رویکردهای بهینه سازی برای کنترل سازه ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 - دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22065/jsce.2022.336919.2773

چکیده

کنترل ارتعاش سازه های مهندسی ، تحت برخی از بار ها همانند زلزله و باد و ... در دهه های ا‌خیر به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع کنترل ارتعاش ، در بسیاری از سازه‌ ها مانند ساختمان های بلند ، پل‌ ها ، توربین های بادی ، فنداسیون های دارای ارتعاش اضافی در صنعت و حتی سازه های معمولی به منظور حفظ نمودن رفتار یک سازه در محدوده مجاز استفاده می شود. در این مقاله ، برخی از مطالعات اخیر در زمینه کنترل بهینه سازه ها بررسی شده است سعی گردیده تا مروری جامع بر مقالات مطرح شده در زمینه طراحی بهینه سیستم های کنترل شناخته شده از جمله میراگر جرمی تنظیم شونده (فعال ، غیر فعال و نیمه فعال) ، میراگر ویسکو الاستیک و جدا سازی پایه (غیرفعال و نیمه فعال) ، میراگر ویسکوز مایع (غیر فعال و نیمه فعال) و تاندون فعال با توجه ویژه به مطالعات انجام شده در دهه های گذشته، انجام پذیرد. همچنین با توجه به قابلیت میراگر های اصطکاکی به دلیل سادگی، قابلیت اطمینان و حداکثر اتلاف انرژی، به‌ عنوان یک دستگاه اتلاف انرژی، به‌ویژه برای تقویت لرزه ای سازه‌های مهندسی، مروری مختصر بر بهینه سازی میراگر های اصطکاکی انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization approaches for structural control

نویسندگان [English]

 • Saeedeh Ghaemifard 1
 • Amin Ghannadiasl 2
1 Ph.D. Student, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

In recent decades , the vibration control of the structures subject to some loads , such as winds and earthquakes , etc . , has been widely expressed. Vibration control, which intends to keep the behavior of a structure within a permissible limit , is utilized in several structures , like bridges , tall buildings , wind turbines , foundations with additional vibrations in industry , and even ordinary structures. In this paper , some of the recent studies on optimal control of the structures are reviewed. In other words , a comprehensive review of articles on the optimal design of different known control systems of each category i.e. , Tuned Mass Dampers (Active , Passive , and Semi - active) , Viscoelastic Dampers and Base Isolation (Passive and Semi - active) , Fluid Viscous Dampers (Passive and Semi - active) and the active Tendons , with special attention to studies performed in the past decades, are presented. Also , due to simplicity , reliability , and maximum energy dissipation of the friction dampers as an energy dissipation device , especially for seismic amplification of the engineering structures , a brief overview of the optimization of the friction dampers is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Structural control
 • Optimization
 • Meta-heuristic algorithms
 • Friction damper
 • Seismic hazard
 • تاریخ دریافت: 25 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 12 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 30 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 30 خرداد 1401