طراحی سیستم سازه نگهبان برای گودهای شهری با رویکرد مهندسی ارزش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ساخت، گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی

2 گروه عمران دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین دانشگاه آراد اسلامی تهران مرکزی

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

4 گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 استادیار، گروه عمران دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، دانشگاه آراد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

امروزه استفاده از گود در پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عمرانی به علت استفاده حداکثری از زمین و همچنین قیمت بالای زمین رو به افزایش است. استفاده از روش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی برای حفظ ایستایی، امنیت، زمان و هزینه همیشه مورد دغدغه کارفرمایان و دست اندرکان در پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی گودبرداری بوده است. مهندسی ارزش راهی جهت رسیدن به بهینه ترین حالت در انجام پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عمرانی ‌‌‌‌می‌باشد که با حذف هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اضافی و همچنین فعالیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی غیر موثر بدون آنکه در روند و کارکرد پروژه تاثیر بگذارد در کاهش زمان پروژه موثر ‌‌‌‌می‌باشد. با توجه به اهمیت دو موضوع در این پژوهش سعی شده است به بررسی عوامل موثر در انجام پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی گودبرداری با اتخاذ رویکرد مهندسی ارزش پرداخته‌‌شو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د. در این تحقیق ایستایی گودها بر اساس روش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خرپا، شمع بتنی، نیلینگ و انکر و همچنین استفاده از گوه گسیختگی خاک به عنوان روشی نوآورانه برای پایدارسازی گودهای کم عمق، نیمه عمیق و عمیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده به لحاظ هزینه، زمان، امنیت گود و فضای اشغال شده بررسی و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد ارزیابی و وزن دهی قرار ‌‌‌‌می‌گیرند. نتایج نشان ‌‌‌‌می‌دهد استفاده از روش گوه گسیختگی در گودهای کم عمق می تواندگزینه مناسبی به لحاظ مهندسی ارزش باشد. همچنین استفاده از روش شمع بتنی برای گودهای نیمه عمیق و استفاده از روش انکراژ برای گودهای عمیق با توجه به نتایج گزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مناسبی تلقی می گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of Guard Structure System for Urban Ditches with Value Engineering Approach

نویسندگان [English]

  • Javad vafi shahri 1
  • towhid pourrostam 2
  • Soheil Ghareh 3
  • Ali Mazroi 4
  • towhid pourrostam 5
1 Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering and Land Resources, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil and Earth Resources Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Payame Noor University
4 Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering and Land Resources, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
5 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering and Land Resources, Arad Islamic University of Central Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the use of pits in construction projects is increasing due to the maximum use of land and also the high price of land. The use of methods to maintain stability, security, time and cost has always been a concern of employers and those involved in excavation projects. Value engineering is a way to achieve the optimal state in carrying out construction projects, which is effective in reducing project time by eliminating additional costs as well as ineffective activities without affecting the process and operation of the project. Due to the importance of two issues in this research, an attempt has been made to investigate the factors affecting excavation projects by adopting a value engineering approach. In this research, the staticity of the pits based on truss, concrete pile, nailing and anchor methods as well as the use of soil rupture wedge as an innovative method for stabilizing shallow, semi-deep and deep pits have been investigated. The results are evaluated in terms of cost, time, pit security and occupied space and are evaluated and weighted using Analytic Hierarchy Process (AHP). The results show that the use of wedge rupture method in shallow excavations can be a good option in terms of value engineering. Also, using concrete pile method for semi-deep pits and using anchorage method for deep pits according to the results are considered suitable options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guard Structure
  • Urban Ditches
  • Value Engineering
  • Cost and Time
  • AHP
[1] Bag Verdi. and Hoseini Javid, Hamid Reza. and Hoseini Javid, Javad. (2020). Reasons for delays in opening and operation of construction projects and elimination of these causes due to value engineering indicators and sustainable development. Tehran.
[2] Nazari, Ahmad. and Jamali Hercini, Naser. and Goldust, Yaser. Application of value engineering in improving the design of construction projects.
[3] Thneibat, Mujahed. and Thneibat, Motasem. and Al-Shattarat, Basiem. and Al-kroom, Hussein. (2022). Development of an agent-based model to understand the diffusion of value management in construction projects as a sustainability tool. Alexandria Engineering Journal.
[4] Al Amri ,Tariq. and Marey-Pérez, Manuel. (2021). Value Engineering: a promising tool to Oman Construction Sustainability. Technium Social Sciences Journal.
[5] Sandupama, A.V.P.U. and T. Ramachandra, U.G.D. and Madushika. (2021). ENHANCING VALUE ENGINEERING APPLICATION IN THE SRI LANKAN BUILDING CONSTRUCTION INDUSTRY: A FRAMEWORK.
[6] Masengesho, Elysé. and Ji Wei. and Umubyeyi, Nadine. and Niyirora, Rosette. (2021). A Review on the Role of Risk Management (RM) and Value Engineering (VE) Tools for Project Successful Delivery. World Journal of Engineering and Technology.
[7] Abdelfatah, Samir. and Abdel-Hamid, Mohamed. And Abdel-Aziz, Ahmed. (2020). Applying Value Engineering Technique Using Building Information Modeling at Underground Metro Station. International Journal of Engineering Research and Technology.
[8] M M Elsonoki. And R Yunus. (2020). Value Engineering Practices in The Libyan Construction Industry: A Preliminary Study. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 498.
[9] V. Patel, Akshay. and Prof: S. Patel, Ankit. (2020). POTENTIAL ROLE OF VALUE MANAGEMENT IN CONSTRUCTION INDUSTRY. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET).
[10] Alshehri, Abdullah. (2020). Value Management Practices in Construction Industry: An Analytical Review. The Open Civil Engineering Journal.
[11] Garomsa, Tsigereda. and De Castro Agon, Elmer. and Assefa, Sintayehu. (2019). Concept of Value Engineering and Current Project Management Practice in Ethiopian Building Construction Projects. American Journal of Civil Engineering . February 27.
[12] Aghimien, D.O. and Oke, A.E. and Aigbavboa, C.O. (2018). Barriers to the adoption of value management in developing countries. Engineering, Construction and Architectural Management 25 No. (7), pp. 818-834.
[13] Mukhzani, Abd Latif. And Ghazali, Zawidatul Asma. (2019). Value management / value engineering (VM/VE) application in Malaysian public construction projects: application of VM/VE study improved roads project sustainability.
[14] Perera, C. S. R. and S. Gunatilake. (2020). Value chain management in Sri Lankan construction industry:contractor’s perspective. International Journal of Construction Management.
[15] Dmochowski, Grzegorz. and Szolomicki, Jerzy. (2021). Technical and Structural Problems Related to the Interaction between a Deep Excavation and Adjacent Existing Buildings.
[16] A. Mansour, Mona. and S. Rashed, Ahmed. and A. Farag, Ahmed. (2020). Adopting Numerical Models for Prediction of Ground Movements Induced by Deep Excavation. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE).
[17] Hafizuddin Hamzah, Muhammad. and Mohd Taib, Aizat. And Sharil, Suraya. and Bukhari Ramli, Ahmad. and Abang Hasbollah, Dayang Zulaika. (2019). The Stability of Diaphragm Wall for Deep Excavation. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering.
[18] Ghareh, Soheil. (2019). THE IMPACT OF EXTREME GROUNDWATER RECHARGE AND DEWATERING EVENTS ON THE EFFICIENCY OF A DEEP ANCHORED WALL.
[19] Rybak, Jarosław. and Ivannikov. Alexander. and Kulikova, Elena. and Żyrek, Tomasz. (2018). Deep excavation in urban areas – defects of surrounding buildings at various stages of construction.