بررسی تأثیرات ستون‌های کوتاه در پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های بتن‌آرمه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مهندسی عمران ، واحد ارومیه ، دانشگاه آزاداسلامی ، ارومیه ، ایران

چکیده

تشکیل پدیده ستون کوتاه در سازه‌های بتن‌آرمه سبب شده است که مهندسین طراح رفتار این‌گونه سازه‌ها را مورد بررسی قرار دهند. از جمله شرایطی که منجر به تشکیل ستون کوتاه می‌گردد قرار‌گیری سازه در یک موقعیت ‌شیب‌دار است. در این مقاله دو سازه 8 و 16 طبقه یک‌بار بر روی سطح هموار و بار دیگر بر روی یک موقعیت شیبدار مدلسازی و مقاطع آن‌ها با استفاده از تحلیل استاتیکی ‌معادل طراحی شدند. سپس با استفاده از تحلیل تاریخچه ‌زمانی غیرخطی به مقایسه رفتار این سازه‌ها در ناحیه پلاستیک پرداخته شد. مدلسازی سازه‌ها در نرم‌افزار Sap2000v20 صورت گرفت و جهت مقیاس‌سازی شتاب‌نگاشت‌های مورد استفاده در تحلیل تاریخچه زمانی ‌غیرخطی از نرم‌افزار SeismoSignal.v2018 استفاده شد. با بررسی نتایج ملاحظه گردید که تشکیل پدیده ‌ستون کوتاه در سازه‌های بتن‌آرمه دارای سیستم قاب خمشی ویژه، تأثیر منفی بر پاسخ لرزه‌ای سازه‌ها دارد؛ به طوری‌که باعث افزایش جابجایی طبقات، افزایش دریفت سازه و همچنین ایجاد مکانیسم (یا تشکیل مفاصل پلاستیک) می‌شود. به عنوان مثال، بر اساس نتایج بدست از سازه 8 و 16 طبقه با و بدون ستون کوتاه، مشاهده گردید که میانگین دریفت سازه 8 و 16 طبقه دارای ستون کوتاه به ترتیب به میزان 19% و 1/7% در جهت X بیش‌تر از سازه بدون ستون کوتاه است و همچنین در جهت Y میانگین دریفت سازه 8 و 16 طبقه دارای ستون کوتاه به ترتیب به میزان 7% و 8/12% بیش‌تر از سازه بدون ستون کوتاه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effects of short columns on the seismic response of reinforced concrete structures

نویسندگان [English]

  • Ashkan KhodaBandehLou 1
  • Sina Zahiri Miandoab 2
1 Assistant Professor of the Faculty of Engineering, Civil Engineering Department, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Ph.D.Student Of Civil Engineering-Structure, Faculty Of Engineering, Department of Civil Engineering, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The formation of the short column phenomenon in reinforced concrete structures has caused design engineers to study the behaviour of such structures. One of the conditions that lead to the formation of a short column is the placement of the structure in a steep position. In this paper, two 8- and 16-story structures were modelled once on a flat surface and again on a sloping site, and their sections were designed using equivalent static analysis. Then, using nonlinear time history analysis, the behaviour of these structures in the plastic region was compared. Structures were modelled in Sap2000v20 software and SeismoSignal.v2018 software was used to scale the accelerometers used in nonlinear time history analysis. Examining the results, it was observed that the formation of short column phenomenon in reinforced concrete structures with special bending frame system has a negative effect on the seismic response of structures; It increases the displacement of the floors, increases the drift of the structure and also creates a mechanism (or the formation of plastic joints). For example, based on the results obtained from 8 and 16 storey structures with and without short columns, it was observed that the average drift of 8 and 16 storey structures with short columns was 19% and 7.1% in the X direction more than the structure, respectively. It has no short columns and also in the Y direction, the average drift of 8 and 16 storey structures with short columns is 7% and 12.8% more than the structure without short columns, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short column
  • Equivalent static analysis
  • Nonlinear time history analysis
  • Structural seismic response
  • Plastic hinge
[1]        H. F. Isleem, D. Wang, and Z. Wang, “A new numerical model for polymer-confined rectangular concrete columns,” Proc. Inst. Civ. Eng. - Struct. Build., vol. 172, no. 7, pp. 528–544, Jul. 2019, doi: 10.1680/jstbu.17.00103.
[2]        M. Bagheri, A. Chahkandi, and H. Jahangir, “Seismic Reliability Analysis of RC Frames Rehabilitated by Glass Fiber-Reinforced Polymers,” Int. J. Civ. Eng., May 2019, doi: 10.1007/s40999-019-00438-x.
[3]        H. Jahangir, H. Hasani, and M. R. Esfahani, “Wavelet-based damage localization and severity estimation of experimental RC beams subjected to gradual static bending tests,” Structures, vol. 34, pp. 3055–3069, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.istruc.2021.09.059.
[4]        A. Kheyroddin and A. Kargaran, “Seismic Behavior of Short Column in RC Structures with Different Floor Level,” Ferdowsi Civ. Eng., vol. 22, no. 1, 2011, doi: 10.22067/civil.v22i1.9042.
[5]        F. Colomb, H. Tobbi, E. Ferrier, and P. Hamelin, “Seismic retrofit of reinforced concrete short columns by CFRP materials,” Compos. Struct., vol. 82, no. 4, pp. 475–487, 2008, doi: 10.1016/j.compstruct.2007.01.028.
[6]        K. Galal, A. Arafa, and A. Ghobarah, “Retrofit of RC square short columns,” Eng. Struct., vol. 27, no. 5, pp. 801–813, 2005, doi: 10.1016/j.engstruct.2005.01.003.
[7]        X. Zhou and J. Liu, “Seismic behavior and strength of tubed steel reinforced concrete (SRC) short columns,” J. Constr. Steel Res., vol. 66, no. 7, pp. 885–896, 2010, doi: 10.1016/j.jcsr.2010.01.020.
[8]        H. Ma, J. Xue, Y. Liu, and X. Zhang, “Cyclic loading tests and shear strength of steel reinforced recycled concrete short columns,” Eng. Struct., vol. 92, pp. 55–68, 2015, doi: 10.1016/j.engstruct.2015.03.009.
[9]        S. S. Aghaie Meybodi, S. M. Emami Meybodi, and S. M. Taran, “Investigation of seismic behavior of short concrete columns and methods of strengthening it with FRP against earthquake,” 2018.
[10]      H. Safar and V. Davari, “Investigation of nonlinear behavior of short RC columns retrofitted by FRP fibers using nonlinear time history analysis,” 2018.
[11]      A. Kargaran and A. Kheyroddin, “Experimental investigation of seismic strengthening of reinforced concrete short columns using externally bonded reinforcement, near surface mounted, and hybrid techniques,” J. Compos. Mater., vol. 54, no. 9, pp. 1177–1195, 2020, doi: 10.1177/0021998319874499.
[12]      M. Haji, H. Naderpour, and A. Kheyroddin, “Experimental study on influence of proposed FRP-strengthening techniques on RC circular short columns considering different types of damage index,” Compos. Struct., vol. 209, pp. 112–128, 2019, doi: 10.1016/j.compstruct.2018.10.088.
[13]      X. Gu, J. Hua, and M. Cai, “Seismic responses of reinforced concrete intermediate short columns failed in different modes,” Eng. Struct., vol. 206, p. 110173, 2020.