چارچوبی برای پذیرش مدلسازی اطلاعات ساختمان براساس عوامل حیاتی موفقیت درسازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 ، گروه مهندسی عمران، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

بخش معماری، مهندسی، ساخت و ساز و بهره برداری (AECO) در حال اتخاذ مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در سازمان‌های دولتی و خصوصی در سراسر جهان است. بخش دولتی نقش مهمی در القا و تشویق اجرای BIM در صنعت ایفا می‌کند. با این حال، فقدان تحقیقات جامع و یکپارچه در مورد عوامل حیاتی برای پذیرش BIM در مقیاس سازمانی در سازمان‌های دولتی وجود دارد. هدف اصلی این مطالعه ارائه چارچوبی به منظور تجزیه و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت (CSFs) پیاده‌سازی BIM در سازما‌‌ن‌های دولتی ایران است. این روش شامل یک بررسی جامع ادبیات، یک مطالعه اکتشافی در سه نهاد دولتی ایران و یک نظرسنجی است که با 68 متخصص ایرانی که درگیر پذیرش در سازمان‌های دولتی بودند، انجام شد. روش‌های بکار رفته برای تجزیه و تحلیل عوامل مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) است و برای تحلیل کمی روابط و تعامل روابط میان عوامل از روش دیمتل (DEMATEL) استفاده شده است. نتایج شامل پیشنهاد شانزده CSF، توسعه یک مدل و در نهایت، ایجاد چارچوبی برای پذیرش BIM توسط سازمان‌های دولتی با توجه به زمینه‌های BIM، CSF‌های اولویت‌بندی شده و سطوح تجزیه و تحلیل است. سهم اصلی پژوهش حاضر، چارچوب پیشنهادی برای پذیرش BIM است، که شامل یک رویکرد جامع و یکپارچه است که مبتنی بر مجموعه‌ای از CSF از سازمان‌های دولتی ایران است و درک بیشتری از ویژگی‌های قراردادی، نظارتی، فنی، رویه‌ای و سیاسی برای بخش دولتی را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Framework for Building Information Modeling (BIM) Adoption Based on Critical Success Factors (CSF) from Iran Public Organizations

نویسندگان [English]

  • Ali Yasari 1
  • S.Mohammad Mirhosseini 2
  • Mohammad Ehsanifar 3
1 , Department of Civil Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Department of Civil Engineering, Arak Branch, Islamic Azad university, Arak, Iran
3 Associate Professor, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

The Architecture, Engineering, Construction, and Operations (AECO) sector is adopting Building Information Modeling (BIM) in public and private organizations worldwide. The public sector plays an essential role in inducing and encouraging the implementation of BIM in the industry. However, there is a lack of comprehensive and integrated research on the critical factors for enterprise-scale BIM adoption in government agencies. The primary purpose of this study is to provide a framework to analyze the critical success factors (CSFs) of BIM implementation in Iranian government organizations. This method includes a comprehensive literature review, an exploratory study in three Iranian government institutions, and a survey conducted with 68 Iranian experts involved in admissions to public organizations. The methods used to analyze the factors are Interpretive Structural Modeling (ISM) and the DEMATEL method used to analyze the relationships and interactions between the factors quantitatively. The results include the proposal of sixteen CSFs and a model's development. Finally, the creation of a framework for adopting BIM by government agencies according to BIM contexts prioritized CSFs and levels of analysis. The main contribution of the current research is a proposed framework for BIM adoption, which includes a comprehensive and integrated approach based on a set of CSFs from Iranian government organizations and a greater understanding of contractual, regulatory, technical, procedural, and political characteristics for the public sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Success Factors (CSF)
  • Building Information Modeling (BIM)
  • Interpretive Structural Modeling (ISM)
  • DEMATEL method
  • Public sector