجاد رویکرد نوینی در مدیریت و کنترل پروژه‌ها با عنوان زنجیره بحرانی شده است. در این پژوهش، با استفاده از تکنیک زنجیره بحرانی و توانایی بالای الگوریتم جستجوی ممنوعه(TS) در بهینه‌سازی، به حل مسئله چند هدفه بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در شرایط محدودیت منابع پرداخته شده است. الگوریتم پیشنهادی با نرم افزار متلب کد‌نویسی و نتایج مورد نظر استخراج شد. برای صحت‌سنجی مدل پیشنهادی نیز، دو مطالعه موردی با 7 و 18 فعالیت حل شده است. همچنین از یک پروژه با 60 فعالیت که بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در آن صورت پذیرفته بود، برای اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی در تحقیق استفاده شده است و نتایج، استخراج و مقایسه صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که الگوریتم جستجوی ممنوع عملکرد صحیح و قابل قبولی داشته است. به گونه‌ای که قابلیت ایجاد چندین جواب پارتو با مقدارهای متفاوت سه تابع هدف زمان، هزینه و کیفیت را دارد. که این امر به مدیران پروژه این اجازه را می‌دهد که با توجه به نیاز و سیاست‌های خود از نظر زمانی، هزینه‌ای و کیفی بهینه‌ترین جواب را انتخاب نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimizing project selection using tabu search algorithm according to time, cost and quality and resource constraints in the critical chain method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Shahraki
  • jalil charvideh
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Completing the project in the shortest possible time, at the lowest cost, at the highest level of quality, can play a decisive role in profitability and competition. Time, cost and quality are the most important goals of any project, and their optimization is one of the topics in project planning and control. The aim of this study is to find the optimal combination of time, cost and quality in conditions of limited resources. The theory of constraints in project management has led to a new approach to project management and control called the critical chain. In this research, using the critical chain technique and the high ability of the tabu search algorithm (TS) in optimization, the problem of multi-objective optimization of time, cost and quality in conditions of resource constraints has been solved. The proposed algorithm was extracted with MATLAB coding software and the desired results were extracted. To validate the proposed model, two case studies with 7 and 18 activities have been solved. Also, a project with 60 activities in which time, cost and quality optimization was done, was used to validate the proposed algorithm in the research and the results were extracted and compared. The results showed that the tabu search algorithm had a correct and acceptable performance. In such a way that it has the ability to create multiple Pareto answers with different values ​​of the three objective functions of time, cost and quality. This allows project managers to choose the best solution in terms of time, cost and quality according to their needs and policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical chain
  • resource constraints
  • time-cost-quality optimization
  • project management
  • tabu search algorithm
[1] Park, W. R., and Chapin, W. B. (1992). Construction bidding. Wiley, New York: Strategic pricing for profit.
[2] Yang, B., Geunes, J. and O’Brien, W. (2006). Resource constrained project scheduling: past work and new directions. Gainesville: Research Report, Department of Industrial and Systems Engineering, University of Florida, FL.
[3] Iraj, M., Hemmatian, M., Taheri Amiri, M. J., and ghenaat, O. (2019). Presentation of exact and metaheurestic solution method for minimization project completion time with considering budget constraint problem. Journal of Structural and Construction Engineering, 6 (3), 41-56.
[4] Yadollahi, M. and Rahimizade, A. (2018). Optimizing the implementation of development projects with limited resources using genetic algorithms. Third International Conference on Composition, Cryptography and Computing. Tehran: Iran University of Science and Technology, Narmak, 374-400.
[5] Alemtabriz, A., Ayough, A. and Baniasadi, M. (2016). Presentation and Solution of Critical Chain Project Scheduling Problem (CCPSP) model with consideration of feeding buffer. Journal of Industrial Management Studies, 14(42), 31-59.
[6] Soltani, R., Jolai, F., and Zandieh, M. (2010). Two Robust Meta-Heuristics for Scheduling Multiple Job Classes on a Single Machine with Multiple Criteria. Expert Systems with Applications, 37(8), 5951-5959.
[7] Peteghem, V.V. and Vanhoucke, M. (2010). “A Genetic Algorithm for the Preemptive and Non-Preemptive Multi-Mode Resource-Constrained Project Scheduling Problem. European Journal of Operational Research, 201(2), 409–418.
[8] Alikhanzadeh, W., Kazemi, M. and Laghziyan, M. (2014). Optimizing the balance of cost, time and quality in construction projects with the approach of examining the impact of material selection and labor. International Conference on Industrial Management and Engineering.Tehran: International Conference on Industrial Management and Engineering.
[9] Vicente, V. Sacramento, Q., and Francisco B., (2003). Resource-Constrained Project Scheduling: A critical Activity Reordering Heuristic. European Journal of Operational Research, 149(2003), 282–301.
[10] Hazir, O., Houari, M., and Erel, E., (2010). Robust scheduling and robustness measures for the discrete time/cost tradeoff problem. European Journal of Operational Research, 207(2), 633-643.
[11] Anagnostopoulos, K.P., and Kotsikas, L., (2010). Experimental evaluation of simulated annealing algorithms for the time– cost trade-off problem. Applied Mathematics and Computation, 217(1), 260-270.
[12] Raad, N., Shirazi, M and Ghodsypour, S. (2020). Selecting a portfolio of projects considering both optimization and balance of sub-portfolios. Journal of Project Management, 5(1), 1-16.
[13] Hesami, S. and Molaie, Z. (2015). Scheduling optimization of highway construction projects based on Lean thinking. Journal of Modeling in Engineering, 13(40), 33-42.
[14] Taheri Amiri, M.J., Haghighi, F., Eshtehardian, E., and Abessi, O., (2018). Multi-project time-cost optimization in critical chain with resource constraints. KSCE Journal of Civil Engineering, 22(10), 3738-3752.
[15] Taheri Amiri, M.J., Haghighi, F., Eshtehardian, E., and Abessi, O., (2019). Time-Cost-Quality trade off in Critical Chain Method with multi-mode activities by Multi Objective Particle Swarm Optimization. Journal of Structural Engineering and Construction. 6(1). 134-154.
[16] Taheri Amiri, M. J., Haghighi, F. R., Eshtehardian, E., Hemmatian, M., and Khaleqnejad, R., (2020). Optimization of time, cost and quality in critical chain method in multi-project Scheduling and resource constraints with considering utility function. Journal of Structural and Construction Engineering, 7 (3), doi: 10.22065 / jsce.2019.122218.1496.
[17] Taheri Amiri, M. J., Hemmatian, M., and Asghari, A. (2020). Prioritize and Optimal Selection of Projects with Best to Worth method VIKOR and Mathematical Programming. Journal of Structural and Construction Engineering, doi: 10.22065 / jsce.2020.209215.2000.
[18] Jones, D.F., Mirrazavi, S.K. and Tamiz, M. (2002). Multi-objective meta- heuristic: An overview of the current state-of-the-art. European Journal of Operational Research, 137(1), 1-9.
[19] Sharifinya, A. and Kolahan, F. (2005). Application of Tabu Search Algorithm in Multipurpose Planning of Flexible Production Systems. First International Conference and Seventh National Conference on Construction Engineering. Tehran: First International Conference and Seventh National Conference on Construction Engineering.
[20] Glover, F. (1989). Tabu search — Part I. ORSA Journal of computing, 1 (3), 190–206.
[21] Kolahan, F. and Liang, M., (1998). An adaptive TS approach to JIT sequencing with variable processing times and sequence-dependent setups. European Journal of Operational Research, 109(1), 142-159.
[22] Kolahan, F. (1999). Modeling and analysis of integrated Machine-level planning problems for automated manufacturing. PhD thesis. Mechanical and aeronautical engineering university of Ottawa.
[23] Bräysy, O. and Gendreau, M. (2005). Vehicle routing problem with time windows, Part II: Metaheuristics. Transportation Science, 39(1), 119–139.
[24] Laporte, G. Gendreau, M. Potvin, J. and Semet, F. (2000). Classical and modern heuristics for the vehicle routing. International Transactions in Operational Research, 7(4-5), 285-300.
[25] Toth, P. and Vigo, D. (2003). The granular tabu search and its application to the vehicle routing problem. INFORMS Journal on Computing, 15(4), 333–346.
[26] Paraskevopoulos, D.C. Repoussis, P. P., Trantilis, C. D., Loannou, G., and Prastacos, G. P. (2008). "A reactive variable neighborhood tabu search for the heterogeneous fleet vehicle routing problem with time windows. Journal of Heuristics, 14(5), 425–455.
[27] Hasançebi, O., Çarbaş, S., Doğan, E., Erdal, F., and Saka, M. P. (2009). Performance evaluation of metaheuristic search techniques in the optimum design of real size pin jointed structures. Computers and Structures, 87(5-6), 284-302.
[28] Gendreau, M., (2003). An Introduction to Tabu Search, in handbook of Metaheuristics, Glover, F., Kochenberger, G.A., (Eds.), Kluwer Academic publishers: Norwell.
[29] Glover, F. and Laguna, M. (1993). Tabu search in Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems. C. R. Reeves Ed London: Blackwell Sciatic.
[30] Tran, D. H., Cheng, M. Y., Cao, M. T., (2015). Hybrid multiple objective artificial bee colony with differential evolution for the time-cost-quality trade off problem. Knowledge-Based Systems, 74(1), 176-186.
[31] Feng, C., Liu, L., and Burns, S. (1997). Using Genetic Algorithm to Solve Construction Time-Cost Trade-off Problems. Journal of Computing in Civil Engineering, 11(3), 184-189.
[32] Eshtehardiyan, E. (2008). Time-Cost Balance Using Genetic Algorithm and Fuzzy Logic in Expressing Uncertainties. PhD Thesis. Iran University of Science and Technology.
[33] Feng, C., Liu, L., and Burns, S., (2000). Stochastic Construction Time Cost Trade-off Analysis. Journal of Computing in Civil Engineering, 14(2), 117-126.
[34] Hegazy T., (1999). Optimization of construction time-cost trade-off analysis using genetic algorithms. Canidian Journal of Civil Engineering, 26(6), 685-697.
[35] Zhang, L., Du, J., and Zhang, S. (2014). Solution to Time-Cost-Quality Trade-off Problem in Construction Projects Based on Immune Genetic Particle Swarm Optimization. Journal of Management in Engineering, 30(2), 163- 172.
[36] El-Rayes K, and Amr Kandil A. (2005). Time-Cos-Quality Trade-off Analysis for Highway Constructions. Journal of Construction Engineering and Management, 131(4), 447-486.