اثر درجه آزادی حرکت سرشمع بر روی ظرفیت باربری و ضریب راندمان گروه شمع مجاور شیروانی ماسه‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئوتکنیک ،گروه مهندسی عمران ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه مهندسی عمران ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 گروه مهندسی عمران ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

4 گروه عمران - دانشکده مهندسی - دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22065/jsce.2022.321897.2678

چکیده

درک رفتار گروه شمع مجاور شیروانی عامل مهمی در طراحی سازه‌های مجاور شیروانی است. در خصوص ظرفیت باربری قائم و ضریب راندمان گروه شمع مجاور شیروانی تحت بارگذاری قائم تحقیقات بسیار کمی صورت پذیرفته است؛ لذا مطالعه در خصوص رفتار گروه شمع مجاور شیروانی تحت بارگذاری محوری از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه ظرفیت باربری و ضریب راندمان گروه شمع قائم تحت بارگذاری محوری در مجاورت شیروانی ماسه‌ای در دو حالت آزاد بودن و مقید بودن جابجایی افقی سرشمع به کمک آزمایش‌های مدل فیزیکی می‌باشد. همچنین در این تحقیق، نیروی افقی اعمال‌شده به گروه شمع با حرکت جانبی آزاد به کمک نرم افزار FLAC3D موردبررسی قرار می‌گیرد. به این منظور یک سری آزمایش‌های مدل فیزیکی بر روی گروه‌های شمع 2×2 ،1×2، 1×3 و 3×3 مجاور شیروانی ماسه‌ای خشک که در مقابل جابجایی افقی سرشمع مقید گردیده بود، انجام‌گرفته و نتایج حاصل با تحقیقات قبلی که در آن جابجایی افقی سرشمع آزاد بوده است، مقایسه گردیده است. نتایج حاصل از آزمایش‌های مدل فیزیکی نشان می‌دهد، ظرفیت باربری و ضریب راندمان گروه شمع به عواملی همانند فاصله شمع‌ها، تعداد شمع‌ها و نحوه قرارگیری گروه شمع خطی نسبت به رأس شیروانی بستگی دارد. همچنین نتایج آزمایش‌های مدل فیزیکی نشان می‌دهد، ظرفیت باربری و ضریب راندمان گروه شمع با حرکت جانبی آزاد دارای مقادیر بیشتری نسبت به گروه شمع فاقد حرکت جانبی می‌باشد. نتایج آنالیز عددی نشان می‌دهد نیروی جانبی اعمال‌شده به گروه شمع با افزایش فاصله شمع‌ها کاهش می‌یابد و نسبت نیروی افقی به نیروی محوری در گروه شمع خطی با افزایش تعداد شمع‌ها کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of degree of freedom of movement on the bearing capacity and efficiency coefficient of pile group adjacent to sandy slope

نویسندگان [English]

 • Reza Mohammad-Alinejad 1
 • Meysam Bayat 2
 • Bahram Nadi 3
 • Mohammad Siroos Pakbaz 4
1 PhD student, Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
4 Faculty of Civil Engineering and Architecture, Shahid Chamran University , Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Understanding the behavior of the pile group near the slope is an important factor in designing a structure adjacent to the slope. There are very little research on the vertical capacity and efficiency coefficients of pile group near slope, so the study about the behavior of pile group adjacent of the slope is very important. The purpose of this study is to investigate and compare the bearing capacity and efficiency coefficient of vertical pile group under axial loading in the near sandy slopes in two modes of free horizontal movement and no free horizontal pile movement by testing the physical model of pile group. Also in the this study, horizontal force applied to the pile group with free lateral movement is investigated with the FLAC3D software. For this purpose, a series of experiments were performed on the physical model of 2 × 2, 2 × 1, 3 × 1 and 3×3 pile groups adjacent to the dry sandy slope without horizontal displacement and the results were obtained with previous research of other researchers in which the lateral displacement of the pile group has been free, compared. The results of the physical model tests show that the bearing capacity and efficiency coefficient of the pile group is dependent on the pile distance, the pile group configuration, and the liner pile-group direction relative to the slope direction. Also, the results of the physical model tests show that the bearing capacity and efficiency coefficient of the pile group with free lateral movement have higher values than the pile group without lateral movement. Numerical analysis results show that the lateral force applied to the pile group decreases by increasing the spacing of the piles, and the ratio of horizontal force to axial force in the linear pile group decreases with increasing number of piles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pile group
 • Slope
 • Efficiency coefficient
 • Sand
 • Bearing capacity
 • تاریخ دریافت: 07 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 03 تیر 1401