ارزیابی و اولویت بندی علل تاخیر در اتمام پروژه مسکن مهر استان کرمانشاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری عمران-مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

3 دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی و اولویت بندی برخی از عوامل مرتبط با تأخیر در اتمام پروژه‌ی مسکن مهر استان کرمانشاه می‌باشد. روش تحقیق، پیمایشی که از لحاظ بعد هدف، کاربردی با جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان فنی ادارات و مدیران دستگاه های برنامه ریزی و اجرایی استان کرمانشاه مرتبط با پروژه مسکن مهر به تعداد 365 نفر بوده، که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه تعداد 187 نفر تعیین گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. تحلیل نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد که در سطح خطای 05/0 ، رتبه‌ بندی عوامل موثر بر تاخیر در اتمام پروژه عمرانی مسکن مهر کرمانشاه از دیدگاه نمونه پژوهش معنادار بوده و نمونه پژوهش رتبه ‌بندی متفاوتی از عوامل موثر بر تاخیر دارند، به طوریکه، عامل هزینه ها و مخارج پروژه با میانگین 30/4 دارای بیشترین میزان و عامل ضعف در اجرای طرح با میانگین 35/2 دارای کمترین میزان است. همچنین، مقایسه میانگین رتبه های عوامل موثر بر تاخیر در اتمام پروژه عمرانی مسکن مهر کرمانشاه نشان داد که بالاترین میانگین رتبه (40/8) به عامل هزینه ها و مخارج پروژه در نمره ‌دهی اختصاص دارد. از نگاه سیاست گذاری و با توجه به آنکه کلیه این عوامل را می توان در گروه عوامل مدیریتی جای داد لزوم بازنگری در تیم مدیریتی برای کاهش زمان تاخیر در اتمام پروژه مسکن مهر ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and prioritization of the causes of delay in the completion of Mehr housing project in Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • hakim bekrizadeh 1
  • Arash Rezaee 2
  • Armin Monir Abbasi 3
1 Assistant Professor, Department of Statistics, Faculty of Basic Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University of Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
3 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technology and Engineering, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this article is to evaluate and prioritize some factors related to the delay in the completion of the Mehr housing project in Kermanshah province. The research method is a survey which, in terms of the objective dimension, is applied to the statistical population including all technical experts of departments and managers of planning and executive bodies of Kermanshah province related to the Mehr housing project with the number of 365 people, which using Cochran's sampling formula, the volume A sample of 187 people was determined. A researcher-made questionnaire was used to collect information. The analysis of the results of the Friedman ranking test showed that at the error level of 0.05, the ranking of the factors affecting the delay in the completion of the Mehr Kermanshah housing construction project is significant from the point of view of the research sample, and the research sample has different ratings of the factors affecting the delay, so that The factor of project costs and expenses with an average of 4.30 has the highest amount and the factor of weakness in project implementation with an average of 2.35 has the lowest amount. Also, the comparison of the average ratings of the factors affecting the delay in the completion of the Mehr Kermanshah housing construction project showed that the highest average rating (8.40) is assigned to the factor of project costs and expenses in grading. From the point of view of policy making and considering that all these factors can be included in the group of management factors, it is necessary to review the management team to reduce the delay in the completion of the Mehr housing project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delay"
  • employer"
  • contractor"
  • consultant"
  • project"
  • "
  • housing seal"
[1] AL-Momani and Ayman, H., (2000). Construction delay: a quantitative analysis. International journal of project Management, 18.
[2] Mezhar, T.M. and Tawil. W., (2008). Causes of delays in the construction industry in Lebanon. Engineering Constructions and Architectural management, 53, pp. 252-260.
[3] Frimpong, Y., Olywoye, J., and Crawford, L., (2003). Causes of delay and cost overruns in construction of groundwater projects in a developing country: Ghana as a case study. International Journal of Project Management, 21, pp. 321-326.
[4] Ghutbi, Zohreh (2008). Study of the causes of delays in the construction projects of the country's airport network, Tehran. Center for Productivity Studies and Management, Master's Thesis.
[5] Amidi, Mohammad. (2014). Investigating the causes of Bahman project delay in order to achieve a suitable strategy in the planning and implementation of projects in Iran Energy Development Company. Master's Thesis, School of Management, and University of Tehran.
[6] Eshtrhedian, Ehsanullah; Nasr Azadani, Massoud; Safavi, Alireza; Alikhani, Abolfazl (2008). Investigation of the causes of delay in the implementation of urban construction projects according to the project factors. the 6th International Project Management Conference, Tehran.
[7] Assaf, S. A., Al-Hejji, S., (2006). Causes of delay in large construction projects. International Journal of Project Management, 2(2), pp. 925-913.
[8] Fathi, Mojtaba; Najafian, Mojtabi (2008). Study and investigation of the causes of delays in construction projects in Kermanshah province. the first national conference on engineering and construction management.
[9] Babaei, Hossein, (2018). Identifying the causes of delay in the implementation of road construction projects in Lorestan province and ways to reduce it. Master’s thesis, Islamic Azad University, Borujerd.
[10] Sobhiyah, M. H., (2005). The review of application of design-build delivery system in a development project. Scientific and empirical journal of management and development, 24, pp. 90–104.
[11] Nejadsabzai, Parvaneh (2013). Investigation and identification of effective factors in the implementation delay of the Maruk dam project. Academic Jihad of Lorestan Province,www.jdlorestan.ac.ir/modules.
[12] Sadeghizadeh, Mohammad and Malekinejad, Ali (2015). Investigating the reasons for the prolongation of Mehr housing construction projects and providing appropriate solutions (case study: Jiroft city). the second comprehensive conference on urban management of Iran with the approach of integrated urban management and smart city.