ارزیابی معیارهای تاخیرات در پروژه‌های زیر ساخت شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مجری طرح های عمرانی

2 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی معیارهای تأخیرات در پروژه‌های زیرساخت شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر می‌باشد. در این پژوهش با انجام مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه و توزیع پرسش‌نامه به ارزیابی معیارهای تأخیرات در پروژه‌های زیرساخت شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اقدام شده است. این عوامل در قالب پرسش‌نامه در اختیار جامعه‌ی آماری شامل، قرار گرفت. در ادامه با بهره‌گیری از روش تاپسیس فازی، تأثیرگذارترین عوامل معرفی شده، محاسبه و عوامل به ترتیب درجه‌ی اثرگذاری معرفی شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق ازسه طبقه‌ی مجموعه‌‌‌های مهندس مشاور، شرکت‌‌‌های پیمانکاری و کارفرما با مسؤولیت‌ها، خصوصیات و دیدگاه‌‌‌های متفاوت تشکیل شده است. برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس استفاده گردیده و تعداد سی نفر از این افراد به‌عنوان نمونه‌ی آماری در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش، عوامل مؤثر بر تأخیر اجرای پروژه‌های زیرساخت شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در چهاردسته (عوامل ناشی از مسائل مالی، عوامل ناشی از منابع و مصالح، عوامل ناشی از مدیریت نیروی انسانی، عوامل ناشی از دانش و تجربه‌ی پیمانکار) و 28 زیر معیار شناسایی گردیده است. رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر اجرای پروژه‌های زیرساخت شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر نشان داد که به ترتیب، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکار، مدیریت ناکارامد نیروی انسانی و کیفیت بد اجرای کار توسط پیمانکار، عدم قیمت‌دهی مناسب پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه، ضعف در تعداد و یا سابقه‌ی پرسنل فنی و اجرایی پیمانکار، برنامه‌ریزی ضعیف کار ناشی از کم تجربگی پیمانکار، از مهم‌ترین عوامل شناسایی شده‌ی مؤثر بر تأخیر اجرای پروژه‌های زیرساخت شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of delay criteria in water and sewage infrastructure projects in Bushehr province

نویسندگان [English]

 • Ali Ahmadi 1
 • MOHAMMADHASSAN SADDAGH 2
1 Management of development projects
2 Department of Civil Engineering, Estahban Branch, Islamic Azad University, Estahban, Iran
چکیده [English]

The main goal of this research was to assess the criteria pertaining to delays in infrastructure projects of Bushehr Water and Sewerage Company. Assessments were conducted by library studies, interviews, and questionnaires. The relating factors were provided to the statistical population in the form of a questionnaire. Subsequently, using the fuzzy TOPSIS method, the most effective factors were calculated and then the factors were introduced by degree of effectiveness. The statistical population of this research was divided into three categories with different responsibilities, characteristics, and perspectives as follows: Consulting engineers, Contracting companies, and Employer. Purposeful and available sampling method was used to determine the sample size and 30 persons were considered as the statistical sample. In this study, the factors influencing water and sewage project delays were identified in four categories of factors caused by financial issues, resources and materials, manpower management, and the knowledge and experience of the contractor, as well as 28 sub-criteria. Ranking factors effective in Bushehr water and sewage project delays indicated that the most important ones of these factors by importance respectively are: Failure to pay the contractor's claims on time; Inefficient manpower management and poor quality of work performed by the contractor; Lack of pricing by contractors to win the tender; Weak history or low number of contractor's technical and executive personnel; and Poor work planning due to inexperienced contractor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • project
 • project delay
 • water and sewage
 • fuzzy TOPSIS method
 • Bushehr province
 • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 14 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 بهمن 1400